3
Jona ghe lao sio eNinive
Inangarina Iaue ghe mene mae sio ta Jona ghaluene va, “Kasula, me ulao eNinive, kinatama masaliki taatara ateae. Ulaa ppooa ngaotu inangari atau aatu.”
Jona ghe aimuli teela inangarina Iaue me ghe lao sio eNinive, kinatama masaliki taatara ia. Urooroo tani kasu talia etana kotolu nau. Jona ghe kasula me ghe laa rekata sio. Aitiutiu eteva nau ghe rekatala eNinive, ghe tiuaala tani ppooaa ta taumattu ngatoa. Ghe ue va, “Ghaatingaulu (40) nau aue eruu, me Ninive aue God euvi tuuturungia.” Taumattu nge Ninive atoa laghe aiesoaala ta God. Laghe samaa seela va, “Ita rau mene namanama, me ita rau mene ropi.” Me laghe asaela ghinna nialousiusi, namuu me aliki etoa.
Inangarina ghe laa rekata sio ta kingi nge Ninive ateva. Kingi eteva ghe tingina vulu saela aitokatokane ateva, me ghe llu vella unna aiaasae ateva, uneira ia namu ngatoa, me ghe asaela ghinna nialousiusi, me ghe toka siola tale au kura. Me ghe uela va, “Am laa aulia ngakapa see eNinive va,
“ ‘Aghi me kapughu namu ngatoa ami uela va, karika teva taumattu me ghaata kkena emene ropi, me enamanama. Am akapaaili taumattu me ghaata kkena atoa am asae ghinna nialousiusi. Am kolokolo anamuu sae ta God. Me am oghi vulu sesa gheeleiaaimim me am ruu tani kiiuaa mene kateva. Arova ita ghelei evalua o, koti God aue eaikolikoliaa nannaane tani sessaia me karika ita mene mate.’ ”
10 Laghe oghi vulula eeleiaaira sesa, me God ghe tarala voto laghe gheleila, me ghe aikolikoliaala nannaane, me karika ghe gheleila voto ghe uela va eghelei.