4
Boasi ghe laila ta Rutu
Boasi ghe saela tale liu ngai veluvelu eitaua ngateva kona laghe kupikupi sso, me ghe toka siola. Karika masau, me ghe tarala mangaliirarua ateva me Elimelek, ia o ghe aaulieinia ang ghe reerekata me ghe uela va, “Ei! Mangali, mae toka sio mua!” Ghe lao sio me ghe toka siola.
Me Boasi ghe kolola kasangaulu (10) namuu laghe aaitoiaa masaliki eteae okae me ghe uela va, “Am mae toka sio.” Me laghe toka siola. Me ghe uela ta mangalina va, “Naomi ang ghe oghi mae sio, ghe kasula eMoabi. Me ealoanna va teva taumattu kapuna Elimelek, ia o mangaliitalue ia, epoli tuku kosane ateva. Liuna avalua o, me auela va aghauliaa kiem. Arova ualoanna tani polia, upolia ta mataira namu ngatoa me taumattu ngatoa. Me arova utam aloanna tani polia, uauliaa etaghi me akila. Karika mene teva, ta italua nonga. Io tani kalakalanginaaili io, me auena aghi.”
Me ghe uela va, “Aue apolia.”
Boasi ghe uela va, “Arova upoli tuku kosa ateva ta Naomi, ughaa tee Rutu me evausenim ia. Me isaa o kosa elao ta natuna atoa lo ateva taumattu ang ghe matela.”
Me ia o taumattu ngateva ghe uela va, “Karika amene polia, ta karika aghaloanna va peighi elao ta mene katoa aliki karika va natughu ila. Io upolia me ughaa isaa o voto.”
Emua arau ta Israeli etoa, arova angila aloanna tani aipolia voto, tani auliaa, me aikolikoliaa righi voto, laghe gheelei evalua toko va taumattu ghe lullu velu unna aikasukasu, me ghe tautau lao ta mene kateva. Isaa o voto laghe gheelei eIsraeli.
Liuna avalua o me mangalina ateva Boasi ghe uela va, “Io upoli tuku kosa ateva,” me ghe llu tau lao sio kateva tana unna aikasukasu ta kkena.
Me Boasi ghe uela ta namu ngatoa me ila akapa taumattu ngatoa va, “Am akapa ngam tarala va voto kanna Elimelek, Maloni me Kilion, isaa o ghe tokatoka ta nimana Naomi, ghaine ngapolipoli ekapa. 10 Aghi ngaghaaghaa Rutu ia o vauseni nge Moabi eteva, Maloni ghe mate vuluela me evausenighi ia. Kosane Maloni aue etoka ta kapuna atoa. Liu ta la tokatoka, kapuna atoa karika la mene aikkaluaa ararina ateae. Ghaine am akapaaili ngam tarala me ngam nongo akapaailiila voto.”
11 Me ila akapa taumattu ngatoa me lo atoa laghe aaitoieinila laghe uela va, “Ue, ngami tarala me ngami nongola. Iaue aue eghelei emasina ta ia o vause ateva ang ghe mae sio ta ngetam. Aue ealutu oroi aliki, nongina tuvuita vause alua aIsraeli etoa ta Resolo me Lia. Me io aue unamuu ta ararimangali eteva eEprata, me aue la kila akapaio eBetlehem. 12 Iaue aue etau aatu oroi aliki etaimalua. Aue la oroieili nongina natuna atoa Peresi, natuirarua taita ateva Juda me Tama.”
13 Vara me Boasi ghe ghaala Rutu, me ghe vausenna iela me ghe aso teeiela, me Iaue ghe arangiseilaluela, me Rutu ghe kkaaila, me ghe ghaala aliki eteva taita ia. 14 Me vause atoa laghe uela ta Naomi va, “Ukkauaa Iaue poli ange tau aatu sio natum taita ateva ia o tuvum ia. Ia aue eaitarainio, me ararina ateae aue enamuu ta aIsraeli etoa. 15 Alumum ealoannaailiio me io tee ualoannaailiia. Arova natum taita ghaitu, karika aue ughele ailousieinila nongina uaailousiaa alumum vause ateva. Liuna avalua o me ia o natum taita ateva ang ghele lutula, aue esausi tokatokaam, me aue eaitarainio nau uvause namuu.”
16 Naomi ghe saula aliki eteva. Ghe tokatoka teeia, me ghe aaitarainia. 17 Mene katoa vause laghe tokatoka aitauaa laghe uela va, “Naomi ang ghele saula aliki eteva taita ia,” me laghe asela ararina ate ta Obet. Tamane ia Jesi, me Jesi tamane ia King Deivit. 18 Vituu etoa ta Peresi:
Peresi ghe alutula Eseroni.
19 Eseroni ghe alutula Ram,
me Ram ghe alutula Aminadab.
20 Aminadab ghe alutula Nasoni,
me Nasoni ghe alutula Salmoni.
21 Salmoni ghe alutula Boasi,
me Boasi ghe alutula Obet.
22 Me Obet ghe alutula Jesi,
me Jesi ghe alutula Deivit.