9
Gotenya endakali dupa nisingi kalai epe dokonya leamo doko
Gotenya* 2 Ko 8:1-7 endakali dupa nisingi kalai epe dokonya nambame nyakama langipenge tenge mende nasilyamo. Doko,* Lo 15:26; 2 Ko 8:10 nyakamame kalai doko pyuwani kaelyamino kandatala nambame ae Masetonia palengema endakali dupa lamaiyoo nyakama lalyingi. Nambame dupa lamaiyoo, “Ee kana pumu amanya endakali Akaya kalyamino dupame kalai doko pyaanya depa lateamina,” lamaingi. Dee nyakamame kalai doko pyuwanimi kumilyaminona lapae doko sipimino dokome dupanya longo dupame apata pimana lao masingi sakatatelyamino. Dopana,* 1 Ko 16:2 indupa nambame masoo miningi kaiminingi tepoma dutupa nyakama katamisa epena lelyo. Naimame nyakama lalyiamano pii doko mee jala naena lao nambame dupa lamaiyoli pyoo nyakamame kalai doko pyaanya depa latae kalyepale lao nambame dopa pilyo. Aopyoo latala, Masetonia endakali mendatupa namba-pipa awapa ipatamano nakandenya nyakama depa latae nakatataminosa naimame nyakama kapana lao masoo lalyingi dokonya naima elya sowapi dee nyakama elya sowapi pitamane lao masilyo. Dopa pitamane latala nyakamame epe mee maitamana leamino doko masoo miningi kaiminingi dutupame depa lao katena wambao epena lamaitoo lao masio. Nyakamame epe maitamana leami doko dupame wambao depa latataminopa namba ipato dokopa depa latae seta. Kini, epe maitamino doko nyakamame maiyuwani kayao maiyami jeta. Naimame tolao nyoo maikeama nanjeta.
Nyakamame* Pot 11:24-25; 22:9 pii dake masalapape: endakali mendeme ee kuki pokatamo dokome nee kukiaka mandita. Ee longo pokatamo dokome nee longoaka mandita. Dopana,* Pot 22:8; Lo 12:8 endakali mendai mendai lawame Gote maitoo lao masetali pyoo maipenge. Mona kenda kayao maiyowapi dee mendeme mai lao tuu latamopa maiyowapi napipenge. Doko, mona yaepao mailyamo doko Goteme auu kaenge. Dee Goteme kapa pao nyakama epe dupa pitaka etete epao dipenge. Dopa pitamopa koteaka lao nyakama tange nisepenge dupa pitaka nyakama-kisa soo dee nyakamame kalai epe dupa pitaka pipenge dopale longo dupa nyakama-kisa soaka pita. Dokonya* Wee 112:9 dapa lao pii pepa pyapae silyamo:
“Endakali dokome daa jingi endakali dupa opale longo lao mokosoo maingi.
Baanya mana epe miningi doko tanga tangapi soaka patana,” lapae silyamo.
10 Ee* Ais 55:10; Osi 10:12 wai lyandenge akali doko ee wai maiyoo dee nee nena lao maiyoo pingi Gote dokome nyakama wai longo lao ditala minao andaseta. Dee baame nyakamanya mana epe miningi dokome dii epao mandena lata. 11 Baame* 2 Ko 1:11; 4:15 dupa pitakame nyakama kamongasetamopa koteaka lao nyakamame kapa pao epao maitami. Dee naimanya kalai dokonya-kaita nyakamame epao maitami dokome endakali longome Gote lao yaka pilino lena lao sakataseta. 12 Doko,* 2 Ko 8:14 Gotenya endakali nisingi kalai nyakamame pilyamino dokome endakali dupanya daa jingi dupa iki kapa pisala naenge. Daa, dokome Gote lao etete yaka pilino lenge doko sakatasingiaka. 13 Nyakamame* Ap 2:42; Lo 15:31; 2 Ko 8:4 kalai pilyamino dokome nyakama endakali dopalena lao dupa laitaka pilyamo. Dopa pyoo katao nyakamame Kataisanya lao Wai Pii Epe doko lao panawapi watao minawapi pilyamino dokonyapi, dee nyakamame dupapi waka dupa pitakapi epao mailyamino dokonyapi dupanya endakali dupame baa lao lalyetami. 14 Dee Goteme nyakama kandao mona eteteaka epe palyiamo doko masetala dupame nyakama auumi kumao nyakama nisoo loma setami. 15 Goteme* Lo 5:15-16; 2 Ko 8:9 naima epe mee dingi dokonya baa lao yaka pilino lamana! Baame naima epe dingi doko opalena lao mendepa kapa pao makande etete napipenge!

*9:1: 2 Ko 8:1-7

*9:2: Lo 15:26; 2 Ko 8:10

*9:3: 1 Ko 16:2

*9:6: Pot 11:24-25; 22:9

*9:7: Pot 22:8; Lo 12:8

*9:9: Wee 112:9

*9:10: Ais 55:10; Osi 10:12

*9:11: 2 Ko 1:11; 4:15

*9:12: 2 Ko 8:14

*9:13: Ap 2:42; Lo 15:31; 2 Ko 8:4

*9:15: Lo 5:15-16; 2 Ko 8:9