11
Masoo miningi dokonya angi dupa
Masoo* Lo 1:16; 4:18-20; 8:24-25; 2 Ko 4:18; 5:7 miningi mana doko dapa: Goteme naima dina lao malisilyamano dupa naimanya mona dokome minatelyamano. Naimanya lengeme nakandelyamano dupa naimanya mona dokome doko silyamona lao masokondape pilyamano. Wamba kateamino endakali dupame Gote lao masoo miniamino doko Goteme kandatala kapana lea-pyaa. Naimame* Jen 1; Wee 33:6,9; Jo 1:3; Lo 1:20; 2 Pi 3:5 Gote masoo minapumano dokonya-kaita baame baanya pii dokome yuupi kaitipi wapuiyana lao masetelyamano. Oapi naimame kandelyamano dupa naimame kapa pao nakandapenge dupame Goteme wapuiya-pyaa.
Epolopi Inokopi Noapi
Epolome* Jen 4:3-10; Jop 16:18; Mt 23:35; Ip 12:24 Gote lao masoo minatala Gote lao kundi maiyamo dokome Keenenya kundi doko ita minao etete auu pia-pyaa. Epolome masoo miniamo dokonya Goteme baa tolataena lea-pyaa. Epolome opale mee Gote maiyamo dupa Goteme auu kaya-pyaa. Epolo baa kumateamoaka doko, baanya masoo miningi dokome baame pii lelyaliaka jilyamo. Inokome* Jen 5:21-24 Gote lao masoo miniamo dokome Goteme baa kaiti-kisa nyoo pea-pyaa. Baa kumala naya-pyaa. Endakali dupame baa kutiaminoaka doko, Goteme baa lanyiamosa nakandeami-pyaa. Wamba Goteme Inoko lanyala nayamo dokopa, Inokome piamo dupa kandatala Goteme kapana lea-pyaa. Gote* Jet 29:12-14; Lo 2:7; 10:14 lao masoo minala naenge endakali dupame pilyami dupa Goteme kapa pao auu nakaenge. Doko, endakali mendeme Gote kopatoo lao masetamo dokome Gote kalyamona lao masoo minao katapenge. Gote kutalakao kutilyamino endakali dupa baame epe maingina lao masoo minao katapengeaka. Noame* Jen 6:13-22; 7:1; Mt 24:37-39; Lo 3:22; 1 Pi 3:20; 2 Pi 2:5 Gote lao masoo miniamo dokome lengeme nakandeamo dupa Goteme wandyuu katena lamaiyamopa sia-pyaa. Baame Gotenya pii doko watao sipi mende wapupala dokonya baa palu dupa kolandatala auu pyoo paleami-pyaa. Noanya masoo miningi dokome yuunya endakali dupa-kisa tenge setea-pyaa. Baanya Gote lao masoo miniamo dokome Goteme baa tolataena lea-pyaa.
Apotakamenya masoo miningi doko
Apotakameme* Jen 12:1-5; Ap 7:24; Lo 4:13 Gote lao masoo miniamo dokome Goteme Apotakame epena latala, baa yuu mende maitona pena lea-pyaa. Apotakameme Gotenya pii wataminao baanya yuu tenge doko yakinatala baa anja pelyope lao nakandao pea-pyaa. Baame* Jen 23:4; 26:3; 35:12,17,27 Gote lao masoo miniamo dokome yuu Goteme maitona leamo dokonya pao katea-pyaa. Baa yuu dokonya pao kateamo doko wakamanya yuunya pao katele lao katea-pyaa. Baame sele anda petala kateamoli pyoo maitakao Aisakepa Jekopepa sele anda petala kateambi-pyaa. Goteme yuu mende Apotakame maitooa leamo doko dolapome apata nyiambiaka-pyaa. 10 Goteme* Ip 13:14; Pa 21:10-22 taono wasingi mana doko masetala taono sulu soo seta mende wasetamo doko Apotakameme kandapu laka lao masia-pyaa. 11 Apotakame* Jen 17:19; 18:11-14; 21:2; Lo 4:19-21; Ip 10:23 baa lyanga jetala baanya etanenge Seta kapa pao wane namandipengeaka doko, Apotakameme Gote lao masoo miniamo dokome Goteme Seta pupu lasiamopa kapa pao wane mandipenge jia-pyaa. Goteme pitona leamo pii doko pakuala nayatana lao baame masokondape pia-pyaa. 12 Dopa* Jen 15:5-6; 22:17; 32:12; Eke 32:13; Dit 10:22 piamopa akali mendai doko baa lyanga jetala kumalanya piamo doko baa wane yama longonya yumbange jia-pyaa. Wane dupa eteteaka yama longo jetala kaitinya buipi endaki lembanya endaki keepi dupa-pipa kapa lao mendeme itaki napyapenge jia-pyaa.
13 Endakali* Jen 23:4; 1 Ktl 29:15; Wee 39:12; 119:19; Jo 8:56; 1 Pi 2:11 dupame masoo minao katao kumiami-pyaa. Wamba kateamino endakali dupame Goteme epe maitona leamo dupa nanyiami-pyaa. Dupame wambao kandatala tama piami-pyaa. Dupame lao panao lao pituu, “Naima yuu dakenya opone joo kalyamano. Naima gii kuki iki yuu dakenya kalyamanona,” leami-pyaa. 14 Endakali pii dopale lelyamino dupame nyakama etete katapenge yuu mende kutalanya lengema. 15 Dupame wamba yakineamino yuu doko dee nea kayamili kandao doko, kapa pao pilyepenge jiali. 16 Dopaka* Eke 3:6,15; 4:5; Mk 12:26; Pl 3:20; Ip 13:14 doko, dupanya mona dokome yuu doko ita minao yuu etete epe kaiti yuu dokonya patea-pyaa. Dopa piamopa dupame Gote kandao, “Emba naimanya Gotena,” leamino dokonya Goteme elya nakayao, dupanya taono mende depa lakamaiya-pyaa.
17-18 Wamba* Jen 22:1-14; Je 2:21-22* Jen 21:12; Lo 9:7 Goteme Apotakame makande piamopa Apotakameme Gote lao masoo miniamo dokome Aisake Gote lao kundi maiya-pyaa. Goteme pitona latae doko Apotakameme sepeamopa Goteme Aisake lao masetala Apotakame lamaiyoo lao pituu, “Aisakenya mandipaenya mandipae paliuu patamo dupa emba tata lao palitana,” lea-pyaa. Dopaka doko, Apotakameme baanya wane mendai doko pyao kundi maiyanya pia-pyaa. 19 Aisake* Lo 4:17-21 kumapatamopa Goteme kapa pao sakatasalamona lao baame masia-pyaa. Dopana, Apotakameme kongali pyoo Aisake kumapae nyiana lao naimame masepenge jilyamo.
Aisakepi Jekopepi Josepepi
20 Aisakeme* Jen 27:27-29,39-40 Gote masoo miniamo dokome maitakao opale pitamo dupa masetala baame Jekopepa Isopa auu pisoo pii epe lamaiya-pyaa. 21 Jekopeme* Jen 47:31–48:20 Gote lao masoo miniamo dokome baa kumalanya pituu, Josepenya ikiningi lapoma dolapo auu pisoo pii epe lamaiya-pyaa. Baame baanya pangali sandange dokonya minatae katao ponganatala Gote lao tama pia-pyaa. 22 Josepeme* Jen 50:24-25; Eke 13:19 Gote lao masoo miniamo dokome baa kumalanya pituu, Isataele dupame Isipe yuu doko yakinatamina lea-pyaa. Baame dupa lamaiyoo, nyakamame namba dopa pyoo malu pyepape pyepape lao lanya setea-pyaa.
Mosese
23 Mosese* Eke 1:22; 2:2; Ap 7:20 endangi takangepame Gote lao masoo miniambino dokome, kiŋinya mana doko paka nakaenya wane doko mandyuu kana tepoma yalo piambi-pyaa. Doko dolapome kandeambinopa wane doko wane epe jianya yalo piambi-pyaa. 24 Mosese* Eke 2:10-12 baa angi jetala Gote lao masoo miniamo dokome dupame baa Peto wanengenya ikiningina laa naena lea-pyaa. 25 Baa tangeme Gotenya tata dupa-pipa kenda pipae awapa nyotoo lao masia-pyaa. Baame gii kuki iki auu pipae katao mana koo dupa watao minala nayatoo lao masia-pyaa. 26 Baa* Wee 89:50-51; Ip 10:34-35; 13:13 Kataisanya tenge dokonya elya soto kandao doko, dokome Isipemanya munipi opale yatipi dupa eteteaka ita minilyamona lao masia-pyaa. Doko, Goteme maitakao baa yole epe maitamo doko masokondape pia-pyaa.
27 Moseseme* Eke 2:15; 12:51; 14:13-14; Lo 1:20; 1 Ti 1:17; Ip 11:1 Gote masoo miniamo dokome Isipe yuu doko yakinea-pyaa. Endakalinya lengeme Gote kapa pao nakandengemaka doko, Moseseme kandenge joo katapala kiŋinya imbu kayamo doko paka nakayao kyoto joo katea-pyaa. 28 Baame* Eke 12:21-30 Gote lao masoo miniamo dokome anda paka dupanya taiyokome kai pyataminopa, wane mupa dupa pyao kumasala ipatamo enjele dokome Isataele dupanya wane dupa napina lao baame Napinya Kayamo Nee doko tee pia-pyaa.
Isataele longo dupame masoo miniamino doko
29 Isataele* Eke 14:21-31 dupame Gote lao masoo miniamino dokome solowata pete Kate Pyapae dokonya keneaminopa lyaka lao yuu jia-pyaa. Isipe dupa apata dokonya pao makande piaminopa dupa endaki dokonya kumambeami-pyaa. 30 Isataele* Jas 6:12-21 dupame masoo miniamino dokome Jeteko yuu dokonya pupala kana kame doko yuu gii kalangesa awali leaminopa kame doko kaluiya-pyaa. 31 Akali* Jas 2:1-21; 6:22-25; Je 2:25 nyele-nyele paenge enda Leapame elyakalao yuu kanja peambino akali dolapo nyoo yalo petala Gote lao masoo miniamo dokome masoo minala naenge endakali dupa-pipa baa awapa koyala naya-pyaa.
32 Dopaka* Isi 4:1–8:35; 11:1–16:31; 1 Sam 1:1–30:31; 2 Sam 1:1–24:25; 1 Kiŋ 1:1–2:11 doko, indupa nambame pii anduku waipa soo lawape? Nambame Gitionepi, Betekepi, Samasonepi, Jepetapi, Dapitipi, Samuelepi, potopesa dupapi dupanya waipa soo atome lapenge gii mende kapa pao nasilyamo. 33 Isataele* Dan 6:22 dupanya masoo miningi dokome kiŋi dupanya amii dupa-pipa yanda petala ita miniami-pyaa. Dupame mana tolatae watao miniami-pyaa. Goteme dupa maitona leamo doko dupame nyiami-pyaa. Dupame mena layone* layone Layone doko pusii jepae andake mendeme endakalipi pulumakawapi pyao kumasingi.nengekaita dupa piti piami-pyaa. 34 Dupame* Dan 3:23-27 itate andake dupa konjembeami-pyaa. Dupame konjua dupa wandiaminopa napiami-pyaa. Dupa tambo tambo lao katapala maitakao pupu leami-pyaa. Dupa yandanya kyoto joo katapala amii tata waka andake dupa watao piami-pyaa. 35 Akali* 1 Kiŋ 17:17-24; 2 Kiŋ 4:18-37 kumapae dupa dee sakateaminopa dupanya etanenge endangipi dupame dee lanyiami-pyaa. Endakali mendapu yandapipi dupanya kingilyaka etete tanda neamino doko etala naya-pyaa. Dopa piamino doko malunya sakatenge epe doko kandao nyalanya dopa piami-pyaa. 36 Yangi* 1 Kiŋ 22:24-27; Jet 20:2; 37:15; 38:6 kenda pipae nyiamino dupa yandapipi dupame lamba lao konjame pyao ŋili kendeme anjingi andaka anjinya palyoo piami-pyaa. 37 Yandapipi* 2 Ktl 24:21 dupame dupa kaname pyao, soo dupame konjoo lapoma pyoo, konjua dupame kepao kumasoo piami-pyaa. Masoo miningi akali yangi dupa sipisipi yanupi meme yanupi dupame lapalapa joo petala wakale puu puu piami-pyaa. Oapi dupa pitakame dupa daa jiamopa endakali dupame kenda pisetala mana etete koo minao koyasiami-pyaa. 38 Dopa piaminopa dupa wakale puu puu pyoo endakali napalenge yuupi, yuu mandapi, kanandapi, yuu pukutipi dupanya yalo piami-pyaa. Dupa endakali epe etete dokonyana yuunya endakali masoo naminingi dupanya kainanya kapa pao awapa katapenge nanjia-pyaa.
39 Dupame* 1 Pi 1:10-12 Gote lao masoo miniamino dokome dupa kenge sia-pyaa. Dopaka doko, wamba Goteme epe maitona leamo doko dokaitame nanyiami-pyaa. 40 Doko,* Ip 7:19; 9:9; 10:1,14; 12:23 wamba waka Goteme epe etete mende naimanya depa lanya setekea-pyaa. Dopana, wambatae masoo miningi endakali dupa kapa pao wambao pupala etete auu petae jetala naelyamino. Daa, naima dupa-pipa awapa etete auu petae jetama.

*11:1: Lo 1:16; 4:18-20; 8:24-25; 2 Ko 4:18; 5:7

*11:3: Jen 1; Wee 33:6,9; Jo 1:3; Lo 1:20; 2 Pi 3:5

*11:4: Jen 4:3-10; Jop 16:18; Mt 23:35; Ip 12:24

*11:5: Jen 5:21-24

*11:6: Jet 29:12-14; Lo 2:7; 10:14

*11:7: Jen 6:13-22; 7:1; Mt 24:37-39; Lo 3:22; 1 Pi 3:20; 2 Pi 2:5

*11:8: Jen 12:1-5; Ap 7:24; Lo 4:13

*11:9: Jen 23:4; 26:3; 35:12,17,27

*11:10: Ip 13:14; Pa 21:10-22

*11:11: Jen 17:19; 18:11-14; 21:2; Lo 4:19-21; Ip 10:23

*11:12: Jen 15:5-6; 22:17; 32:12; Eke 32:13; Dit 10:22

*11:13: Jen 23:4; 1 Ktl 29:15; Wee 39:12; 119:19; Jo 8:56; 1 Pi 2:11

*11:16: Eke 3:6,15; 4:5; Mk 12:26; Pl 3:20; Ip 13:14

*11:17-18: Jen 22:1-14; Je 2:21-22

*11:17-18: Jen 21:12; Lo 9:7

*11:19: Lo 4:17-21

*11:20: Jen 27:27-29,39-40

*11:21: Jen 47:31–48:20

*11:22: Jen 50:24-25; Eke 13:19

*11:23: Eke 1:22; 2:2; Ap 7:20

*11:24: Eke 2:10-12

*11:26: Wee 89:50-51; Ip 10:34-35; 13:13

*11:27: Eke 2:15; 12:51; 14:13-14; Lo 1:20; 1 Ti 1:17; Ip 11:1

*11:28: Eke 12:21-30

*11:29: Eke 14:21-31

*11:30: Jas 6:12-21

*11:31: Jas 2:1-21; 6:22-25; Je 2:25

*11:32: Isi 4:1–8:35; 11:1–16:31; 1 Sam 1:1–30:31; 2 Sam 1:1–24:25; 1 Kiŋ 1:1–2:11

*11:33: Dan 6:22

*11:33: layone Layone doko pusii jepae andake mendeme endakalipi pulumakawapi pyao kumasingi.

*11:34: Dan 3:23-27

*11:35: 1 Kiŋ 17:17-24; 2 Kiŋ 4:18-37

*11:36: 1 Kiŋ 22:24-27; Jet 20:2; 37:15; 38:6

*11:37: 2 Ktl 24:21

*11:39: 1 Pi 1:10-12

*11:40: Ip 7:19; 9:9; 10:1,14; 12:23