WAI PII EPE
JONEME
PEPA PIAMO DOKO
Pii atupa wambao kandapenge
Wai Pii Epe Joneme pepa piamo dokonya Jisasa baa Gote katawaka katenge dokonya Pii dokona lao lea-pyaa. Dokonya tenge doko dapa: lete etete katenge doko Jisasame endakali dupa maitamopa lao Gote tangeme kaitini mende masetala Jisasa panasiamo doko, Jisasame endakali dupa laitaka pilyamo. Dopana, baame Gotenya auu kaengepi masepapepi dupa lao panao baa Gotenya Pii joo kalyamo. Dopana, masoo minatamino endakali dupame mende nyetamina lelyamo doko lete katenge dokona, doko nyalapa lao laitaka pia-pyaa. Dopa pyaanya Wai Pii Epe dakenya tee pyao dosa Jisasa baa Gotenya Pii sulu soo singi dokona lao makande pilyamo. Pii dokome endakali dupa kapa pao lete katenge maitopa lao kumia-pyaa.
Dopa piamo doko Joneme Jisasa baa anjala ipanya piaminopa baanya disaipele dupa-pipa Jisasame pii leapi kalai piapi dupa pitaka atome lanya setea-pyaa. Wai Pii Epe Joneme pepa piamo dokonya itaki pyao masetamino endakali dupame Pyoo Nyingi Akali Goteme epena latona leamo dokona lao masetaminopa lao pia-pyaa.
Wai Pii Epe dake Jonemeaka pepa piana lao kapilyetae silyamo. Dopaka doko, masingi akali mendapuame Wai Pii Epe dake apimi piape lao masala naelyamanona lengema.
Wai Pii Epe Joneme pepa piamo dokonya pii lyaa dupa:
1:1–18 Jisasa doko Gotenya Pii
1:19–51 Jone Kaimbu Pingi doko latala Jisasanya disaipele epeamino dupa
2:1–12:50 Jisasame endakali enombanya kalai piamo dupa
13:1–19:42 Jisasame Jetusaleme katao kalai piamo dupa
20:1–31 Jisasa malunya sakateamo kandeamino doko
21:1–25 Jisasa sakatatala Galili kateamo kandeamino doko
1
Pii doko lete katenge
Tee* Jen 1:1; Jo 1:30; 3:17; 10:30; 17:5; 1 Jo 1:1-2; Pa 19:13 pyala nayamo dokopa Pii doko katea-pyaa. Pii doko Gote-pipa awapa katea-pyaa. Pii doko baa Gote. Tee pyala nayamo dokopa Pii dokopa Gote-pipa katea-pyaa. Baame* Wee 33:9; Jo 3:35; 1 Ko 8:6; Kl 1:15-16; Ip 1:1-3; Pa 3:14 dupa pitaka pyoo injia-pyaa. Dupanya mende waka mendenya-kaita pyakalyala nayamopa baame pyoo injia-pyaa. Baa* Jo 5:26; 11:25; 14:6 ketae lete katenge doko sia-pyaa. Lete katenge dokome endakali dupa tii pisia-pyaa. Tii* Jo 3:19; 8:12; 9:5; 12:46; 1 Jo 2:8 pipae dokome iminjetae doko tii pisilyamopa iminjetae dokome tii pipae doko ita naminingi.
Akali* Mt 3:1; Mk 1:4; Lu 1:13-17,76; 3:2-3 mende Goteme epena leamopa ipao katea. Baa kenge Jone lenge. Baame* Jo 1:19-34 pii lamaiyanya ipao katea. Endakali dupa pitakame baanya pii sepala masoo minina lao baame tii pipae dokonya lao pii lamaiyanya ipao katea. Jone* Jo 1:20; 5:35 baa tii pipae doko daa. Dopaka doko, baame tii pipae dokonya lao pii lamaiyanya ipao katea. Endakali* Jo 3:19; 8:12; 12:46; 1 Jo 2:8 dupa pitaka tii pisoo katenge tii pipae angi doko isa yuunya epea.
10 Baame* Jo 1:3; 8:23; 11:27; 13:1; 17:25; 1 Jo 2:15 yuu dake pyoo injetala kateamopa yuunya endakali dupame baa masala nayami. 11 Baa baanya yuu tenge dokonya epeamopa baanya endakali dupame baa lanyala nayami. 12 Dopaka* Osi 2:1; Jo 10:35; Ga 3:26; 1 Jo 3:2; 5:13 doko, endakali baa lanyoo baa lao masoo miniami dupa baame kapana latala Gotenya wane injisia. 13 Dupa* Jo 3:3-6; Je 1:18; 1 Pi 1:23; 1 Jo 3:9; 5:18 Gotenya wane jiamino doko, endangi takangepinya ipangepi, yonge itangepi, endakalimi mandenge mana dokonyapi dupanya mendenya daa. Gote tangeme dupa baanya wanena lao mandea.
14 Pii* Eke 34:6; Wee 85:9; Ais 60:1-2; Lu 9:32; Jo 2:11; 17:5; Ga 4:4; Pl 2:7; Ip 2:14; 1 Jo 1:1-3 doko endakali jetala naimanya kainanya katea. Naimame baanya tii pipae doko kandeama. Tii pipae dopale doko Ikiningi mendai iki dokome Takange-kisa nyia. Baa mona epe palyakao paliuu kiningi mana minalakao minao katenge.
15 Joneme* Mt 3:11; Jo 1:27,30 baanya lao pii puu lao dapa lea: “Akali doko kandao nambame nyakama langyoo, ‘Namba watao maitapyao epelyamo akali doko nambanya alyasale. Doko, namba namandengesa baa wamba katea-pyaana,’ ” lea.
16 Baa* Lo 5:21; Ep 1:23; Kl 1:19; 2:9-10 mona epe palyakao palipala naima pitaka kandao epawaka mona epe palea. 17 Doko,* Eke 34:10,28,32; Dit 33:4; Jo 7:19; Lo 6:14; 10:4 Goteme mana setapae dupa Mosese-kisa maiya-pyaa. Dopaka doko, mona epe palengepa kiningi manapa dolapo Jisasa Kataisa-kisa epea. 18 Endakalimi* Eke 33:20; Dit 34:10; Mt 11:27; Jo 3:11; 6:46; Kl 1:15; 1 Ti 6:16 Gote paa mendaipi mende etete nakandeami. Gotenya Ikiningi Gote mendai iki Takangenya mona itangenya katenge dokome Gote doko dopalena lao panao naima langia.
Jone Kaimbu Pingi dokome pii lamaiyamo doko
(Mt 3:1-12; Mk 1:7-8; Lu 3:15-17)
19-20 Jetusaleme* Jo 1:6-8,15; 5:33* Lu 3:15; Jo 3:28; Ap 13:25 tange Juta dupame Jone doko aipa pipaepe lao akali pitisapi Lipaipi mendapuame pisoo sala pena leaminopa Jone baa tangeme yapae napyoo tolao lao panao pituu, “Namba Kataisa doko daana,” lea. 21 Dopa* Dit 18:15,18; Mal 4:5; Mt 11:14; 16:14; 17:12-13; Mk 9:13; Jo 6:14; 7:40 leamopa dokaitame baa pisoo, “Dopa tamo kandao doko, emba apipi? Emba Ilainjape?” leami. Dopa leaminopa baame, “Namba doko daana,” lea. Dokopa dokaitame, “Emba akali Potopesa* potopesa Juta dupame Mesaya epelyamona lao ipupenge Potopesa dokope lao masetala, “Emba Potopesa dokope?” lao pisiami-pyaa.dokope?” leami. Baame yanu pyao, “Daana,” lea. 22 Dopa leamopa dokaitame baa pisoo, “Embame emba dopa pipaena lao naima langi. Naimame pao naima pupa lalamino akali dupa lamaimana, embame emba tange kandao apina leepe?” leami. 23 Dopa* Ais 40:3; Mk 1:3; Lu 3:4 leaminopa baame yanu pyao “Akali potopesa Aisayame lao pituu, ‘Akali mendeme endakali napalenge yuu dokonya katapala Kamongonya kaitini doko tolasakamaiyepape lao wii lao katatana,’ lea-pyomo doko nambana,” lea.
24 Patasi dupame akali dokaita pena leami. 25 Dokaitame* Mt 21:25; Jo 1:33 baa pisoo, “Emba Kataisa doko mauwapi, Ilainja mauwapi, Potopesa doko mauwapi dupanya mende daa tamo kandao doko, aipuma endakali dupa kaimbu pilipi?” leami. 26 Dokopa* Jo 7:27 Joneme yanu pyao, “Nambame endakali dupa endakimi kaimbu pilyona, nyakamanya kainanya akali mende kalyamona doko nyakamame nakandelyamino. 27 Baa* Jo 1:15; Ap 13:25 namba watao maitapyao ipanya pilyamo. Nambame baanya moko pee pingi kende doko tata lakamaipenge namba epe daana,” lea.
28 Dutupa* Jo 3:26; 10:40 endaki Jotane omotena Joneme kaimbu pyakamaiyoo kateamo yuu Betani dokonya yaka lea.
Gotenya Sipisipi Yakane doko
29 Taita* Ais 53:6-7,12; Jo 1:36; Ap 8:31-35; 1 Ko 5:7; 1 Pi 1:18-20 dopa pyoo Joneme baa kateasa Jisasa epeamo kandatala lao pituu, “Gotenya Sipisipi Yakane dokome yuunya endakali dupa pitakanya koo dupa kunanya nepenge dokona kanjepa! 30 Nambame* Jo 1:15; 8:58 akali doko kandao lao pituu, ‘Namba watao maitapyao epelyamo akali doko namabanya alyasale. Doko, namba namandengesa baa wamba katea-pyaana,’ leo. 31 Nambame baa apipi lao kanja nayawaka doko, baa Isataele endakali dupa laitaka pyaanya nambame endakimi dupanya ipao kaimbu pyakamaiyona,” lea.
32 Joneme* Ais 11:2; 61:1; Mt 3:16; Jo 3:34 pii lamaiyoo lao pituu, “Sipitisa doko yaka maileo joo kaiti-kisa katao isa ipao baa-kisa peteamo kandeo. 33 Nambame* Mt 3:11; Lu 3:2-3; Jo 3:5 baa kanja nayao katewaka doko, endakimi kaimbu pyakamaiya puu leamo Gote dokome namba langyoo, ‘Sipitisa doko ipao akali mende-kisa pititamo kandate. Akali dokome Oli Sipitisa dokome kaimbu pyakamaitana,’ lea. 34 Nambame* Ais 42:1; Mt 3:17; 17:25; 27:54; Lu 9:35; 23:35 akali doko kandatala baa Gotenya Ikiningi dokona lapuna,” Joneme lea.
Jisasame disaipele tee pyao nyiamo doko
35 Oo* Lu 17:18 yongama Jone baa dee baanya akali disaipele dupanya lapoma-pipa dokonya awapa katea. 36 Baame* Jo 1:29 Jisasa ipao peamo kandatala, “Gotenya Sipisipi Yakane doko kanjepa,” lea. 37 Baame dopa leamo doko disaipele dolapome sepala Jisasa watao peambi. 38 Watao peambinopa Jisasame maitakaita kandapilyetala dolapo pisoo, “Nyilyambo aki kutao epelyambipi?” lea. Dopa leamopa dolapome baa pisoo, “Lapae, emba andusa palengepe?” leambi. (Kenge Lapae doko kapilyoo, Mana Lenge Akali lenge.) 39 Baame dolapo lamaiyoo, “Kanjepale ipupa,” lea. Dokopa dolapome pao baa palenge anda doko kandatala koto doko baa-pipa kateami. Dokopa yuu alemanjetala kiloko gii kitomende laa epea.
40 Joneme* Mt 4:18-22; Mk 1:16-20; Lu 5:2-11 leamo doko sepala Jisasa watao peambino akali dolaponya mende doko Saimone Pitanya kaiminingi Endutu. 41 Akali* 1 Sam 2:10; Wee 2:2; Dan 9:25; Jo 4:25 dokome pupae lao pao baanya kaiminingi Saimone lenge doko kandatala lamaiyoo, “Nalimbame Mesaya doko kandatalambanona,” lea-pyaa. (Kenge Mesaya doko kapilyoo Kataisa lenge.) 42 Dopa* Mt 16:18-19; Mk 3:16; 1 Ko 15:5 latala baame Saimone laminao Jisasa kateasa epea. Dokopa Jisasame baa kandatala lao pituu, “Emba Saimone, Jone ikiningi dokona, emba kandao kenge Sipasa lelyona,” lea. (Kenge Sipasa doko kapilyoo Pita lenge. Kenge dolaponya tenge doko kana.)
Jisasame Pilipa Natanielepa epena leamo doko
43 Oo* Mt 8:22; 9:9; 10:3; Mk 2:14; Jo 6:5; 14:8 yongama Jisasa baa Galili yuu dokonya patoo lao masetala, pao baame Pilipa kandatala lamaiyoo, “Emba namba watao ipu,” lea. 44 Pilipa* Jo 12:21 baa Endutupa Pitapa-pipa yuu taono mendai Betesaita tangeaka. 45 Pilipame* Dit 18:18; Ais 7:14; 9:6; Jet 23:5; Ese 34:23; Lu 24:27 Nataniele kutao kandatala lamaiyoo, “Mana setapae buku dupanya Moseseme akali mendenya lao pepa piapi dee potopesa dupame apata akali dokonya lao pepa piamipi akali doko kandatalamano. Baa Jisasa. Baa Josepe ikiningi Nasatete tangena,” lea-pyaa. 46 Dopa* Mt 13:53-57; Mk 6:2-3; Jo 7:41,42 leamopa Natanieleme baa lamaiyoo, “Opale epe mende Nasatete yuu dokonya kapa pao pyakalyetape?” lea-pyaa. Pilipame baa lamaiyoo, “Kanjale ipu,” lea-pyaa.
47 Jisasame* Wee 32:2 baa kateasa Nataniele epeamo kandatala baa kandao, “Endakali minakasala naenge Isataele angi dake kanjepa,” lea. 48 Natanieleme* Mt 9:4; Lu 6:8; Jo 2:25; 6:61,64 baa pisoo, “Aipa petala embame namba kandelepe?” lea. Dopa leamopa Jisasame baa lamaiyoo, “Pilipame emba ipu latala nayapumopa, emba piki ita tenge dokonya kataleno dokopa kanjona,” lea. 49 Natanieleme* Wee 2:7; Mt 14:33; 16:16; 27:42; Mk 3:11; 15:32; Jo 6:15; 12:13 yanu pyao, “Mana Lenge Akali, emba Gote Ikiningi, Isataelemanya Kiŋi dokona,” lea. 50 Jisasame baa lamaiyoo, “Nambame emba piki ita tenge dokonya katapinopa kanjona lelyo dokonya masoo minate aipape? Tanga embame dake ita minao etete andake dupa kandatena,” lea. 51 Dopa* Jen 28:12; Lu 3:21 latala dee baa lamaiyoo, “Nambame nyakama etete kiningi langilyona, kaiti doko wakale petae setamopa Endakalinya Ikiningi doko-kisa Gotenya enjele dupa lalyoo lanawapi pyoo katatamino kandatamina,” lea.

*1:1: Jen 1:1; Jo 1:30; 3:17; 10:30; 17:5; 1 Jo 1:1-2; Pa 19:13

*1:3: Wee 33:9; Jo 3:35; 1 Ko 8:6; Kl 1:15-16; Ip 1:1-3; Pa 3:14

*1:4: Jo 5:26; 11:25; 14:6

*1:5: Jo 3:19; 8:12; 9:5; 12:46; 1 Jo 2:8

*1:6: Mt 3:1; Mk 1:4; Lu 1:13-17,76; 3:2-3

*1:7: Jo 1:19-34

*1:8: Jo 1:20; 5:35

*1:9: Jo 3:19; 8:12; 12:46; 1 Jo 2:8

*1:10: Jo 1:3; 8:23; 11:27; 13:1; 17:25; 1 Jo 2:15

*1:12: Osi 2:1; Jo 10:35; Ga 3:26; 1 Jo 3:2; 5:13

*1:13: Jo 3:3-6; Je 1:18; 1 Pi 1:23; 1 Jo 3:9; 5:18

*1:14: Eke 34:6; Wee 85:9; Ais 60:1-2; Lu 9:32; Jo 2:11; 17:5; Ga 4:4; Pl 2:7; Ip 2:14; 1 Jo 1:1-3

*1:15: Mt 3:11; Jo 1:27,30

*1:16: Lo 5:21; Ep 1:23; Kl 1:19; 2:9-10

*1:17: Eke 34:10,28,32; Dit 33:4; Jo 7:19; Lo 6:14; 10:4

*1:18: Eke 33:20; Dit 34:10; Mt 11:27; Jo 3:11; 6:46; Kl 1:15; 1 Ti 6:16

*1:19-20: Jo 1:6-8,15; 5:33

*1:19-20: Lu 3:15; Jo 3:28; Ap 13:25

*1:21: Dit 18:15,18; Mal 4:5; Mt 11:14; 16:14; 17:12-13; Mk 9:13; Jo 6:14; 7:40

*1:21: potopesa Juta dupame Mesaya epelyamona lao ipupenge Potopesa dokope lao masetala, “Emba Potopesa dokope?” lao pisiami-pyaa.

*1:23: Ais 40:3; Mk 1:3; Lu 3:4

*1:25: Mt 21:25; Jo 1:33

*1:26: Jo 7:27

*1:27: Jo 1:15; Ap 13:25

*1:28: Jo 3:26; 10:40

*1:29: Ais 53:6-7,12; Jo 1:36; Ap 8:31-35; 1 Ko 5:7; 1 Pi 1:18-20

*1:30: Jo 1:15; 8:58

*1:32: Ais 11:2; 61:1; Mt 3:16; Jo 3:34

*1:33: Mt 3:11; Lu 3:2-3; Jo 3:5

*1:34: Ais 42:1; Mt 3:17; 17:25; 27:54; Lu 9:35; 23:35

*1:35: Lu 17:18

*1:36: Jo 1:29

*1:40: Mt 4:18-22; Mk 1:16-20; Lu 5:2-11

*1:41: 1 Sam 2:10; Wee 2:2; Dan 9:25; Jo 4:25

*1:42: Mt 16:18-19; Mk 3:16; 1 Ko 15:5

*1:43: Mt 8:22; 9:9; 10:3; Mk 2:14; Jo 6:5; 14:8

*1:44: Jo 12:21

*1:45: Dit 18:18; Ais 7:14; 9:6; Jet 23:5; Ese 34:23; Lu 24:27

*1:46: Mt 13:53-57; Mk 6:2-3; Jo 7:41,42

*1:47: Wee 32:2

*1:48: Mt 9:4; Lu 6:8; Jo 2:25; 6:61,64

*1:49: Wee 2:7; Mt 14:33; 16:16; 27:42; Mk 3:11; 15:32; Jo 6:15; 12:13

*1:51: Jen 28:12; Lu 3:21