POLOME
LOMA
TANGE DUPANYA
PEPA PYAO PYASAKAMAIYAMO DOKO
Pii atupa wambao kandapenge
Polome Loma tange masoo miningi endakali dupa kanja patona lao masetala pepa dake wambao pyao pyasia-pyaa. Baa dupa-pipa awapa katapala Gotenya pii doko dupa lamaitona lao masia-pyaa. Dopa petala dupame baa nisetaminopa Sepene yuu dokonya pii lamaiya patona lao masia-pyaa (Lo 15:24).
Pepa dake pitakanya tenge doko dapa: “Goteme endakali dupa tolataena lenge doko Wai Pii Epe dokome laitaka pingi. Masoo miningi dokonya-kaita baame masoo miningi endakali dupa tolataena lenge” (1:17). Polome pepa dokonya tenge doko lao panea-pyaa. Juta endakalipi wakapi pitakame Gotenya mana setapae dupa angoo nepao koo pyoo kateaminopa Gotenya enombanya kapa napea-pyaa. Dopa piamosa Polome lao pituu, Jisasa Kataisa lao masoo miningi ongome iki Gotenya enombasa tolatae jingina, nyakamame masoo minapengena lea-pyaa. Masoo miningi endakali dupa enenge tolatae joo Gotenya enombasa katengesa Gotenya mona epe palenge doko angi jingina lea-pyaa. Dopa latala baame Kitisene mana dupanya lao leaka-pyaa. Endakali enenge joo tolao katapala Kitisene mana dupa minao katenge. Dokonya Kitisene mana dupa Gotenya mona epe palenge dokonyakana lea-pyaa.
Baanya masepae mupa doko dapa: endakali mende auu kaya kaya pingi doko Kitisene mana mupa dokona lea-pyaa. Loma tange dupame Kitisene mana minapimi laka lao masoo Polome mona minao sakatasoo pepa pia-pyaa.
Polome Loma tange dupanya pepa pyao pyasakamaiyamo dokonya pii lyaa dupa:
1:1–17 Polome pepa piamo dokonya pii tenge doko
1:18–3:20 Endakali dupanya Pyoo Nyingi Akali katapenge
3:21–4:25 Goteme endakali dupa pyoo nyingi mana doko
5:1–8:39 Kataisapa pakatae kalyamo endakali doko-kisa tii pipae enenge doko silyamo
9:1–11:36 Goteme Juta dupa lao masiamo doko
12:1–15:13 Kitiseneme mana minapenge dupa
15:14–16:27 Polome pii etao lasa leamo dupa
1
Namba* Ap 9:15; 13:2; 26:16-18; 1 Ko 1:1; 2 Ko 1:1; Ga 1:10,15; Pl 1:1; Kl 1:1 Polo Kataisa Jisasanya kendemane dokome pepa dake pyekelyo. Goteme namba aposele joo kalyale lao ipu latala baanya Wai Pii Epe doko lamaiyoo kata lea. Goteme* Lo 16:25-26; Ta 1:2 baanya Wai Pii Epe doko ipatana lao wambao potopesa dupa-kisa lao paneamopa, dupame Gotenya pii etete epe dupa pepa piami-pyaa. 3-4 Wai* 2 Sam 7:16; Mt 9:27; 22:42; Lo 9:5; 1 Ti 3:16; 2 Ti 2:8; Pa 22:16* Ap 13:33; Lo 10:9; 1 Ko 6:14 Pii Epe dokome Gote Ikiningi naimanya Kamongo Jisasa Kataisa doko kandao lapae silyamo. Baa endakali. Baa Dapiti tatanya mandipae. Dee baa Gote etete epe. Baa malunya sakateamo dokome baa Gote Ikiningi pupu lapaena lao laitaka petea. Nambame* Ap 9:15; 26:16-18; Lo 15:18; Ga 2:7-9; Ip 11:18 Kataisa lalyoo endakali tata paliuu pelyamo dupa pitakame baa lao masoo minao baa watao katena lao sakatasoo kalyale lao, Goteme Kataisa-kisa aposele kalai epe doko namba dia. Nyakama Loma yuu dokonya kalyamino endakali dupa apata tata dupa-pipa Goteme ipupa lateamo dokony nyakama Jisasa Kataisanya katakamailyamino.
Dopana,* Nam 6:25-26; 1 Ko 1:2-3; 8:6; 2 Ko 1:1-2; Ga 1:3; Ep 1:2; Pl 1:2; Kl 1:2; 1 Te 1:2; 2 Te 1:2; 1 Ti 1:2; 2 Ti 1:2; Ta 1:4; Pm 3; 2 Jo 3 nambame pepa dake nyakama Goteme mona setenge baanya ipupa latae endakali dupa pitakanya pyao peekelyo. Naimanya Takange Gotepa Kamongo Jisasa Kataisapame nyakama kandao mona epe mende palyetala nyakamanya mona doko lyuu lasekena.
Polome Loma yuu dokonya kanja pato lao masiamo dokonya leamo doko
Nambame* Lo 16:19; 1 Te 1:8 wambao nyakama dapa langilyo: nyakamame masoo minao paelyamino lapae doko yuu dupa pitakanya endakali dupame silyamino. Nyakamame dopa pilyamino dokonya nambame nyakama pitaka kandao Jisasa Kaitaisa lao masetala nambanya Gote doko lao yaka pilino lelyo. 9-10 Nambame* Ap 19:21; Lo 15:23,32; 2 Ko 1:23; Ep 1:16; Pl 1:8; 1 Te 2:5,10,18; 2 Ti 1:3; Je 4:15 nambanya mona doko pitaka Gotenya kalai dokonya yukuoo setao baanya Ikiningi dokonya lao Wai Pii Epe doko lamaingi. Goteme kandamopa kiningi lelyona, nambame koteaka lao loma silyo dii lao nyakama kame sala nayao loma singi. Goteme kapana lao masetamo kandao doko, indupa namba nyakama kalyamino dokonya ipatoo lao baame kaitini mende setekena lao loma silyo. 11 Oli Sipitisame namba epe dingi dokonya mokosoo nyakama pupu lasina ditoo latala, nambame nyakama kalyamino dokonya ipawanimi kumilyo. 12 Nambame dopa lelyo doko, namba nyakama-pipa tole katatamano dokopa nyakamanya masoo miningi dokome namba nisetaminopa nambanya masoo miningi dokome nyakama nisotopa nisoloo pyoo katatamanopa lao lelyo.
13 Kaimia* Jo 15:16; Ap 19:21; Lo 15:22 paluma, nambanya kalai dokome endakali tata waka dupanya kainanya dii mandengeli pyoo nyakamanya kainanya apata dii mandena lao paa longosa nyakama kalyamino ongonya ipatoo lao masingi doko nyakamame masipimi laka lao masilyo. Dopa lao masingiaka doko, ipupenge kaitini doko lyokenge. 14 Gitiki* 1 Ko 9:16 endakalipi meepi, mana nyepaepi nyala naengepi, dupa pitaka nambame Wai Pii Epe doko lamaipenge. 15 Tenge ongonya minao nambame nyakama Loma yuu dokonya kalyamino dupa apata Wai Pii Epe doko langitoo lao eteke pilyo.
Wai Pii Epe doko pupu lapaena Polome leamo doko
16 Nambame* Wee 119:46; Mk 8:38; Ap 13:38,46; 1 Ko 1:18-25; 2:1-5; 2 Ko 12:9-10 Wai Pii Epe doko lamaiyanya elya nakaelyo. Wai Pii Epe doko Gotenya pupu lapae. Pii dokome masoo minilyamino endakali dupa pitaka pyoo nyingi. Juta dupa wambao pyoo nyepala tata waka dupa apata pyoo nyingiaka. 17 Goteme* Ap 2:4; Lo 1:16; 3:21-22; Ga 3:11; Pl 3:9; Ip 10:38 endakali dupa tolataena lenge doko Wai Pii Epe dokome laitaka pingi. Masoo miningi dokonya-kaita baame masoo miningi endakali dupa tolataena lenge. Pii pepa pyapae singi dokonya, “Masoo miningi dokonya-kaita Goteme tolataena lelyamo endakali doko lete etete katatana,” lapae silyamo.
Endakali dupanya koo pingi dokonya leamo doko
18 Gote* Wee 69:24; 85:3-5; Mai 7:9; Sep 1:15; Ep 5:6; Kl 3:6; 2 Te 2:12 maita maiyoo koo pyoo paenge endakali dupa kandao Gote kaiti-kisa katenge dokome baanya imbutongo mandenge doko laitaka pingi. Endakali dupame nyakamanya koo pingi mana dokome Gote lao masingi angi doko angombengema. 19 Endakali* Ap 14:15-17; 17:24-28 koo pingi dupame Gote lao masepenge doko baa tangeme dupa-kisa panasiamo dokonya dupame masingima. 20 Baame* Jop 12:7-9; Wee 19:1-4; 1 Ko 1:21; Ip 11:3 yuupi kaitipi wapuiyamo gii dokonya pituu indupa tuu lao endakalimi Gotenya nakandenge dupa dupame masingima. Kini, dupame oapi Goteme wapuiyamo dupa kandatala baa-kisa pupu lapae sia singi dokopa baa katea katenge dokopa dolapo auu pyoo masingima. Dokonya dupanya mendeme, “Nambame ambe lao piona,” nalapenge. 21 Dupame* Ais 5:21; 40:26,28; 1 Ko 1:19-20; Ep 4:17-18 Gote lao masingimaka doko, baa Gotena lao lalyala nayao baa lao yaka pilino naleami-pyaa. Dopa napinya, nyakamanya masingi doko angi daa dupanya pena lao kateaminopa, nyakamanya masala naenge mona doko iminjia-pyaa. 22 Dupame nyakama tange masingi akalina lao masiaminoaka doko kyekeami-pyaa. 23 Dopa* Eke 32:1-6; Dit 4:16-18; Wee 106:20; Jet 2:11; 10:14; Ap 17:29 pyoo katao dupame kumala naenge tii pipae Gote doko alo pyoo endakali kumingi dupapi, yakapi, mena tatapi, kanopatopi, dupa wangi tao wasoo tama pyoo kateami-pyaa.
24 Dupame* Ap 14:16; Ep 4:19 dopa piamino dokonya Goteme dupa tangenya moname pyuani kayatamili pina lao yakinateamopa, kini dupame elya pingi napipenge dupa pyoo nyakama tangelapo mende elya pisa pisa pyoo kateami-pyaa. 25 Endakali* Jet 13:25; 16:19; Lo 9:5 dupame Gote lao masingi angi doko yakinatala alo pyoo sambo gote dupa minao kateami-pyaa. Kini, dupa pitaka wapuingi Gote doko lao tanga tangapi tama pipengeaka doko, dupame baa tama pyoo baanya kalai pyakamaiya naenya, baame wapopae dupa tama pyoo dupanya kalai pyakamaiyoo kateami-pyaa.
26 Tenge ongonya minao dupame elya pingi pyuanimi putiti kayao elya kayapenge mana dupa minao katena lao Goteme yakinateamopa, nyakamanya enda dupame apata akalipa tole pingi mana doko kayapala alo pyoo mana naminapenge dupa miniami-pyaa. 27 Dopaka* Lep 18:22; 20:13; 1 Ko 6:9-10 pyoo akali dupame endapa tole pingi mana doko kayapala akali yango-pipa elya pingi pyuanimi etete putiti kayao kateami-pyaa. Dupame akali yango dupa-pipa elya andake kayapenge mana koo doko minao kateami-pyaa. Dopa piamino dokonya nyakamanya mana koo miniamino dokopa kapa pao yanu nyepenge doko nyakama tange-kisa nyoo kateami-pyaa.
28 Dee* Lo 13:13; 1 Ko 5:10-11; 6:9-10; 2 Ko 12:20; Ga 5:19-21; Ep 4:31; 5:3-5; Kl 3:5-8; 1 Ti 1:9-10; 6:4; 2 Ti 3:2-5; Ta 3:3 endakali dupame Gote itakinya mende daana lao masiaminosa, Goteme dupanya masingi doko koena lao yakinateamopa, dupame mana naminapenge koo dupa miniami-pyaa. 29 Dupame eteteaka luiyao katao, nyipu lakaka lao masoo, tombaka nao, mana koo dupa longo lao minao kateami-pyaa. Dee dupame tilya nyoo, endakali yango pyao kumasoo, imbu kayaloo pyoo, sambo lao minakasoo, mona koo palyoo koo pyoo kateami-pyaa. Mana koo dopale dupaka longo lao miniami doko minawaka kalyamino. Endakali mendeme opale mende pilya doko dupame lale lale payakamaingima; 30 endakali mende lao nepengema; Gote imbu kayamaingima; dupame luiyao nyakama alyasale joo kalyamanona lao masoo pii luiyapae lengema; mana koo enenge mendapua kutao miningima; endangi takangepanya pii nepakamaingima; 31 dupame kyakaenge joo payao pipenge dupa napingima; dee dupame endakali yango dupa auu nakayao kondo nakaengemaka. 32 Mana dopale minilyamino dokonya yanu doko Goteme koyatamina lao mana seteamo doko dupame masingima. Dopaka doko, mana koo dupa mee minawaka katengema. Dopa iki pyaa naenya, endakali waka mana koo dopale minilyami dupa kandao yaka pilyaminona lao masingimaka.

*1:1: Ap 9:15; 13:2; 26:16-18; 1 Ko 1:1; 2 Ko 1:1; Ga 1:10,15; Pl 1:1; Kl 1:1

*1:2: Lo 16:25-26; Ta 1:2

*1:3-4: 2 Sam 7:16; Mt 9:27; 22:42; Lo 9:5; 1 Ti 3:16; 2 Ti 2:8; Pa 22:16

*1:3-4: Ap 13:33; Lo 10:9; 1 Ko 6:14

*1:5: Ap 9:15; 26:16-18; Lo 15:18; Ga 2:7-9; Ip 11:18

*1:7: Nam 6:25-26; 1 Ko 1:2-3; 8:6; 2 Ko 1:1-2; Ga 1:3; Ep 1:2; Pl 1:2; Kl 1:2; 1 Te 1:2; 2 Te 1:2; 1 Ti 1:2; 2 Ti 1:2; Ta 1:4; Pm 3; 2 Jo 3

*1:8: Lo 16:19; 1 Te 1:8

*1:9-10: Ap 19:21; Lo 15:23,32; 2 Ko 1:23; Ep 1:16; Pl 1:8; 1 Te 2:5,10,18; 2 Ti 1:3; Je 4:15

*1:13: Jo 15:16; Ap 19:21; Lo 15:22

*1:14: 1 Ko 9:16

*1:16: Wee 119:46; Mk 8:38; Ap 13:38,46; 1 Ko 1:18-25; 2:1-5; 2 Ko 12:9-10

*1:17: Ap 2:4; Lo 1:16; 3:21-22; Ga 3:11; Pl 3:9; Ip 10:38

*1:18: Wee 69:24; 85:3-5; Mai 7:9; Sep 1:15; Ep 5:6; Kl 3:6; 2 Te 2:12

*1:19: Ap 14:15-17; 17:24-28

*1:20: Jop 12:7-9; Wee 19:1-4; 1 Ko 1:21; Ip 11:3

*1:21: Ais 5:21; 40:26,28; 1 Ko 1:19-20; Ep 4:17-18

*1:23: Eke 32:1-6; Dit 4:16-18; Wee 106:20; Jet 2:11; 10:14; Ap 17:29

*1:24: Ap 14:16; Ep 4:19

*1:25: Jet 13:25; 16:19; Lo 9:5

*1:27: Lep 18:22; 20:13; 1 Ko 6:9-10

*1:28: Lo 13:13; 1 Ko 5:10-11; 6:9-10; 2 Ko 12:20; Ga 5:19-21; Ep 4:31; 5:3-5; Kl 3:5-8; 1 Ti 1:9-10; 6:4; 2 Ti 3:2-5; Ta 3:3