8
Oli Sipitisame naima lete katasingina leamo doko
Tenge* Lo 5:16 dokonya minao Kataisa Jisasapa pakatae katenge dupa-kisa koo silyamona lao Goteme yanu nyoo koyasala nayata. Doko,* Lo 6:14,18; 7:23-24; 1 Ko 15:45 naima auu pyoo katasingi Oli Sipitisa dokonya mana dokome naima Kataisa Jisasapa nyoo pakatala, koopa kumingipanya mana dokonya mokao nyia. Naima* Ap 13:38-39; 15:10-11; Lo 6:10; 2 Ko 5:21; Ga 3:13; Pl 2:7; Ip 2:14; 4:15; 7:18; 10:1-2 endakalinya mona koo dokome mana setapae dupa tambo lasiamosa mana setapaeme kapa pao napipenge jiamo doko Goteme pia. Baame koo dokonya yanu nyalanya kundi joo baame baa tangenya Ikiningi doko naima koo pingi endakali dupanya yonge dopale joo katao epena latala, yonge dokomeaka baame koonya pupu lapae doko watao pia. Dopa* Lo 3:31; 9:30-31; 10:4; Ga 5:16,25 piamo doko, naima endakalinya mona koo dokome pyepa lelyamoli napinya, Oli Sipitisame pyepa lelyamoli pyoo pyoo kalyamano endakali dupa mana setapaenya lapae silyamoli pyoo tolatae joo kalyepale lao dopa pia.
Endakalinya* Ga 5:16-23 mona koo dokome pyepa lelyamoli pyoo katenge endakali dupame endakalinya moname auu kaenge dupanya mona yukuoo setao katengema. Oli Sipitisame pyepa lelyamoli pyoo katenge dupame Oli Sipitisame auu kaenge dupanya mona yukuoo setao katengema. Endakalinya* Lo 6:21; 8:13; Ga 6:8; Kl 2:13 moname pipimili lao masingi dokonya mona yukuoo setao katenge dupa koyatami. Dopaka doko, Oli Sipitisame pipimili lao masingi dokonya mona yukuoo setao katenge dupa auu pyoo katao mona lyuu latami. Dopana,* Mt 12:34; Jo 8:43; 12:39; Je 4:4 endakalinya moname pipimili lao masingi dokonya mona yukuoo setenge endakali dokome Gote yandapipi jingi. Doko, baame Gotenya mana setapae dupa watao naminingi. Dee baame kapa pao watao naminapengeaka. Goteme* 1 Jo 2:15-16 auu kaenge mende endakalinya moname pyepa lelyamoli pyoo katenge endakali dupame kapa pao napipenge.
Dopaka* Wee 51:11; Jo 3:5-6; Lo 7:5-6; 1 Ko 3:16; 6:19; 12:3; 2 Ko 6:16; 2 Ti 1:14 doko, Sipitisa Gote doko nyakama-kisa katenge dokonya nyakamame nyakama endakalinya moname pyepa lelyamoli pyoo pyaa naenya, baame pyepa lelyamoli pyoo pyoo kalyamino. Kataisame Sipitisa dingi doko endakali mende-kisa nakatatamo kandao doko, baa Kataisanya daa. 10 Dopaka* Ga 2:20; Ep 3:17; 1 Pi 4:6 doko, Kataisa nyakama-kisa katatamopapi koo tengenya nyakamanya yonge doko kumapenge. Kumapengeaka doko, Goteme nyakama tolataena lateamo dokonya Oli Sipitisame nyakama lete katasingi. 11 Dee* Ese 37:10; Jo 5:21; Lo 1:4; 6:4,8-11; 1 Ko 3:16 Jisasa malunya sakatasiamo Gote dokome Sipitisa dingi doko nyakama-kisa katenge dokonya, Kataisa malunya sakatasiamo Gote dokome baanya Sipitisa nyakama-kisa katenge dokome nyakamanya kumingi yonge doko lete katasetaka.
12 Dopana, kaimia paluma, naima-kisa yanu silyamo. Dopaka doko, naima endakalinya mona koo dokonya daana, naima endakalinya moname pyepa lelyamoli pyoo pyoo nakatamana. 13 Kini,* Jen 6:3; Lo 8:6; Ga 6:8; Ep 4:22-24; Kl 3:5 nyakamame nyakama endakalinya moname pyepa lelyamoli pyoo pyoo katatamino kandao doko, nyakama kapa pao koyatami. Dopaka doko, nyakamame yongenya koo kalai pingi dupa Oli Sipitisanya pupu lapae dokome pyao kumasetamino kandao doko, auu pyoo katatami.
14 Sipitisa* Ga 5:18* Ga 4:4-7 Gote dokome laminao paenge endakali dupa pitaka Gotenya wane. 15 Doko,* Mk 14:36; Jo 1:12; 15:15; Lo 9:4; 2 Ti 1:7 Goteme naima Sipitisa diamo dokome naima dee paka kayalapale lao kendemane injisala naenge. Dopa napinya, baame naima Gotenya wane injisetala pupu lasilyamopa naimame Gote kandao, “Apane, Apane,” lao kee lao katenge. 16 Sipitisa* Ap 5:32; Lo 5:5; 2 Ko 1:22 dokomeaka naimanya masingi doko konda petala naima Gotenya wanena lao langingi. 17 Dee* Lu 22:28-30; 24:26; 2 Ko 1:5-7; Ga 3:26-29; Pl 3:10-11; 2 Ti 2:12; 1 Pi 4:13; Pa 21:7 naima Gotenya wane dokonyana, baanya epe dupa kapa pao nyetama. Kini, baanya epe Kataisame nyingi dupa Kataisa-pipa awapa nyetama. Doko, naima Kataisa-pipa baanya tii pipae dokonya awapa katatama lao baame tanda nyiamoli pyoaka naima tanda nyilyamano.
Goteme naima tii pyoo katasetana leamo doko
18 Goteme* Lo 5:2-5; 2 Ko 4:17; Kl 3:3-4; 1 Pi 5:1 naima tii pyoo katasetamo doko masipu dokome indupa gii dakepa tanda nyilyamano dupa angi mende daa lamo lao masilyo. 19 Goteme* 1 Pi 1:7,13; 1 Jo 3:2 baanya wane dupa panasetamo gii doko baame wapopae dupa pitakame putiti kayao malisoo kandalyetae silyamino. 20-21 Wapopae* Jen 3:17-19; Ekl 1:2; Osi 4:2-3* Ap 3:21; 2 Pi 3:12-13; 1 Jo 3:2; Pa 21:1 dupa pitaka Goteme sina katenapi leamoli pyoo soo katawapi napinya koengema. Dupa tangeme dopa pimana lao napingima. Daa, Goteme dopa pina lea-pyaa. Baame wapopae dupame dopa pyoo koyapaenya anjetae joo soo katawapi pitaminopa, mokao nyepala baanya wane dupa-pipa tii pipae dokonya mokapae soo katawapi pina latopa lao masetala baame dopa pia-pyaa. 22 Goteme* Jet 12:4,11 wapuiyamo dupa pitakame enda mende wane maita pilyamopa tanda nao ŋee lengeli pyoo ŋee layoko lao ipao indupa tuu lelyamino doko naimame masilyamano. 23 Dopaka* 2 Ko 1:22; 5:2-4; Ga 5:5; Pl 3:20 doko, wapopae dupame iki dopa nalelyamino. Goteme naima epe mee ditamo dupanya mende Oli Sipitisa doko wambao ditiamo endakali dupame apata Goteme naima baanya wane injisoo, naima mokao nyetamo gii doko putiti kayao malisoo, monanya nee lao kalyamanoaka. 24 Naima* Lo 5:2; 2 Ko 5:7; Ip 11:1 pyoo nyepae kalyamanoaka doko, angi doko nyepala naenya ene nyetamana lao malisoo kalyamano. Akali mendeme opale mende nyotona lao malisoo kalyamo doko nyepala dokopa dee malisala naenge. Nyepatamo doko, aipuma dee malisetape? 25 Dopaka doko, naimame nanyilyama mende nyetamana lao malisoo kalyamano kandao doko, naima yapa maka nakayao putiti kayao malisoaka katenge.
26 Dee* Lo 5:5; 8:15; Ga 4:6; Je 4:3,5 Oli Sipitisame naima endakali masingi daa jepae dupa dapa pyoo nisingiaka: naimame aipa pyoo loma sepengepe lao masala naelyamanopa, Oli Sipitisa tangeme naimanya mona dokonya katao mona ŋee lao naima nisoo Gote lao tee lekenge. Dopa pingi doko naimanya pii mendeme dopalena lao kapa pao makande pipenge daa. 27 Dopaka* Wee 139:1-2; Lu 16:15; Lo 8:6,34; 1 Ko 4:5; Pa 2:23 doko, endakali dupanya mona kandokondape pyoo kandege Gote dokome Oli Sipitisame pyuani kaenge doko masingi. Doko aipuma? Goteme pipimili lao masingi doko Oli Sipitisame kandatala Gotenya endakali dupa nisoo baame tee lekenge.
28 Dee* Jen 50:20; Je 1:12* Ep 1:4-14 Goteme baa auu kaelyami endakali dupa oo menda mendapi pilyamo dupa pitakanya auu pyoo katena lao baame dupa nisingina lao naimame masilyamano. Baame pitona lao masiamoli pyoo ipupa latae endakali dupa kandao dopa pingi. 29 Doko,* Jet 1:5; Lo 11:2; 1 Ko 15:49; Ep 1:5,11; Pl 3:21; Kl 1:18; Ip 1:6; 1 Pi 1:2,20 Goteme endakali wambao yapao nyiamo dupa baanya Ikiningi doko wangi tasotona lao masiaka-pyaa. Baanya Ikiningi doko kaiminingi longo dupa pitakanya mupa joo katena lao dopa pia-pyaa. 30 Dee baanya Ikiningi doko wangi tasotona lao masiamo endakali dupa baame epena lea. Epena iki laa naenya, baame dupa tolataena leaka. Dee tolataena iki laa naenya, dupa tii pyoo katasiaka.
Goteme Kataisa Jisasa-kisa naima auu kaengena leamo doko
31 Dopana,* Wee 118:6 dutupa naimame masetala aipa latamape? Gote naima tee doko apimi naima pyatape? 32 Baame* Jen 22:12,16; Jo 3:16; Lo 4:25; 5:6-11; 2 Ko 5:14-21; 1 Jo 4:10 baa tangenya Ikiningi doko mee katena lao kayala naenya, baame naima pitaka alo pyoo kumikena lao epena lea. Baame baanya Ikiningi doko mandyuu naima diamo dokonya kiningi etete baame dupa pitaka naima mee ditaka! 33 Gote* Ais 50:8-9; Lu 18:7 tangeme baanya endakali yapao nyepae dupa tolataena lateamo doko, apimi naima-kisa pii setatape? 34 Kataisa* Wee 110:1; Ap 2:23; 7:55-56; Lo 8:27; Ip 7:25; 1 Jo 2:1 Jisasa baa kumatea. Dee Goteme baa malunya sakataseteana lapuli, doko kapa. Sakataseteamo doko, apimi naima-kisa koo silyamona latape? Baame Gotenya kingi tolae-kaita katao naima nisoo baa lao tee lakao kalyamo.
35 Kataisame naima auu kaenge doko dee auu nakaena lao aki mendeme kapa pao wakale pyoloo pitape? Kenda pipae epenge dokomepe? Tanda dingima dokomepe? Minao koyasingima dokomepe? Lopo andake singi dokomepe? Etete daa joo katenge dokomepe? Koyapenge jingi dokomepe? Pyao kumasalanya pingima dokomepe? 36 Kini,* Wee 44:22; 2 Ko 4:11; 1 Te 3:4; 2 Ti 3:12 dokonya dapa lao pepa pyapae silyamo:
“Naimame emba watao payapumanosa endakali dupame kuka kotaka lao naima pyao kumasepenge jilyamo.
Mena sipisipi yawapenge dupa yawapengena lao masingili pyoo endakali dupame naima kandao dopaka pilyaminona,” lapae silyamo.
37 Dopaka* Jo 16:33; 1 Ko 15:57 doko, naima auu kayamo akali dokome naima nisipumopa naimame dopale dupa pitakanya ita minalakao minao kalyamano! 38-39 Dopa pilyamano lelyo doko lete katengepi, kumingipi, enjelepi, kaitinya isingipi, pupu lapaepi, indupa silyamopi tanga setapi, ketae waka katengepi yuu onosa waka katengepi, dee wapopae waka mendemepi tanga tangapi Goteme naimanya Kamongo Kataisa Jisasa-kisa naima auu kaenge doko dee auu nakaena lao kapa pao wakale pyoloo napitana lao nambame masalakao masoo lelyo.

*8:1: Lo 5:16

*8:2: Lo 6:14,18; 7:23-24; 1 Ko 15:45

*8:3: Ap 13:38-39; 15:10-11; Lo 6:10; 2 Ko 5:21; Ga 3:13; Pl 2:7; Ip 2:14; 4:15; 7:18; 10:1-2

*8:4: Lo 3:31; 9:30-31; 10:4; Ga 5:16,25

*8:5: Ga 5:16-23

*8:6: Lo 6:21; 8:13; Ga 6:8; Kl 2:13

*8:7: Mt 12:34; Jo 8:43; 12:39; Je 4:4

*8:8: 1 Jo 2:15-16

*8:9: Wee 51:11; Jo 3:5-6; Lo 7:5-6; 1 Ko 3:16; 6:19; 12:3; 2 Ko 6:16; 2 Ti 1:14

*8:10: Ga 2:20; Ep 3:17; 1 Pi 4:6

*8:11: Ese 37:10; Jo 5:21; Lo 1:4; 6:4,8-11; 1 Ko 3:16

*8:13: Jen 6:3; Lo 8:6; Ga 6:8; Ep 4:22-24; Kl 3:5

*8:14: Ga 5:18

*8:14: Ga 4:4-7

*8:15: Mk 14:36; Jo 1:12; 15:15; Lo 9:4; 2 Ti 1:7

*8:16: Ap 5:32; Lo 5:5; 2 Ko 1:22

*8:17: Lu 22:28-30; 24:26; 2 Ko 1:5-7; Ga 3:26-29; Pl 3:10-11; 2 Ti 2:12; 1 Pi 4:13; Pa 21:7

*8:18: Lo 5:2-5; 2 Ko 4:17; Kl 3:3-4; 1 Pi 5:1

*8:19: 1 Pi 1:7,13; 1 Jo 3:2

*8:20-21: Jen 3:17-19; Ekl 1:2; Osi 4:2-3

*8:20-21: Ap 3:21; 2 Pi 3:12-13; 1 Jo 3:2; Pa 21:1

*8:22: Jet 12:4,11

*8:23: 2 Ko 1:22; 5:2-4; Ga 5:5; Pl 3:20

*8:24: Lo 5:2; 2 Ko 5:7; Ip 11:1

*8:26: Lo 5:5; 8:15; Ga 4:6; Je 4:3,5

*8:27: Wee 139:1-2; Lu 16:15; Lo 8:6,34; 1 Ko 4:5; Pa 2:23

*8:28: Jen 50:20; Je 1:12

*8:28: Ep 1:4-14

*8:29: Jet 1:5; Lo 11:2; 1 Ko 15:49; Ep 1:5,11; Pl 3:21; Kl 1:18; Ip 1:6; 1 Pi 1:2,20

*8:31: Wee 118:6

*8:32: Jen 22:12,16; Jo 3:16; Lo 4:25; 5:6-11; 2 Ko 5:14-21; 1 Jo 4:10

*8:33: Ais 50:8-9; Lu 18:7

*8:34: Wee 110:1; Ap 2:23; 7:55-56; Lo 8:27; Ip 7:25; 1 Jo 2:1

*8:36: Wee 44:22; 2 Ko 4:11; 1 Te 3:4; 2 Ti 3:12

*8:37: Jo 16:33; 1 Ko 15:57