KORINA
TANGE DUPANYA POLOME PEPA PYAO PYASAKAMAIYAMO LAPO PYOO DOKO
1
Pii Wambao Leamo Doko
Ap 18:1Namba Polo, Goteme masiamoli pyoo Jisasa Kraisanya aposole kata leamo dokopa, Kristene kaiminingi Timotiapa, nalimbame Gotenya siosa Korina katenge dokopi, Akaeya yuu doko pitakanya endakali Gotenya latae dupa pitakapi, dupanya pepa dake pyao peekelyambano. Naimanya Takange Gotepa Kamongo Jisasa Kraisapanya kondo kaenge dokopa, mona yaepenge dokopa, dolapo nyakama-kisa sipya laka lao masilyambano.
Kenda Dupanya Goteme Naima Pyoo Nyiana Lao Polome Mambo Piamo Doko
Naimanya Kamongo Jisasa Kraisanya Takange Gote dokome endakali dupa kondo kaeyapala, dupanya mona tambo lasakamaingi. Dopa pingi dokonya baa iki auu petae. Naima-kisa kenda tata dupa pitaka epelyamopa, Goteme naimanya mona tambo lasekenge. Endakali waka dupa kenda nyetaminopa, naimame dopaka pyoo mona tambo lasakamaiyepale lao, baame naimanya mona tambo lasekenge. Kraisa tanda andake neamo dokonya, naima tanda etete longo nenge. Dopaka pyoo, mona tambo lasingi doko Kraisa-kisa longo lao epenge. Naima-kisa kenda dupa ipatamo doko, Goteme nyakamanya mona tambo lasetakala pyoo nyina lao ipata. Naima tanda nyilyamano dopaka pyoo nyakama tanda nyoo kyeto joo kalyepale lao, Gotenya mona tambo lasingi dokome nisingi. Nyakama kyeto joo katatamina lao naimame kyeto joo masilyamano. Goteme naima mona tambo lasakatamo doko, nyakama apata mona tambo lasetakala pyoo nyina lao naimanya mona tambo lasakata. Naima tanda nyilyamano dokonya, nyakama apata tanda nyilyamino. Dopana, naima mona tambo lasekelyamo dokonya, nyakama apata mona tambo lasekelyamoakana lao naimame masilyamano.
1 Kor 15:32Kaimii paluma, Esia yuu dokonya naima-kisa kenda epeamo dupa nyakamame dopale mendapu epea-lamo lao masimi laka lao naimame masilyamano. Kenda naima-kisa epeamo dupa, eteteaka andake mendapu epeamo dokome, naimanya kyeto dupa ita minala-kao miniamopa, naima kumalamane-lamo lao masiama. Kiningi, naima pyao kumasemana lateami-lamo lao naimanya moname masiama. Naima tange tungi pyala naenya, endakali kumapae dupa malunya sakatasingi Gote doko tungi pyalapale lao masepae doko epea. 10-11 Kenda dopale dupame naima kumasalanya peteamopa, naima pyoo nyingi Gote dokome naima pyoo nyia. Goteme naima nisina lao nyakamame apata Gote tee lao loma sakataminopa, Goteme naima deaka pyoo nyetana lao kyeto joo masilyamano. Nyakama endakali longo dupame naima nisoo loma setaminopa, Goteme naima niseta. Niseta doko kandatala, endakali longome nyakama masetala Gote yaka pilyino latami.
Polo Baa Korina Napeamo Dokonya Leamo Doko
12 Naima kyeto nyingi tenge doko dake: Gotenya kondo kaenge dokome nisimupa, naima mona lapo napaliu, Gote mona mendai palengeli pyoo naima mona mendai paliu, mana epe dupa minao isa yuu dakenya kalyamano. Naimame endakalinya masepae dupa wata-minao nakalyamano. Tenge dokonya, naimanya moname koelyaminona laa naeyamupa, naima auu kaeyapae andake mende nyilyamano. Naima nyakama-pipa kateamano dokopa, naimame mana epe minao kateama. 13-14 Naimame pii waka mende pepa pyao peakala naelyamano. Pii pepa pyapae simupa nyakamame itaki pyao tenge nyilyamino datupaka naimame pepa pyao peekelyamano. Wamba nyakamame pii tenge mendatupa nyepala, mendatupa nanyiami. Indupa nyakamame pii tenge dupa pitaka etao nyimi laka lao masilyo: Kamongo Jisasa ipata gii dokopa, nyakamame naima kandatala auu kaeyapae andake nyetaminopa, naimame nyakama kandatala auu kaeyapae andakeaka nyetama.
15 Dopa pitamana lao nambame kyeto joo masetala, nyakama nisepae lapo pyoo doko nyalapale lao, nambame nyakama wambao kanja ipanya pio. 16  Ap 19:21Nambame nyakama kandama Masedonia pupala, dokonya katao pilyoto dokopa, nyakama kandamaka ipatona lao masio. Namba Judia paanya pito dokopa, nyakamame namba nisetala mapatamina lao masiowaka. 17 Nambame dopa pitoo lao masio dokopa, namba mona lapo paleope, pande isa yuu dakenya endakali dupame napimana lao masoo pituu, pimana lengema namba dopalena lao nyakamame masilyami? 18 Goteme mende pitona lelyamo dupa yakinala naeyao kiningiaka pingi. Dopaka pyoo, naimame nyakama langyoo “Ipatamana” lao pituu, “Naipatamana” lao masala naeyamana lelyamano dake kiningiaka. 19  Ap 18:5Gote Ikiningi Jisasa Kraisa dokome mende pitona lao pituu, napitona laa naenge. Baame mende pitona lelyamo dupa petalaka kaenge. Jisasa doko dopalena lao, Sailasapi, Timotiapi, nambapi, naimame nyakama panao langiama. 20 Goteme pitona lao pii lanya setea dupa pitakanya mende yakinala naeyao Kraisa-kisa kiningi pingi. Dopa pingi dokonya, naimame Gotenya pii doko silyamano dokopa, Kraisanya kenge dokonya pii doko kiningi etetena lao naimame Gote kenge andake maingi. 21 Naima nyakama-pipa kyeto joo Kraisa-kisa kalyepale lao nisingi akali doko baa Gote. Baame wele kai lao naima aiyomba minani petala, 22 baanyana lao naima-kisa kongali pinya katea. Maitakao baame dopale naima dita dupa kiningi ditona lao panasoo, wambao baanya Spirita doko naimanya mona andaka epekena lea.
23 Goteme namba kandamupa dapa lelyo: Nambame nyakama pyalanya latopa nyakama mona kenda kaeyatamini-latala, namba dee Korina naepeo. 24 Nyakamanya Jisasa tungi pingi doko naimame isoo nakalyamano. Nyakama Jisasa tungi pyala-kao pyatala kalyamino dokonya, nyakama eteke pyao kalyepale lao naima nyakama-pipa kalai pyoo kalyamano.

1:1: Ap 18:1

1:8: 1 Kor 15:32

1:16: Ap 19:21

1:19: Ap 18:5