12
Lee Manemaneme Kandeapi, Yalo Petae Dupa Kandeapi, Dupanya Leamo Doko
Tange kenge minalyingi mana dokome namba nisala naenge. Dopaka doko, Kamongome panasiamopa, lee manemaneme kandeopi, dopale yalo petae dupa kandeopi, dupanya nambame latoo. Kraisa tungi pingi akali mende kaiti tepo pyoo dokonya nyokonyia doko ee kana 14 patelyamo. Akali doko nambame kandenge.* Akali doko baa Polo tange lao lelyamo. (Baa lenge tapeta nyokonyiape, imambu iki nyokonyiape lao nambame masala naelyo. Goteme iki masilyamo.) 3-4 Akali doko Goteme baanya yuu etete epe dokonya nyokonyia doko nambame masilyo. (Baa lenge tapeta nyokonyiape, imambu iki nyokonyiape lao nambame masala naelyo. Goteme iki masilyamo.) Gotenya yuu etete epe dokonya, pii etete nee nyetae, endakalimi nalapenge dupa akali dokome sia. Nambame akali dokonya kenge minalyotoo. Dopaka doko, namba tange kenge minalyala naeyatoo. Namba akali kyeto nasingina lao panenge dupanya namba tange kenge minalyotoo. Namba tange kenge minalyotoo lao masipuli doko, nambame kiningi piaka lao katapuli. Tenge dokonya, namba tange kenge minalyotoo lao masipuli doko, namba kyakaenge joo nakatapuli. Dopaka doko, nambame mana minilyopa kandengepi, pii lelyopa singipi, dupanya iki namba akali dokona lao endakali dupame masina latala, namba tange kenge minalyala naeyatoo. Kamongome eteteaka epe yalo petae mendapu namba-kisa panasia. Dopaka doko, dupanya namba sangali pyala naeyatale latala, baame nambanya yongenya teke mende palyekea. Teke palyekea doko Satanenya wai minao paenge dopale dokonyana, dokome namba sangali pyala naeyatale lao tanda dingi. Nambanya teke palyekeamo doko nyoo nepekena lao, paa tepomasa Kamongo loma soo tee leo. Dopaka doko, baame namba langyoo, “Nambanya kyeto dokome endakali kyeto nasingi dupa-kisa kalai pyokondape pyoo pingi. Tenge dokonya, nambanya kondo kaenge dokome emba nisetamo doko yakana” lea. Dopana, namba kyeto nasingina lao masetala, Kraisanya kyeto doko namba-kisa sina lao, namba eteteaka auu kaeyao namba tange kenge minalyoo katatoo. 10 Namba kyeto nasingi kalyo dokopa, kiningi namba kyeto palipae katenge. Namba Kraisa watao paelyo tenge dokonya, endakali dupame namba pii koo latamipi, namba-kisa kenda ipatapi, koeyasetamipi, tanda ditamipi, dupanya namba kyeto nasingi joo katao, mona epe paliu katenge.
Siosa Korina Katenge Dupa Masoo Leamo Doko
11 Namba kyakaenge joo namba tange kenge minalyoo pii lelyo doko, nyakama mambele lelyo. Namba etete anasale joo katengeaka doko, etete alyasale joo kalyamanona lelyamino aposole dupame kalai piami dupanya mendaipi mendeme namba ita minala naeyami. Tenge dokonya, nyakamame namba lalyiamili doko yaka. 12 Nambame kenda soo maka nakaeyao kateopa, Goteme namba-kisa kalai paka pipaepi, mirakolopi dupa nyakamanya kainanya piamo dokome, namba kiningi aposolena lao panasia. 13 Nambame siosa yangi dupa-kisa mana miningili pyoo nyakama-kisa minio. Nambame mana aki mende minio dokome nyakama kandanya palyio? Nambame mana mendai mende iki nyakama-kisa minala naeyo doko dake: Namba dopale mende daa jiamopa, nyakama kenda pisala naeyo. Nambame nyakama kenda pisala naeyo doko, nambame koo mende piana lao endakali mendapuame lelyamino. Nambame koo pio-lumu doko nyakamame kame sakalapape.
14 Salapape! Indupa nambame nyakama tepo pyoo kanja ipanya depa latae kalyo. Nambame nyakama kenda pisetala, dopale mende nyalanya naipato. Nambame nyakama nisalanya ipato. Wane koo dupame endangi takangepa nisalanya oapi dupa nyoo setala naenge. Endangi takangepa dolapome wane dupa nisalanya oapi dupa nyoo setenge. 15 Nambame nyakama longo lao auu kaelyopa, nyakamame namba kuki lao auu kaengema. Dopaka doko, nyakama nisalanya nambanya oapi dupa pitaka yakinao, namba tange apata yakinapenge jipyali doko, nambame auu kaeyao yakinapuli. 16 Kiningi, nambame nyakama kenda pisala naeyo. Dopaka doko, nambame waa katao nyakama minakasoo sambo leana lao endakali mendapuame lelyamino. 17 Nambame epena leopa nyakama kateami dokonya epeamino akali dokaita-kisa, nambame nyakama minakasetala dopale mende nyiope? 18 Taitusa baa nyakama kateami dokonya epena lao nambame kyeto joo leo. Kristene kaiminingi mende doko baa-pipa epena leowaka. Taitusame nyakama minakasetala dopale mende nyiape? Baa namba-pipa masingi mendai paliu, mana mendaiyaka minao paeyala naeyambape?
19 Naimame pii lelyamano dupame naima tange kame pinyoo lelyamipi lao nyakamame masetaeyaka kalyamipi? Gotenya enombanya naima Kraisa-kisa katao nyakama pii langilyamano. Mona setenge paluma, naimame pilyamano dupa pitakame, nyakama kyeto tasalanya pilyamano. 20 Namba nyakama kalyamino dokonya ipupala kandatopa, nyakama kalyamino lao nambame masotoli pyoo nakatatamini-lao paka kaelyo. Namba kalyapeno lao nyakamame masetamili pyoo nakatatone-lao paka kaelyo. Nyakama laiya lao, tilya nyoo, imbu kaeyao, tange iki masoo, lao nepao, nambonambo pyoo, luiyao, kyakalya-kyakane pyoo katatamini-lao namba paka kaelyo. 21 Nyakama kalyamino dokonya namba dee ipato dokopa, nambanya Gote dokome nyakamanya enombanya namba anasale joo kata latamopa, namba elya sotone-lao paka kaelyo. Wamba endakali longo mendapuame koo pyoo elya pingi napipenge piamipi, kepo koleamipi, yongenya pyoani kaenge mana koeyapae dupa miniamipi, dupa mona kapilyala naeyamino kandatala, namba ee latone-lao paka kaelyoaka.

*12:2: Akali doko baa Polo tange lao lelyamo.