1 Timoti
1
Ji Pol we, ji Yesus Kristus nomo aposel. Itou no ere ege gidu haigai waha, no Yesus Kristus ere urei nomo itari tuya waha ngare, ji hangada hiyarenga aposel heigene. Timoti, ne yame magana tigini, ji pas beha ne yerege hanini. Ere ebere Jijei Itou, ebere Anyakaro Yesus Kristus ngare edo tere bode aau narire gonga, tere bode augami nironga tebere huwanyatege ono tagorunga foinga inyonbona.
Ere yaawawou beele oruwanga ilei woboya.
Ji beele beha saini Masedonia prowins langa goyoni ono boni, lehinene waha oruwanga elebe ege lehinini. Ne gai Efesus taon wanga yafa bonahe, fai ila nere saini Itou nomo hilou beele fai-aita bagu isisiwou nigi bode, nere yaawa beele hogo fere-fere adai lenigoguga bona beele danga bagu lenigau ganga gau hina. Onodu nere aasa ewe, asanege gane unyinege bode beele baingaro hogo fere-fere lewei nomo fanyimu waha awodbode. Beele onouha waha no nere nebere ninanege hilalamu nagei nomo wahanga, onodu nere hoyo nigonga Itou bode huwanyanege ngalenga wonga, Itou no ere langa dada ono wona waha bode ada isi dewode. Ariya Itou no ere haruwe tei nomo lehigai waha, nere fai-aita bagu ono nigedenga nere Yesus bode huwanyanege ngalengadu, Itou ago langa jijiga uwaunga uwau heigedu bode, nere isodbode, nere Itou ago langa nyabuluwou uwau. Onodu fanyimu waha oruwanga nere fai-aita ila gaude nigei nomo jaimu nigonbona. Nere fai ila fanyimu waha awane, elebe nere nana tayou beele ewe kejiwe leengade. Nere ila Itou nomo nuuni beele isisiwou nigode onode, onodu nere iside nebere beele waha no ngalenga tigini ide. Ariya nere beele malalamudu lede waha nomo hugu nere nage ada iside, onodu nere nage nebere beele bode foode nigei uwa.
Ere isiya, ere nuuni beele waha awa tuwedegenga Itou no haruwe hangada fuwai waha tou wage wa, nuuni beele no dada hilobainga. Nuuni beele nomo haruwe no fai-aita fanyimu hilobainga onode waha tiginimu nigei nomo uwa. Nuuni beele no fai-aita nuuni beele feiya, bode honyonyowou fanyimu oojode waha tiginimu nagei nomo haruwe bagu. Wa nere fai-aita Itou moge tubode une tafade waha nebere. Ete fere, fai-aita nere Itou nomo onowou awa bode, oula nomo onowou oojode waha nebere. Nuuni beele no fai anyanege amenege gane dunege kote wanenga umeru wane bagu, nere fai ila dunege kotede waha bagu kot langa tafa nigei nomo bona. 10 Onodu no fai-aita nere longi tafade bagu, nere fai fanyimu inyaba hogo fere-fere Sodom fai nebere fanyinege onode waha bagu, nere fai ila yebu nigidu bode nebere haruwe magana ewe tafa nigide waha bagu, nere fai yaawa beele lebode ngalenga tigini ouwe langa ide waha bagu, nere fai-aita fanyimu inyaba hogo fere ete ono bode, hilou beele seei tude waha kot langa tafa nigona bona. 11 Ngalenga beele beha, no hilou beele Itou ji malalamudu lewei nomo hiyai waha dorofenga. Hilou beele waha, Itou no lala anyakaro langa, onodu no nogo nomo danga langa yafana waha bona lehigina. No gai amugou tigini, onodu edegawei nomo fanyimu tigini nomo hugu.
Pol no Itou no bona aau warai waha bona hilobainga tuna.
12 Ere ebere Anyakaro Yesus Kristus no ji danga hidu bona isai wa, ji edo langa no nomo haruwe tefuwon boni, onodu ji haruwe waha tei nomo hangada hiyai. Onou waha boni ji no hilobainga tuni. 13 Ngalenga, ji amina no unyi seei tuwou beele leboni, no honggoro fai tafa tu boni, beele inyaba letuwene. Ono wai wa no alai, ji dada waha ono wene taate bona, ji no ada iside tuboni, ji no boni huwanyafe ngalengawei uwa. 14 Ariya ere ebere Anyakaro Yesus Kristus, no ji bona aau inyangaro warainga, ji no boni huwanyafe ngalengawei nomo bagu, ji yame huwanyafe nere fai-aita ila nigei nomo bagu bona jaimu hayai.
15 Yesus Kristus no oula belanga ere fai-aita une tafa-tafaya waha ege gidu haigei nomo bona mai. Beele beha no ngalenga tigini, nere fai-aita oruwanga edo beele beha isidu bode, huwanyanege ngalenga wodbode. Augami, ji yage ji une inyangaro tafanga wene, onodu ji une tafagou fai amugou dorofe yafene. 16 Ariya Yesus Kristus no fai-aita oruwanga benou isi dewei nomo gau tuna, no fai une tafagou waha foinga ono nigigou fai. Onou waha bona amugedu no ji bona augami tuwainga, ji agotete dorofe yafa gehenga, nere fai-aita oruwanga, no dada ji langa onowai waha uredu bode, nere fere no bode huwanyanege ngalenga wonga, agenege auma gai-gai yafa dewou waha todbode. 17 No saini oruwa nomo King. No ada ume-umena, onodu ere fai-aita no urei nomo edo uwa. No nogonga no Itou tigini. Onou waha bona, ere oruwanga gai-gai no unyi anyakaro tugedenga, no gai tigini amugou yafon bona. Ngalenga.
Timoti no fanyimu inyaba ileiwei nomo bona no danga bagu wara wona.
18 Yame magana Timoti, amina nere ne name fanyite bode profet beele lewane waha ninafe isidu, ji beele beha ne dada onowau ganga waha boni lehinini. Ariya ne profet beele waha awa tuwahenga, onowou inyaba waha ileiwei nomo warawau ganga jaimu hinona. 19 Ariya oota waha langa, ne Yesus bonahe huwanyate ngalenga dewonga benou isau ganga, ne Itou ago langa waraga uwau. Ariya fai ila nere nyabulu wane waha nere iside, nere Itou awa tuwogunga nebere fanyinege tiginimu nagei nomo awade, iinga nebere huwanyanege ngalengawou inyaba dewai, waaga haari langa fourena dorofe. 20 Himeneus no Aleksander ngare onou ono warenga, ji nere Satan owo langa tafa nirene, nere isou hilobainga edo benou todbodere, nere Itou ege beele inyaba ada letuwodere.