2 Pita
1
Ji Saimon Pita, ji Yesus Kristus nomo haruwe magana onodu nomo aposel, no ere ebere Itou, onodu no ere ege gidu haigou Fai. Ji beele beha tere fai-aita huwanyatege ngalengawou hilobainga tigini tei waha yerege tagini. Yesus Kristus nomo onowou tigini langa, tere tebere huwanyatege ngalengawou no ere ebere huwanyage ngalengawou dorofenga heigai. Elebe tere Itou ere ebere Anyakaro Yesus ngare boya, isou hilobainga teya. Fanyimu waha langa, aau tarigou huwanyatege foinga inyou bagu tere tebere agetege auma yafou langa edo gai anyakaro heigonbona.
Itou no ere no nogo nomo hangada higai.
Yesus Kristus no Itou, onodu no nomo danga langa, no ere ebere agege auma yafou dangamu hagei nomo dada oruwanga higi bona, no ere Itou nomo fanyimu langa golowei nomo hoyo higai. Kristus no onou onowei nomo bona, ere awa higainga ere no nogo tigini isi tuweye. Unyi anyakaro bagu no nomo danga langa, no nomo onowou hilobainga tigini langa, no ere yaure higidu bona, dada amugou anyaroro tigini waha oruwanga ere amina higei nomo beele baara tawai waha higaiha. Huwanyage jayei nomo fanyimu ere fai-aita oulaha langa inyina, onodu no ere inyabamude higi-higina. Onou wa, Kristus no dada hilobainga waha oruwanga higaiha, onodu fanyimu waha langa no tere hoyo tigonga, tere inyabawei nomo onowou waha feiyadu agetege auma yafou bagu, Itou nogo nomo onowou bagu taagu ganga.
Tere waha bonade ninatege isidu, fanyimu hilobainga onowei nomo haruwe gai danga bagu taagu, onodu fanyimu onouha waha ono wadenga tere tebere huwanyatege ngalengawou dorofe danga bagu inyona. Onodu tere Itou bonade isou tei nomo haruwe taagu, onodu isou waha ono wadenga no tebere fanyitege hilobainga dorofe danga bagu heigona. Onodu tere tebere getege gala nomo gauwou oofa dewagu, onodu tebere fanyitege waha ono wadenga no tere tebere isou hilobainga dorofe danga bagu heigona. Onodu tere danga bagu otodu ou aulei nomo fanyimu taagu, onodu tere fanyimu waha ono wadenga no getege gala oofawei nomo fanyimu dorofe danga bagu heigona. Onodu tere Itou nomo onowou langa golo wagu, onodu fanyimu waha ono wadenga no danga bagu oto bona ou aulei nomo fanyimu dorofe danga bagu heigona. Onodu tere Itou nomo fai-aita ila bagu ilibumu-ilibumu tigini yafei nomo fanyimu taagu, onodu fanyimu waha ono wadenga Itou nomo onowou langa golowei nomo fanyimu dorofe danga bagu heigona. Onodu tere nere ila huwanyatege nigei nomo fanyimu tedu bonade, fanyimu waha ono wadenga, ilibumu-ilibumu tigini yafei nomo fanyimu dorofe danga bagu heigona.
Tere ere ebere Anyakaro, Yesus Kristus boya iseyeha. Onodu tere fanyimu onouha waha elegadenga, tere langa tigini danga bagu heigonga wa, tere tebere isou waha ewe ada inyonbona. No hilou baingaro heigonbona. Onou wa, fai no fanyimu waha uwau wonga, no dada baae langa inyide waha ada uronbona, onodu no ago fosokowou dorofe. Ngalenga, no amina une tafai waha Itou no uulu fudu bona, Itou no ono tuwainga jijiga uwau heigaiha. Onou wa, fai waha no Itou no langa dada onowai waha ninau hilalawaiha. 10 Baabo gane, Itou no tere yaure tigidu, tere no nogo nomo fai-aita yafei nomo hangada tigaiha. Onou waha bona, tere no nomo fai-aita tigini yafei nomo haruwe danga bagu taagu. Tere onou ono bonade wonga, tere ada me bodudu awa tuwagu ganga. 11 Onodu no jala helufa boro wonga tere huuna langa gai-gai yafou huwanya langa goyagu ganga, huuna langa yafou waha Yesus Kristus nomo, no ere ebere Anyakaro, onodu no ere ege gidu haigou Fai.
12 Wa ngalenga, tere dada waha amina iseye, onodu ngalenga beele waha tedu boya, tere waha langa danga bagu otoya. Onou wa, ji tere ninatege hilalawei nomo awani, onou waha boni, ji saini oruwa ege letigei nomo ono-ononi. 13 Saini ji geefe gala beha langa yafa boni, hilobainga, ji tere ninatege jaimu tagehenga tere dada waha bonade ege ninatege isagu ganga boni ege letigei nomo ninafe isini. 14 Ji isini, ji geefe gala awa tuwei nomo saini menekele mene inyina. Ere ebere Anyakaro Yesus Kristus no onou lehiyaha. 15 Onou waha bona, ji tere letigi dewei nomo haruwe danga bagu tonboni. Onodu saini ji umehenga, saini oruwa tere edo langa ji dada oruwanga letigene waha bonade ege ninatege isagu ganga.
Aposel nere Itou nomo lala Kristus langa inyi gainga urane.
16 Ere ebere Anyakaro Yesus Kristus nomo danga boya, no ege gidu mayonbona waha boya bagu, ere amina letigeyeha. Onou wa, saini ere Kristus nomo beele waha letigi boya, ere aasa ewe fai nebere ninanege langa heigena waha oojowei uwa. Ere hage agege langa, Itou nomo danga bagu nomo lala bagu no langa heigainga ureye, onou waha boya ere leya. 17 Jijei Itou no unyi anyakaro tubona, lala hilobainga waha no langa ono wainga heigai. Onodu Itou no nogo ha laluwa nomo lala amugou waha langa yafa bona, no Yesus bona beele benou lewai, “No beha yame magana, ji no gaude tuboni, no boni edegani.” 18 Ere no ngate muju Itou yafai waha langa yafa boya, ere beele waha ha laluwa langa me gainga iseye. 19 Onou waha boya, ere profet nebere beele boya huwanyage danga bagu ngalengana, onodu tere fere nere nebere beele danga bagu yaasu bonade wonga, hilobainga. Profet nebere beele no lama agugu langa lala bona inyi ganga goi hamba ganga, eringe nomo baatu tere tebere huwanyatege langa jaidu maina dorofe.
20 Onou wa, dada anyakaro tere isagu ganga, wa benou. Ere hage ebere ninage oojo boya, profet nebere beele Itou nomo buk langa inyina waha nomo hugu adai malalamudu lewoya. 21 Taate bona, profet nebere beele ete te, no fai nomo gauwou langa malalamudu lewei nomo heigei uwa. Hauri Guuni nogo we fai jaimu nigainga, nere Itou no beele le nigai waha malalamudu lewane.