2 Tesalonaika
1
Ere ji Pol, Sailas, Timoti, ere pas beha tere sios nomo fai-aita Tesalonaika taon langa yafaya waha, tere ebere Jijei Itou, Anyakaro Yesus Kristus ngare fada nireye waha yeregedu huuru tagiya.
Ebere Jijei Itou, Anyakaro Yesus Kristus ngare edo tere bode aau narire gonga tebere huwanyatege ono wogunga foinga inyonbona.
Tesalonaika nere ou nomo saini langa danga bagu oto-otode.
Oo baabo gane, ere saini oruwa tere boya ninage isi boya, Itou hilobainga tu-tuya. Ere onou onowoya wa hilobainga, taate bona, tere tebere huwanyatege ngalengawou danga bagu heige ganga, tere etenga-etenga oruwa tebere huwanyatege nere fai-aita ila nigi-nigiya, onoya wa fanyimu waha no inyangaro heigengana. Hugu waha bona, saini ere Itou nomo sios ila langa goi boya, ere tere unyitege jaimu-jaimuya. Ere nere honggoro fai fanyimu inyaba oruwanga tere ono tigi-tigide waha hai nagiboya, tere langa ou oruwa heigai waha fere hai nagi-nagiya. Onodu benou le-leya, “Nere Tesalonaika nere huwanyanege ngalengawou danga bagu yaasudu oto bode, nere ou jimiri bagu waha oruwanga aule-aulede.”
Itou no ere fanyimu tigini langa haawe higi-higina.
Nere dada tere langa heigai waha, Itou no ere benou abitimu hagina, no fanyimu tigini wahanga ono bona ere ebere fanyige haawe hagai. Tere jimiri teya wa taate bona, tere Itou nomo huuna langa yafou waha jaimu wadenga, Itou no tere edo ono tigonga, nomo huuna langa yafou waha huwanya la yafagu ganga. Itou no fanyimu tigini benou ono wonbona, no fai nere ou tigi-tigide waha, agou kabaka nigonbona. Onodu bona no tere ou elebe auleya waha usumu bona, tere houwe tafou tigibona, ere fere higonbona. Anyakaro Yesus no nomo ensel danga bagu waha oruwa arotenga, ha laluwa awadu bode malala heigodenga, saini waha langa Itou no onou ono wonbona. No eeya gai anyakaro bagu langa medu bona, no fai nere Itou bode isei nomo awade waha bagu, nere ebere Anyakaro Yesus nomo hilou beele oojowei nomo awade waha bagu, inyabamude nigonbona. Nere fai waha agou inyaba benou todbode, nere Anyakaro bae tudu bode no nomo danga anyakaro nomo lala langa ada yafodbode, nere gai-gai onou inyabadu yafodbode. 10 Itou no Fati hangada wai langa, Anyakaro no medu bona nere inyabamu nigonbona, ariya nere Itou nomo fai-aita oruwanga, wa nere fai-aita oruwanga no bode huwanyanege ngalenga wane waha, nere no unyi isou bode, edega dewodbode. Ariya tere fere nere bagu gaara edega wagu ganga. Taate bona, ere Itou nomo beele tere gamatege langa malalamudu leweyenga, tere beele waha boya huwanyatege ngalenga deweye.
Nere Itou Tesalonaika edo dangamu nigei nomo bona hauya wane.
11 Ere dada waha heigodbode boya ninage isi boya, ere gai-gai ebere Itou hauya tuboya, tere hoyo tigei nomo bona isoki tu-tuya. Ere no tere edo langa ono tigonga, fanyimu tere ono wagu ganga bona yaure tigai waha onowei nomo bona gau higina. Ere no edo tere danga tigei nomo bona hauya tu‑tuya, ono wonga tere fanyimu hilobainga oruwa ono wagu ganga gau tigina waha, tebere huwanyatege ngalengawou jaimu tigonga tere ono wagu ganga. 12 Onodu fanyimu waha langa tere edo ebere Anyakaro Yesus unyi isou gadenga, no fere edo tebere unyitege isou tagon bona. Ere ebere Itou no Anyakaro Yesus Kristus ngare edo tere bode aau narire gonga, nere dada waha oruwa ono worunga tere langa heigodbode.