Hibru
1
Itou nomo Idau no ere beele lehigai.
Amina saini baingaro, onodu onowou baingaro langa, Itou no ere ebere asage gane, nere profet huranege langa beele lewai. Onou wa elebe saini beha langa, wa fati usuwou saini langa, Itou no nomo Idau hurau langa beele ere malalamudu lehigai. Itou no Idau waha dada oruwanga elegei nomo bona amina hangada tuwai, onodu no nomo owo langa, Itou no oula beha fere ono wainga heigai. Idau no waha, Itou nomo lala anyakaro abitimu ganga, no ere langa inyangaro lalana, onodu no Itou no nogo tigini dorofenga. No nomo beele danga bagu, onodu no beele waha langa no dada oruwanga ono nigi ganga danga inyide. No nere fai-aita bagu jijiga uulu nagidu ono nigonga eege heigei nomo waha, nomo haruwe usumuwai. Ariya no King Amugou ouwe langa yafana waha, nomo owo hilou langa yafana.
Itou nomo Idau no nere ensel feiya nigou.
Ariya, Umamu no Idau unyi tuwai, onodu unyi waha no hilobainga tigini, no ensel nebere unyinege tigini feiya nigou. Onodu no Idau ono tuwainga, no ensel nebere anyakaro heigai, onou bona nere nomo huuna langa yafade. Amina, Itou no nomo Idau benou letuwai,
“Ne ji yame Idafe.
Elebe ji ne name amene heigenaha.”
Onodu bona no ege benou lewai, “Ji no nomo Umamu yafa gehenga, no ji yame Idafe yafonbona.” Onou wa, taate saini langa Itou no beele onouha te ensel ete letuwai? Gai uwanga uwa. Saini Itou no Idau motuwa oula langa haudu medu bona, no benou lewai, “Itou nomo ensel oruwanga nere no unyi isou wodbode.” Ariya, Itou no nere ensel bona ninau isidu bona no beele onou lewai,
“No nomo ensel ono nigi ganga nere jagui
dorofe heige-heigede.
No nomo haruwe fai ono nigi ganga nere eeya ngasu bagu
dorofe heige-heigede.”
Onou wa, no nomo Idau bona no benou lewai,
“Itou, ne King gai‑gai yafani.
Ne name fai-aita bagu onowou tigini langa oofa nigi-nigini.
Ne onowou tigini waha gau hini-hinina.
Ne onowou inyaba waha tigini gau hinei uwa.
Onou bona, ne name Itou wenga,
no ne fai unyite anyakaro bagu wou hangada hinei nomo bona,
ne faronga bisemu hinai.
Ono wainga, waha no ne ono hinainga ne edega dewene.
Name ilibane gane nere,
ne dorofe ada edega wode.”
10 Onodu bona, Itou no Idau ege benou letuwai,
“Anyakaro, gai amina langa ne oula tafene beha waha,
no gai danga bagu inyai.
Onodu boni, ne nage name owone langa,
ne taene bagu dada ouwe langa oruwanga tafene.
11 Oula taene bagu gai inyaba dewon bona,
onou wa, ne nu gai yafau ganga.
Nere nga ogola asaridu
inyabana dorofe, inyaba wodbodere.
12 Ne nere nga waha, fai tagaga olilina dorofe,
olili nirau ganga.
Ne nere, fai kolos hoole na dorofe
hoole nirau ganga.
Onou wa, ne nu, ne gai onounga yafagou.
Ne ada hoole-hooleni.
Onodu ne name saini ada usu wonbona.”
13 Amina Itou no Idau benou letuwai,
“Ne ji yame owofe hilou
langa yafa gahenga goi, saini ji ne name honggoro fai,”
name huuna langa logosi nigehenga yafodbode. Onou wa, taate saini langa Itou no beele onouha te ensel ete letuwai? Gai uwanga uwa. 14 Nere ensel nere hauri, nere Itou nomo haruwe te‑tede. Itou no nere huuru nigi ganga goidu bode, nere fai no ege gidu hanigon bona waha hoyo nigi-nigide.