Taitus
1
Ji Pol, ji Itou nomo haruwe magana, onodu ji Yesus Kristus nomo aposel. No ji Itou no nogo nomo fai-aita bagu hangada nigai waha, nebere huwanyanege ngalengawou dangamu nagi boni, beele ngalenga waha isou tei nomo hoyo nigi boni, nere Itou nomo onowou oojowei nomo bona huuru hiyainga goyene. Ji nere huwanyanege danga bagu ngalenga wogunga Itou no nere agenege auma gai-gai yafou nigonbona waha itari tuwodbode hoyo nigou haruwe teni. Gai amina langa, saini Itou no dada ete tafainga heigei uwa inyi gainga, no ere agege auma yafou waha higei nomo bona lewai. Onodu Itou no beele ada yaawa-yaawana. Onodu bona iinga gainga, saini no nogo hangadawai waha langa, no nomo beele malalamudu lewei nomo bona fai ila jaimu nigai, ono wainga onowou waha langa no nomo beele ono wainga malala heigai. Itou ere ege gidu haigou Fai no lewainga, ji beele malalamudu lewei nomo haruwe waha teene.
Taitus, ji pas beha ne yerege hanini. Ne yame magana tigini, onodu ne name huwanyate ngalengawou waha, ere oruwanga ebere huwanyage ngalengawou inyina dorofenga. Jijei Itou, Yesus Kristus no, ere ege gidu haigou fai ngare edo langa ne bodere augami nironga name huwanyate ono hanoronga foinga inyonbona.
Taitus no sios nomo mora bagu hilobainga hangada nigonbona.
Ji amina ne Krit nuuya langa awa hini boni lehinene onou, ne haruwe matau-matau oruwanga tiginiwei uwa waha tiginimu bonahe, taon oruwa langa sios inyina waha nebere mora bagu hangada nigau. Ne fai nere fai-aita agenege langa nyabuluwou uwau onodu, nere fai waha aita etenga tou wahanga hangada nigau. Onodu fai waha nebere magana nere Kristus bode huwanyanege ngalenga wogu, nere Itou ago langa onowou jijiga bagu waha adai oojo wogu, nere nebere amenege anyanege gane nebere beele feiya bode honyonyodu golowou fanyimu waha adai oojo wogu. Ne isini, sios nomo haruwe fai no Itou nomo haruwe oofa fugou fai. Onou waha bona no tigini golode gonga, nere fai-aita bagu no langa nyabuluwou te ada urodbode. No benou adai isou, Ji unyife anyakaro bagu idu fai-aita kejiwe adai ono nigona. No houmu fasadu adai mayou. No adai sipak wona. No fai kejiwe adai narigona. No moni dada baingaro elegei nomo bona adai gau tuwou. Uwa. No fai nomo mata langa maide waha oofade nigona. No onowou hilobainga oruwa gau tugonga no ninau isou hilobainga wahanga oojo wona. No fanyimu hilobainga oojo bona Itou nomo onowou hilobainga oruwa oojo wona. Ono bona no nogo nomo ago auma yafou oofa dewona. No ngalenga beele bona isisiwou tuwane waha danga bagu yaasu wona. Ono bona no edo langa fai-aita ngalenga beele waha huwanyanege ngalengawei nomo isisiwou nigi bona, no edo langa beele waha tigini oojowei nomo huwanyanege jaimu nagonbona. Onodu no fai nere feetode waha edo la danga bagu lenigonga, nere nebere nyabuluwou bode isi dewodbode.
Krit nuuya langa fai baingaro nere fai ila nebere huwanyanege ngalengawou inyabamu nagane.
10 Taitus ne oofa nigou fai hilobainga hangada nigau, taate bona, Krit nuuya nomo sios langa fai baingaro nere beele feiyagou yafade. Nere beele baingaro ewe lebode fai nebere ninanege yaawa nagi-nagide. Nere fai toomaro waha nere Juda ganenege, fai waha nere fai genege gala karu nagei nomo danga tafa-tafade. 11 Nere fai waha onowou inyaba ono bode fai-aita nebere moni dada kuse nagei nomo ono-onode, onou waha bode fanyimu ere onowei nomo edo uwa waha nere onowei nomo isisiwou nigi-nigide. Ono ganenga onowou waha langa fai-aita nebere magana gane bagu huwanyanege ngalengawou inyabamu nagi-nagide. Onou waha bona ne beele onouha waha adai lewei nomo bonahe nere karu nigau. 12 Amina Krit nuuyaha isou fai ete no benou lewai, “Krit nuuyaha fai nere yaawa hambawou. Nere fai gai inyaba kaafa kui dorofe. Nere hogonyi tai bode da baingaro nyei nomonga ninanege isi iside.” 13 Beele beha no ngalenga. Onou waha bona ne nebere onowou tiginimu dedu nere Itou bode huwanyanege ngalenga dewodbode waha bonahe, beele danga bagu lenigau. 14 Ariya, nere Juda nebere aasa hogo fere-fere ewe haide waha bagu, fai nere ngalenga beele moge tubode nuuni beele hogo fere-fere lede waha isei nomo agenege kuli adai tafogu.
15 Nere fai-aita nage Itou ago langa jijiga uwau yafa bode wonga, da dada fere jijiga uwau, nere dabu elegode. Ariya nere fai-aita bagu Itou ago langa onowou jijiga bagu waha oojo bode, nere Kristus bode huwanyanege ngalenga wegu uwa wonga, dada ete no jijiga uwau te uwau, taate bona, nere nebere huwanyanege ninanege bagu Itou ago langa oruwanga jijiga dewou. 16 Nere huranege langa benou le‑lede, “Ji Itou boni isini,” Ariya nere nebere onowou abitimuna wa benou, nere Itou amina moge tuwane. Itou no nere tigini gau nigei uwa. Nere beele feiyagou fai, onou waha bode nere onowou hilobainga ete te adanga ada ono wodbode.