1 Korini
1 Korini sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Pore kimisi puraka, Korini taonea aporo hinamomo Yasuane hemakapusimo some kasapo. Aporo hinamo yakaimo Yasumo someane kakimarakano, Pore keremisi hakásakipoko, keremisi tetá ane hafo paoraka, iyaki some kakako parisapo.
Korini taonea Yu aporo soko, Kiriki aporo soko, aporo makata kemo kara toane soko, aporo makata kemo forokoa risiane soko, i sú risiapo. Korini taonea aporo yakaimo kotafe koti parisane ipu makararaka kekeresapo. Pore Korini taone metakarisia maiya amo, Apórosepe Akuwíra tetapo Keresoa paosa aporo hinamo asekea risiapo.
Keresoa paosa aporo metakiramo makata aina watikisane rakisiapakano iane maropohoasimo sawi one popasapo. Arirakano Korini aporomo Poreaki makata akai kairakano, Poremo sawi wo some paripusuapo.
1 Korini sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-9 Poremo sawi one kepomarekea popasapo.
1:10–4:21 Keresoa paosa aporomo kekepo kekepoaka tafatafaraka risikino, Poremo paroaka somesapo.
5:1–6:20 Keresoa paosa aporomo hauaka omo makata hemakapusuane kekemaraka rakisiasamo, Poremo paoraka somesapo.
7:1-40 Aporomo hinamo arumakosane soko hinamo aporo pukusane soko, Poremo somesapo.
8:1–11:1 Himu tetáraka hemakapukua risikiakopo. Yasu Keresoaki himi hakásaraka hemakapunie, aisapo.
11:2–14:40 Isu Keresoa paosa aporo hinamoane Keresomo kau asiapo. Asiasamo himu hakásaraka hemakapukua ararehoanie, aisapo.
15:1-58 Kereso kusua maturikia taesasamo isu soko kurakano, maturikia taehokosapo, aisapo.
16:1-24 Poremo some metakira someraka faraka ayapasapo.
1
Korini sése apea Keresoa paosa aporo hinamoaki Poremo sawi fana poparaka makesane oyapo.
Kotimo ipi hemakapukua Yasu Keresomo tarira aporo rekeasimo ano Poreane murikimasapo. Ano soko murikimaka Keresoa paosa aporo isiapo mae Sosotenese soko, anoyaki hakāsa reke, nōmo sawi one poparaka makerakanapo. Keresoa paosa aporo hinamo Korini sése apea risia reaki nōmo sawi one poparaka makerakanapo. Re Yasu Keresoaki kataka marekea risikino, makata watikisane Kotimo re makikisiraka marekea, re Kotimo aporo ira risikiasimo murikimasa aporo reaki poparakanapo. Hauaka sua Keresoa risikiako parisa aporo hinamo suamo, isiapo Unihae Yasu Keresoaki kurikurina aporo hinamo ea paoraka arisia ayiáka risikiasimo pasimosapo. Unihaeane isiapo soko, ipu soko, isina suamo Unihae Yasu ipi hakásapo. Isiapo Ata Kotipe Unihae Yasu Kereso tetapō yaku ararenane soko, auaraka risirane soko, reaki kakasimo kurikurirakanapo.
Yasu Keresomo yaku ararenane oyapo.
Kotimo Yasu Kereso aeyaka rakumarekea re araresakipoko maiya suamo nōmo Kotiaki suserakanapo. Repo Keresoaki kataka marekea risikino, Kotimo reane makoteraka, makata su siaraka maresapo. Siaraka maresasamo, repo himumo Kotimo some kepoane hemakapurakanapo. Arirakano Kotimo someane soko wakapuaka some karakanapo. Keresoane nōmo reaki kára somerakano, repo himumo kakaroripo, aíyaka wakapuaka hemakapukua risikinapo. Yasu kakama pariperakarihoamo re kau arisia maiya amo, Ho Kotesamo wakapu yaku ararena suane reaki kasapo. Unihae Yasu Kereso pariapera maiya amo, Kotimo re asekea someraka, “Re siaraka koteaka risikinapo,” aihokosapo. Arirakano hauaka one fa ana maiya amo, repo himu hakásaraka yaiya paroaka hemakapuraka risikiasimo, Kotimo re yaiya arareraka rekeakosapo. Arareraka rekeakosakipoko Kotimo re peaesapo. Perakano asekea, ipi hokosa Yasu Keresoaki himu hakásaraka kataka marekea risikiasimo, Kotimo peaeraka pasimosapo. Kotimo ipi makata su kakaro ainasasamo kakaro ayiakakosapo.
Keresoa paosa aporomo kakanakeraka fasikia risirane oyapo.
10 Keresoa paosa aporo maeo, nōmo some one repo kaiyisimoripo. Isiapo Unihae Yasu Keresoane ipi yano motosa kárasasamo uyáka risikianie. Sapeaka fasikia risiane mafahoanie. Repo suamo himu hakásaraka hemakapukua risike, himumo hemakapurane soko, makata rakirane soko, himu hakásaraka hemakapunie. 11 Keresoa paosa aporo maeo, repo namina kára tafatafaraka risikinapo. Aíyaka Korowimo ape aeyaka aporo metakira risiane ano rea pekea, anoaki hufitaeraka somerakasupo. 12 Repo úyaka somerakanapakae. Repo namina yia aporo metakiramo someraka, “Ano Pore patera aserakanapo.” Airakano aporo metakiramo someraka, “Ano Apórose patera aserakanapo.” Airakano aporo metakiramo someraka, “Ano Pita patera aserakanapo.” Airakano aporo metakiramo someraka, “Ano Kereso patera aserakanapo,” aisapakae.
13 Aisapakano nōmo kairaka reaki someraka, “Manakano Keresoane parakurakanare? Ayiane siahoasifareapo. Ira matopesa kusuane ano Pore repoko kusuare? Wae, ano repoko kusuafapo. Re ano Poremo yano motosa yano hokoa hea tapukumurisiare? Wae, ásiafapo.” 14-15 Arirakano nōmo Kirísipasipe Kaíase tetá hákasa hea tapukumurikia, amo patera a aporo metakira nōmo hea tapukumurisiafapo. Repo metakiramo someraka, “Ano Pore yano motosa yano hokoa hea tapukumaresapo.” Aíyaka somerapaka re suane nōmo hea tapukumurianafonosasamo ano seseripo. 16 Asiāne nōmo meraruraka aihoareapo. Aporo hakása meta soko, nōmo hea tapukumaresapo. Ipi yano motosa Setéfanasepo. E soko, epo apea aporo hinamo hakāsa risiane soko, nōmo hea tapukumurisiapo. Aporo metakira nōmo hea tapukumurisiare? Wae, metakirane nōmo hea tapukumurisia hemakapurakarifapo. 17 Asiamo aporo hea tapukumuriasimo Keresomo ano pusiesafapo. Ipi some kotesa some kakasimo ano pusiesapo. Hauaka wo makata rakira enomasa someane some kasafapo. “Yasu kusuapo.” Aisa kepoane mawakasemanapaka, some akaramo aporomo hemakapusuane nōmo some kasafapo.
18 “Yasu ipi isupoko farimaka ira matopesa paremarerakano kusuapo.” Aisane kakimakanafonosa aporomo someraka, “Someane some watikirareapo.” Aíyaka somerakanone i mafasira ikia kara a purakanafapo. Arirakano Kotimo mafasisia aporomo someraka, “Someane Kotimo wakapu ayapo.” Aíyaka ipu somerapo. 19 Arirakano wate fana Kotimo sawia popasane oyapo. Kotimo someraka,
“Aporomo makata su enomaka hemakapusuane nōmo mawakasemahokosapo. Aporomo hauaka wo makata su enomaka hemakapusuane nōmo mafahokosapo.” Aíyaka Kotimo somerakano popahoareapo. (Aisaia 29:14)
20 Aíyaka popasasamo hauaka wo makatane enomasa aporo iane Kotimo hikumisia fanāre? Wae, i fanāfapo. Yu aporomo somemane tisa aporo iane fanāre? Wae, iane soko fanāfapo. Maiya omo me rukua kirimaraka someana aporo iane fanāre? Wae, iane soko fanāfapo. Asiāne Kotimo someraka, “Hauaka wo makata su enomaka hemakapukua makata some ainane nenakamaka makatapo,” airapo. 21 Aíyaka Kotimo someraka, “Aporomo ipi hauaka wo makatane enomaka hemakapura amo anoane hemakapusifareapo.” Aíyaka Kotimo ipi kepo su hemakapurasamo ayiáka maresapo. Ipiane someaka maresane isiapo some karakanapo. Some karakano aporo metakiramo kaikia someraka, “Someane masuasa aporomo somepo,” airapo. Airakano yia some kasane aporo metakiramo kakimarapo. Kakimasa aporo hinamoane Kotimo mafasirapo. Ayiáka Kotimo maresapo. 22 Arirakano Yu aporomo someraka, “Kotimo wakapumo hemakapukua rakirane repo rakirakano asekea, repo some kasane soko isiapo kakimakosapo.” Aíyaka Yu aporomo somerapo. Arirakano Yu aporohoanafonosamo someraka, “Aporomo hauaka wo makata enomaka hemakapusuane some karakanone, isiapo kekemaraka kakimakosapo.” Aíyaka Yu aporohoanafonosamo somerapo.
23 Somerakano yia isiapo some karaka, “Kereso isupoko farimaka ira matopesa paremarerakano kusuapo.” Aisa kepoane Yu aporomo saperaka Koti mawakasemarakae, aíyaka hemakapuraka someane kakimakasifareapo. Arirakano some kasane Yu aporohoanafonosamo kaikia someraka, “Someane nena some watikisareapo,” airapo. 24 Arirakano yia, Yu aporo soko, Yu aporohoanafonosa soko, su Kotimo murikimasa aporomo hemakapuraka, “Kereso ane some kasane kakaroripo. Kotimo wakapuane Keresoyaki rekenapo. Kotimo makata kepo su hemakapurane Keresoyaki rekenapo,” airapo. 25 Arirakano Kotimo isuaki mafasira ikia karane tarirakanapo. Tarirakano aporo hinamo metakiramo asekea someraka, “Nenakamaka ikia karapo.” Aisa nine ipu namina hemakapusuane Kotimo hemakapusua amo hurutapirapo. Asiamo ipu someraka, “Kotimo rakirane nenakamaka makata ayireapo.” Aíyaka somesa nine, ipu rakira wakapuane Kotimo rakira amo marokenapo. Kotimo rakirane namo kakaro wakapureapo.
26 Keresoa paosa aporo maeo, re fana Kotimo pasimokoasiraka risia maiya amo repo makata rakisiane hemakapunie. Asiāne repo aporo yakaimo makata kára enomaka risiafapo. Re namina yia aporo yakai unihaeaka risiafapo. Re metakira aporo hokopukua risiafapo. 27 Arirakano hauaka wo makatane hemakapurafaraka rea aporo soko, aporo wakapu fasa aporo soko, Kotimo murikimokoa pasimosapo. Pasimosane makata su enomasa aporoane soko, aporo wakapuaka risiane soko, Kotimo pasimosafapo. Marirakano Kotimo ayiáka rakisiare? Aporo hauaka wo makatane enomaka hokopukua risiane makaíyahoasimo Kotimo ásiapo. 28 Arirakano aporomanomo someraka, “E aporo wakasemasasamo yano motosa kakenafapo. E makama kesekesapo.” Airakano aporo makama kesekesane Kotimo pasimosapo. Pasimoraka aporo hokopukua risiane hurutapiako aporo fanahoanafonosane murikimaka pasimosapo. Pasimosane hauaka wo makata hemakapusuane nenakamaka makata asíapo. Aíyaka tariraka Kotimo iane makama kesekesapo. 29 Asiamo Kotimo ipi hemakapukua aporo hinamoane pasimosasamo, aporomano namina yano motosane makárahoane siahoasifareapo.
30 Yasu Keresoaki kataka marekea risikiasimo, Kotimo re pasimosapo. Pasimosasamo eaki kataka marekea risikino, isiapo makata kepo su hemakapusimo tarirane Kereso ipipo. Isu ereketaeraka risikiasimo tarirane soko, Kereso ipipo. Isiapo watikisane kikisiraka metakarikia koteaka susu risikiasimo tarirane soko, Kereso ipipo. Isiapo watikisane mafahoasimo, Yasumo yapimo roporaka ikia kara kotesa maresane Kereso ipipo. 31 Kereso ipisasamo,
“Repo aporo metane makáraraka somehoariraka, né níane makáraraka somehoane siahoasifareapo. Unihae Yasu Keresoane makáraraka somehoanie.” Aíyaka Kotimo sawia poparaka taesane hemakapunie. (Jeremaia 9:24)