1 Timoti
1 Timoti sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Sawi one Poremo Timotiaki popasapo. Timotimo kaīyia Yu aporo hinamopo. Arirakano Timotimo wafayane kiriki aporopo. Aporo hinamomo Yasuane hemakapusimo Pore kimisi puraka, Timotiane keresoa paoraka rea aporosamo, eyaki hakāsa pukusakipoko Timoti karikia pusuapo.
Keseke Poremo Timotiaki someraka “Keresoa paosa aporo hinamo Efesase sesea risiane, nómo asekea rekeanie,” aisapo. Asiasamo Peremo arare someane some kasapo.
Asiasamo Poremo arare someane Timotiaki some kasapo. Paseto aporo soko tikone aporo soko uyáka risikianie, aisapo. Arirakano kotafe tisamo someane kakimaka kekemahokohoamo asekeanie, aisapo. Arirakano Timotimo ipi koteaka rekeasimo Poremo some kasapo.
1 Timoti sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-2 Poremo sawi one kepomarekea popasapo.
1:3-20 Kotafe tisamo someane asekeanie, Timoti, nómo Kotimo someane kakaro ereketae somehoanie, aisapo.
2:1-8 Isu koteaka risikiasimo kamani aporopoko kurikurihoanie, aisapo.
2:9-15 Hinamo re, makahinamoraka tokoakopo, aisapo.
3:1-16 Pateso aporoane soko, tikone aporoane soko murikimakanie.
4:1-5 Kotafe tisa peraka makata somehokosane Poremo somesapo.
4:6-16 Timoti ne uyáka rekeanie, aisapo.
5:1–6:21 Keresoa paosa aporo hinamo asekea reke ayiakakosane Poremo somesapo.
1
Poremo Timotiaki sawi fana poparaka makesane oyapo.
Yasu Keresomo tarira aporo rekeasimo Kotimo mafasikia murikimasa aporoane ano Porepo. Arirakano Yasu Keresomo soko ano murikimasapo. E pariperakarihoamo isu kau risikinapo. Timoti, néaki nōmo sawi one poparaka makerakanapo. Nōmo néaki Yasu Keresoane some kasane nómo kakimaka eaki rekeako parisapo. Asiasamo né nōmo hokosa asiapo. Nōmo hemakapusuane Ata Kotipe Unihae Yasu Kereso tetapō auaraka rerane soko, kamenakaraka rerane soko, yaku ararenane soko, néaki kakasimo nōmo hemakapurakaripo.
“Kotafe someane kakimakopo.” Aisane oyapo.
Fana ano Masetónia hauaka pusua maiya amo, Timoti néaki nōmo someraka, “Né Efesase ape yia rekeanie.” Aíyaka nōmo neaki somesapo. Aisa ayiáka pipu soko, “Né Efesase ape yia efera hunia rekeanie.” Aíyaka nōmo néaki somerakanapo. Arirakano Efesase apea aporo metakiramo kotafe some karakano nómo iaki someraka, “Yasuane kotafe some kakakopo.” Aíyaka somehoanie. Aíyaka somehokosakipoko né yia rekeanie. Aporo sisimamo wate ásiapakae aíyaka some kepoane rakupe pesane pipu metakarinie, aihoanie. Ipu makasa kamumamo aporo wainepe pesa yano taesa yakai popasane soko makáranapaka metakarinie, aihoanie. Wate fana ipu makasa kamumamo some kepo rakupe pesane soko, aporo wainepe pesa yano taesane soko somerakano aporomo kaikia someraka, “Kakaro asiarakapo.” Aíyaka himu tetáraka hemakapurapaka someane some kakakopo, aihoanie. Wate fana ipu makasa kamumamo some kepo some kape pesane soko, aporo wainepe pesa yano taesane soko somerakanone, aporomo Kotiane hemakapusimo ipu somerakanafapo. Arirakano aporomo Kotiaki himu hakásaraka hemakapurakano, Kotimo ipi hemakapusuane aporoaki karápo.
Nōmo néaki some akara one aporo hinamo suamo kakimaka risikino, i namo kakaro koteaka risikiakosapo. Arirakano makata watikisa metakarisiane efera hunia rakiako hemakapukusafapo. Arirakano Kotiaki kakaro himu hakásaraka hemakapukusapo. Asiasamo Kotiane soko aporo metakirane soko ipu himu tumurumo hemakapukusapo. Asiamo ipu namina yia himu tumurumo hemakapusimo some akara one nōmo reaki some karakanapo.
Arirakano some kotesane aporo metakiramo kakipayaraka ikia kara hasaka apura ayiáka purakanapo. Hasaka apura ayiáka nenakamaka me rukua mokome somerakanapakae. Ipu someraka, “Kotimo somemane motosane some kepo kará aporo tisane isupo.” Aíyaka somesa nine Kotimo some kepoane ipu hemakapurakanafapo. Ipu wakapuaka someraka tiki somerakao asiane ipu namina some kepoane hemakapurakanafapo.
Arirakano Kotimo somemaneane Kotimo isuaki some karakano isiapo kakimaka rakirakano, somemaneane kotesapo. Ane isiapo hemakapurakanapo. Asiamo aporo hinamo ereketaeraka risiakipoko Kotimo somemaneane motosafapo. Arirakano aporo hinamo watikiaka risiakipoko maropohoasimo somemane motosapo. Aporo hinamo úyaka risiakipoko somemaneane motosapo. Somemane mamosona aporo hinamoakipoko soko, somemane koaretaena aporo hinamoakipoko soko, Kotiane hemakapunafonona aporo hinamoakipoko soko, aporo hinamo watikisa akipoko soko, Kotimo ikia kara kekemahoanafonoraka hauaka wo makata rakirane kekemana aporo hinamoakipoko soko, ata ama tetā kukusimo rura aporo hinamoakipoko soko, aporomano rura aporo hinamoakipoko soko, 10 hinamo hakimara aporoakipoko soko, aporo hokosa takēyaki pura aporoakipoko soko, hokosa haki serafo maka karikia nena aporo hinamoakipoko soko, kotafe somera aporo hinamoakipoko soko, kotafe aumana aporo hinamoakipoko soko, kakaro someane metakarikia kakaro some kotesane mawakasemaraka rakira aporo hinamoakipoko soko, ayiáka aporo hinamo watikiaka risiakipoko somemaneane motosapo. 11 Arirakano kakaro someane soko, Yasuane hemakapusimo some kotesane soko, hakāsa yiyareapo. Arirakano Yasuane some kakasimo Kotimo ano murikimasapo. Koti faeraka reane soko, wakapuaka reane soko, epo someane nōmo some karakanapo. Arirakano sesenamo kepoane Koti ipipo.
Poremo Kotiaki susesane oyapo.
12 Nōmo koteaka rakisimo Unihae Yasu Keresomo anoaki wakapu karakasupo. Wakapu karaka epo hemakapuraka, “Poremo anopoko siaraka rakiraka rekeakosapo.” Aíyaka hemakapukua nōmo epoko rakisimo epo ano murikimarakasupo. Murikimasasamo nōmo eaki suserakanapo. 13 Fana nōmo eane mainamareraka mawakasemaraka somesapo. Yasu soko arirakano Yasua paosa aporo hinamoane soko nōmo mokoatikirakano yia, Yasumo ano kamenakarakasupo. Nōmo epo someane kakimakasiraka meraruraka rekeno asekea, epo ano kamenakarakasupo. 14 Kamenakaraka Unihaemo ano yaku arareraka nōmo Yasu Keresoaki kataka marekea rekeno asekea, eaki himu hakásaraka hemakapurane soko, himu tumurumo hemakapurane soko, anoaki karakasupo.
15 Arirakano repo soko eaki himu hakásaraka hemakapukusakipoko kakaro some one kakimakanie. Aporo watikisane mafasiako Yasu Keresoane hauaka wo pesapo. Arirakano namo kakaro aporo watikisa fana reane anopo. 16 Asiane Kotimo ano kamenakarakasupo. Ano kakaro aporo watikisa rekeno, Yasu Keresomo anoaki foaka sapehoanafonoraka ano koteaka rekeasimo ano pasimarakasupo. Asiamo aporo hinamo suamo asekea hemakapusimo Yasumo anoaki foaka sapehoanafonoraka ano koteaka rekeasimo pasimarakasupo. Asiamo ipu hemakapuraka, “Yasumo Poreaki foaka sapehoanafonoraka e koteaka rekeasimo pasimasasamo anoaki soko ayiakakosapo.” Aíyaka Yasuaki himu hakásaraka hemakapurakano yaiya rerane makosapo. 17 Asiamo yaiya rera Unihae Kotiaki nōmo kekererakanapo. E kurafaraka reane soko, e isiapo asekeanafononane soko, Koti hákasa ipipo. Maiya suamo e yano motosane nōmo makáraraka kekererakanapo. Epo faesane soko yaiya faeraka rekeakosasamo eaki kekererakanapo. Kakaroripo.
“Timoti né paroaka rekeanie.” Aíyaka Poremo somesane oyapo.
18 Timotio, né Keresoa paosa aporosasamo né nōmo hokosa asiapo. Asiasamo somemane one nōmo néaki some karakanapo. Kotimo somerakano kaira aporomo néaki fana some karakasuane kakimaka hemakapukua rekeanie. Nōmo some one hakāsa yiyapo. Ame aporo paroaka wakapuaka risike yunu awera ayiáka, nómo soko Kotipoko paroaka wakapuaka reke epo yunuane weanie. 19 Kotiaki kakaro himu hakásaraka hemakapukua rekeanie. Makata watikisa né himura kakerakano kairaka, ní himumo neaki tau somerakano kakipayahokopo. Kakimaka makata watikisane metakarinie. Metakarikia tau himumo hemakapukua kotesa susu hemakapukua someraka rekeanie. Arirakano aporo metakiramo himura tau makata watikisa kakerakano kaikia kakipayaraka, makata watikisane yia kake Kotiaki himu hakásaraka hemakapurane soko metakarisiapo. 20 Metakarisia ayiáka, aporo tetámo soko Kotiane metakarisiapo. Metakarisiane meta, yano motosa Himeneusepo. Metane yano motosa Arekesátapo. Tetapō himura tau watikisane yia kakerakano kaikia kakipayaraka, tetapō Kotiane mawakasemaraka mainamaresapo. Mainamaresane metakarisimo aporo tetāne nōmo Sataneaki kasapo.