2 Tesaronaeka
2 Tesaronaeka sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Keresoa paosa aporo hinamo Tesaronaeka taonea risiaki Poremo sawi poparaka makesapo. Wakasema nina kesekea, Poremo sawi meta one soko, iaki poparaka makesapo. Aporo metakiramo kotafe someraka, Yasu hauaka wo paripesapo, airakano Tesaronaeka aporo metakira mahimeteraka risiapo. Ayiáka risike i namoraka risiapo. Asiamo Poremo kaikia, Tesaronaeka aporoane himu mapiraraka risikiasimo, Yasu paripeakosane Poremo kakama someaka popasapo.
2 Tesaronaeka sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-2 Poremo sawi one kepomarekea popasapo.
1:3-12 Reane mokoatikirakano, paroaka risikianie. Mokoatikina aporoane keseke fanasihokosapo, aíyaka popasapo.
2:1-17 Yasu haru peasiraka, aporo kakaro watikisane fana peakosapo, aíyaka popasapo.
3:1-15 Repo makata rakirane koteaka susu rakinie, aisane popasapo.
3:16-18 Poremo ayaparaka popasapo.
1
Tesaronaeka sawi kepomarekea popasane oyapo.
Saerase, Timoti, isiapo Tesaronaeka taonea Keresoa paosa aporo hinamo reaki sawi one poparaka makerakanapo. Arirakano isiapo Ata Kotipe Unihae Yasu Kereso tetāki, repo himu hakásaraka hemakapuraka risikinapo. Isiapo Ata, Koti soko, isiapo Unihae, Yasu Kereso soko, tetapō re kamenakaraka makoterakano, re tau auaraka risikiasimo hemakapurakaripo.
Yasu Keresoane pariapera maiya amo Kotimo hukurukusane oyapo.
Maeo, maiya suamo reane isiapo hemakapuraka Kotiaki kara suserakanapo. Suseraka, repo Kotiaki himu hakásaraka hemaka apurane soko, repo namina yia himu tumurumo hemakapurane kárasasamo isiapo Kotiaki suseraka risikinapo. Arirakano reaki makata umisane soko faserepekea, arirakano aporo metakiramo re mokoatikirakano yia, re Keresoa paosane metakarirafaraka, Kotiaki himu hakásaraka yaiya hemakapukua risikinapo. Re paroaka risiasamo isiapo re yanoane makáraraka someraka, Keresoa paosa aporo hinamo suaki somerakanapo.
Arirakano aporo metakiramo reane mokoatikirakanapo. Mokoatikirakano yia Kotimo isuaki úyaka tarirakanapo. Makata umisa fasereperakano, mokoatikina maiya amo Kotimo re mawakapuraka ararerakanapo. Asiamo re siaraka maroporaka, keseke re Kotiyaki risikino, Unihae Kotimo reane asekea rekeakosapo. Arirakano Koti ipi ereketaeraka rerasamo, aporomo reaki mokoatikisa aporoaki Kotimo ipi ropo kakakosapo.
Aporomo re mokoatikirakano yia, re himu nekea risiane, epo reane arareraka, fenena maiya ane kakakosapo. Yasu pariaperamo reaki soko, isuaki soko, Kotimo arareraka fenena maiya ane kakakosapo. Yasu pariaperamo hepene yapunaka, ipu hepene aporo wakapu karayaki kakama paripeakosapo. Yasu ipi ira rufiyaki paripeakosapo. Yasu ira rufiyaki pariapera maiya amo aporo hinamomo Kotiane hemakapunafonosaki soko, isiapo Unihae Yasuane hemakapusimo some kotesane some karakano, kakipayasa aporo hinamoaki soko, ropo watikisane fanasiraka kakakosapo. Ipu watikiaka rakisia akipoko ropo fanasihokosane oyapo. I Unihae Kotiane fasikia kakaro yaiya risikiakosapo. Eyaki paoraka hakasa risikiakosafapo. Unihae Kotimo faesane soko, wakapuane soko, marafaraka, forokoa risikiakosapo. Ayiáka risike kakipayasa aporo hinamoamo ropo watikisa yiamo yaiya mokoatikiraka fanasihokosapo. 10 Yasu pariapera maiya amo Yasumo ereketaeaka koteaka susu risira aporo hinamoamo Yasumo yanoane makárahokosapo. Makáraraka Yasumo ipi faesane asekea, ipu someraka “Yao watikiane. Siarakarifapo.” Aihokosapo. Aihokosa aporoane kakimara aporopo. Arirakano isiapo some kasane repo kakimasasamo repo soko Yasumo yanoane mafaraka kekerehokosapo.
11 Ayiakakosane hemakapuraka maiya suamo re makotehoasimo isiapo kurikurirakanapo. Kurikuriraka, “Kotio, nómo Tesaronaeka aporo hinamoane peaesapo. Peaesasamo ipu neaki siaraka patera asekeasimo, nómo iane ararehoanie. Iane koteaka risikiako seserakanapo. Asiamo i koteaka susu risikiasimo, nómo wakapumo iane ararehoanie. Ipu néaki himu hakásaraka hemakapukua rakirane káraraka hemakapukua naohoasimo nómo wakapumo iane ararehoanie. 12 Ipu néaki himu hakásaraka hemakapukua rakirane kárarakano, aporo hinamoane nómo aseraka, Unihae Yasu Keresomo yano motosane makárahokosapo. Arirakano Yasu Kereso aeyaka ipu yano motosane soko makárahokosapo. Kotio, nómo soko, Unihae Yasu Keresomo soko, tetápo iane hemakapukua makoterakano ipu ayiakakosapo.” Aíyaka isiapo kurikurirakanapo.