2 Timoti
2 Timoti sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Poremo Timotiaki sawi meta one kesekea poparaka makesapo. Arirakano Efesase sésea Keresoa paosa aporo hinamoane Timotimo asekea reasamo, Poremo Timotiaki sawi one poparaka makesapo. Arirakano Pore Rome sitia tipura apea makesa reamo sawi one popasapo. Poremo ipi hemakapuraka, Rome aporomo ano rukusa maiya ane makerakanapo, aiyaka hemakapusuapo. Asiamo Poremo Timoti ararehokosakipoko sawi one popasapo.
2 Timoti sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-2 Poremo sawi one kepomarekea popasapo.
1:3–2:26 Makata umisa fasereperakano soko, kotafe hora aporoamo some karakano soko, Timoti ne paroaka reke, kakaro someane some kakanie, aisapo.
3:1-9 Fahokosa maiya ane makeanamo hauaka wo aporo hinamo watikiaka risikiakosapo.
3:10–4:5 Kotimo some popasane kekemaraka himu hakásaraka hemakapukua reke, kakaro koteaka some kakanie.
4:6-22 Poremo ipi hemakapusuane some metakira some kaka faraka, ayaparaka popasapo.
1
Poremo Timotiaki sawi meta keseke poparaka makesane oyapo.
Ano Poreane Yasu Keresomo tarira aporo rekeasimo Kotimo ipi hemakapukua ano murikimasapo. Kotimo someraka, “Yasu Keresoaki kataka marekea rekeno yaiya rekeakosapo.” Aíyaka Kotimo someaka maresane nōmo somehoasimo, ano Poreane murikimasapo. Asiamo Timoti, néaki nōmo sawi one poparaka makerakanapo. Né Keresoa paosa aporosasamo, né nōmo hokosa asiapo. Né nōmo kára hemakapurakanapo. Ata Kotimo soko, isiapo Unihae Yasu Keresomo soko, néaki kamenakanane soko, auanane soko, makata yaku ararenane soko kakasimo nōmo hemakapurakaripo.
Kotiaki suseaka kurikurinane oyapo.
Nōmo makasa kaua kekemamo Kotipoko rakisia ayiáka, nōmo soko epoko rakirakanapo. Nōmo himura makata watikisa mahamekea rerafaraka epoko nōmo rakirakanapo. Rakiraka reke eaki nōmo suserakanapo. Ereamo soko, maíyamo soko, kurikuriraka reke, néane hemakapukua, Kotiaki suseaka kurikurirakanapo. Ano purakasu maiya amo, nómo anopoko hiripurakasuane pipu nōmo hemakapurakanapo. Nōmo né aseako seseripo. Né asera maiya amo ano kára sesehokosapo. Nómo Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua rekeno nōmo hemakapurakanapo. Nómo ní hakamape Roisemo Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua, arirakano nómo ní ama Yunisimo soko, Kotiaki himu hakásaraka hemakapusua ayiáka, nómo soko Kotiaki kakaro himu hakásaraka hemakapurakanapo. Hemakapurakano nōmo asekea seseripo.
Ho Kotesamo yaku ararenane Timotiaki kasane oyapo.
Asiamo nōmo hokonomo né sakaisa maiya amo, Kotimo néaki makata yaku ararena wakapuane kasapo. Wakapu kasane metakariakopo. Yaku ararena wakapuane maka maiya suamo rakiraka rekeanie. Asiamo Ho Kotesa Kotimo isuaki kasane, himu karekekea namona hoane kasafapo. Ho Kotesane karáka isuaki wakapuane soko kaka, metaki himu tumurumo hemakapurane soko kaka, kaumo hemakapusuane rakirapaka koteaka hemakapurane soko kaka, ayiáka kasapo.
Kasasamo Unihae Yasuane nómo some akara maiya amo karekekea namohokopo. Unihae Yasupoko ano tipura makesakipoko karekekea namohokopo. Nōmo Yasuane some kasakipoko ano mokoatikisa ayiáka, nómo Yasuane some kayane, né soko mokoatikirakano, né himu mahisihokopo. Kotimo ipi wakapuane nómo maka rakinie. Kotimo makata rakirane rakisimo epo isu mafasisiapo. Mafasisiasamo makata watikisane kikisiraka epo ipi aporo ira risikiasimo isu murikimasapo. Asiamo isiapo isina makata rakisia akipoko epo isu murikimaka pasimosafapo. Epo ipi hemakapukua isu yaku arareraka murikimaka pasimosapo. Asiamo aporo hinamoaki yaku ararenane kakakosakipoko, Kotimo Yasu Keresoane kasapo. Wate fana hauaka wo makata su kepomarekea rakiasiraka rea maiya amo, Kotimo Yasu Keresoane murikimaka kasapo. 10 Kasasamo Yasu Keresoane hauaka wo pesapo. Pesasamo aporo hinamoane mafasirakanapo. Mafasisiane isuaki tarisiapo. Arirakano kura wakapuane epo rukumosaka tapisiapo. Epo rukumosaka tapikia yaiya rerane kasapo. Asiamo epo some kotesamo isuaki tarisiapo.
11 Arirakano Yasuane hemakapusimo some kotesane nōmo some kaka, arirakano tisaraka soko tarikia, tarira apororaka soko rakikia, ayiakasimo Kotimo ano murikimarakasupo. Murikimarakano epoko nōmo rakirakanapo. 12 Rakiraka reakipoko, aporomo ano kawe yumo mokoatikiraka tipura makerakano, Keresoane nōmo some kakako ano karekekea namorakanafapo. Eaki nōmo himumo kataka marekea reke, eane nōmo kakaro hemakapurakanapo. Epo anoaki someraka, “Nōmo someane nómo some kakanie.” Aíyaka epo anoaki makata rakira kasane, epo asekea rekeane siahoasireapo. Yumo soko, keseke maiya fahokosa sere á pauhokosakipoko tipia apuramo soko, epo anoaki makata rakisimo aisane asekea rekeane siahoasireapo. Asiamo ano siaraka rekenapo.
13 Yasumo ikia kara ereketaeane nómo kekemarape pusimo, kakaro some kepoane, nōmo, Timoti, néaki some kasapo. Some kasane kakimaka yaiya rekeanie. Yasu Keresoaki kataka marekea reke, himu hakásaraka hemakapukua, aporo metakirane soko nómo himu tumurumo hemakapunie. 14 Arirakano Ho Kotesane isu himua rekerakano, epo ipi yaku ararena wakapu kotesane nómo maka, Kotimo makata rakisimo néaki kasane, nómo koteaka asekea reke rakinie.
15 Esea hauaka aporo suamo ano metakarikia patera tarikia, aporo yano motosa Fisérusepe soko Hemósenese tetapō soko, ano metakarisiapo. Aporo suamo ano metakarisiane nómo kaisiapo. 16 Arirakano ano tipura rekeno asekea, aporo meta Onésiforusemo karekekea namonafaraka, maiya káramo epo ano masesehoko pesapo. Asiasamo eane soko epo ipi ape aporo hakāsa risiane soko, Unihae Kotimo kamenakaraka asekea rekeasimo hemakapurakaripo. 17 Arirakano Onésiforuse Rome apea kimisi pesa maiya amo, epo ano kope perakasupo. Kope pekea ano aseraka, ano tipura rekeno epo karekerafaraka, ano ararerakasupo. 18 Araresasamo fa ana maiya amo, Unihae Kotimo e kamenakahoasimo nōmo hemakapurakaripo. Arirakano fana Efesase taonea soko epo ano kára ararerakasupo. Araresane nómo soko hemakapurakanapo.