3 Yone
3 Yone sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Sawi one Yonemo aporo hakása meta yano motosa Kaíase, eaki poparaka makesapo. Sése ape hakása meta á Keresoa paosa aporo hinamo risiane Kaíasemo asekea reapo. Kaíasemo ipi koteaka rakisia nine, Keresoa paosa aporo hinamo asekea rea aporo meta yano motosa Tiótefesemo ipi watikiaka rakisiapo. Asiamo Kaíaseaki Yonemo, “Asekeanie,” aíyaka popasapo.
Arirakano sawi wo Yonemo ipi yanoane popasafapo. Yonemo ipi yanoane faremarekea úyaka popasapo. Ano aporo sisima reke, Keresoa paosa aporo hinamo asekea rekenapo, aíyaka ipiane popasapo.
3 Yone sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-4 Sawi popana one Yonemo kepomarekea popasapo.
1:5-8 Yonemo Kaíaseane kekereraka somesapo.
1:9-11 Tiótefesomo makata watikisa ainane Yonemo somesapo.
1:12 Timítirasemo makata kotesa ainane Yonemo somesapo.
1:13-15 Yonemo makata someaka popahokosane o farakanapo.
1
Kaíase, pipu ano sisimaraka reke, nōmo Keresoa paosa aporo asekea reamo sawi one néaki poparaka makerakanapo. Né nōmo mae asiapo. Nōmo néane kakaro himu tumurumo hemakapurakanapo. Hameo, né seseraka reke, nómo Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua reke, ayiáka rekeno, ne kau soko makata takamakanafonoraka koteaka siaraka rekeasimo nōmo repoko kurikurirakanapo.
Keresoa paosa aporo metakira ano rea kimisi peraka, nómo makata ainane anoaki somerakasupo. Nómo Kotimo kakaro someane himu hakásaraka hemakapukua, kakaro somera ikia kara á kekemarape puraka rekenapakano nōmo kaikia seseraka rekenapo. Arirakano kakaro someane nōmo some kayane aporo hinamomo kakimarakano ano seserakanapo. Asiamo kakimasa aporo hinamoane nōmo hokosa asiapo. Kakaro someane ipu kakimaka risikinapakano nōmo kaikia ano kára seserakanapo.
Kaíase koteaka rekenapakano kaisiane oyapo.
Hameo, Keresoa paosa aporo metakira nómo apea kumuku perakano, iane fana nómo asekeanafonosa nine nómo apea karikia pukua iaki makata nakosa kaka, koteaka asekea rekenapakae. Nómo aporo kimisi pesaki himu tumurumo hemakapusuane, Keresoa paosa aporo hinamo wo risiamo kaisiapo. Asiamo nómo apea aporo kimisi pekea risina, i ape sumu meta Kotimo someane some kakako purakano, iane koteaka ararehoanie. Kotiane sesehoasimo i makata forokoa risiane ararehoanie. Kotimo sesehoasimo i ararehoanie. Asiamo aporoamo Keresopoko makata rakiakosakipoko kimisi purakano, ipu Keresoa paohoanafonosa aporomo moneane morafapo. Mokoanafononasamo isu Keresoa paosa aporomo iane ararehoasireapo. Kakaro someane ipu some kakasimo isiapo iane ararerakano, ane iyaki hakāsa Unihaemo makata rakirane rakiakosapo.
Tiótefesemo makata watikiaka rakisiane oyapo.
Fana Keresoa paosa aporo hinamoaki nōmo sawi meta poparaka makesapo. Sawi popasane Tiótefesemo ipi unihaeaka rekeako hemakapuraka reke, nōmo sawi poparaka makesane epo menoraka, kakipayaraka rekenapakae. 10 Ano repo sese apea apera maiya amo, Tiótefesemo ipi makata rakisiane aporo suaki nōmo somehokosapo. Isuane epo watikiaka hokomaka somesapakae. Hokomaka someaka arirakano Keresoa paosa aporo kimisi pesane ipi apea makata nasimo karikia peaesafapakae. Arirakano Keresoa paosa aporo metakiramo aporo kimisi pesane pasimorapaka epo matasoraka rekenapakae. I kurikuri apea perakano epo pusierakanapakae. Ape hakása yia risia aporoane pusierakanapakae.
11 Arirakano Kaíaseo, watikiaka ainane kekemaraka rakiakopo. Makata koteaka rakirakano asekea kekemahoanie. Ereketaeraka rakiraka rera aporoane ipi Kotimo hokosapo. Arirakano watikiaka rakiraka rera aporoamo Kotiane hemakapurafapo.
Timítirase ipi koteaka reane oyapo.
12 Aporo suamo someraka, “Timítiraseane ipi aporo kotesapo.” Airakanapakae. Timítirase ipi kakaro koteaka rekeno asekea nōmo soko “E aporo kotesapo,” airakanapo. Kaíase nōmo someraka one kakaroripo. Some one nómo soko hemakapurakanapo.
Yonemo ayapa aisane oyapo.
13 Nōmo some kára metakira soko somehokosakipoko asiane hokonomo popahokosane hisiripo. 14 Nōmo né aseako peakoripo. Ano peraka né hikumisi asekea iti somehokosapo.
15 Né koteaka auaraka rekeasimo hemakapurakaripo. Nómo aporo táke wo risiamo néaki ayapa airakanapo. Isiapo aporo táke néyaki hakāsa risiaki, “Nōmo reane hemakapurakanapo,” aihoanie. Nómo iaki hakása hakásaraka someraka, “Yonemo reane hemakapurakanapo,” aihoanie.