Karesia
Karesia sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Sawi one Keresoa paosa aporo hinamo Karesia hauaka á risiaki Poremo poparaka makesapo. Fana Karesia hauaka á Pore kimisi puraka, aporo hinamomo Yasuane hemakapusimo some kasapo. Karesia hauaka á ape sumu metakira Anitioke taonea soko, Aikoniame apea soko, Risitara apea soko, Tepe apea soko Yasuane Poremo some kasapo.
Karesia aporo ane Yu aporohoanafonoraka risia nine Yasuaki himu hakásaraka hemakapukua Keresoa paosapo.
Poremo someraka, “Keresoa paohoasimo, Yasu Keresoaki himu hakásaraka hemakapukua risikianie,” aisapo. Asiamo Karesia aporoane Yu aporohoanafonosa nine Keresoa paohoareapo. Keseke Pore pusuakipoko Yu aporo metakira pekea someraka, “Re Keresoa paosa aporomo Mosesemo somemane ane kekemaraka, kau hahaeraka patehoaniesane, kekemahoanie.” Aíyaka kotafe some akaramo Poremo somesane mawakasemasapo. Asiakipoko Poremo saperaka, aporoamo kotafe some karakano kaisiane, maropohoasimo Poremo sawi one poparaka makesapo.
Karesia sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-5 Sawi poparaka kepo marekea popasane oyapo.
1:6–2:21 Poreane Tarira aporohoasimo Kotimo murikimasapo. Aporomo kotafe some karakano, kotafe some akarane kakimaka kekemahokopo.
3:1–4:31 Kotiyaki yaiya risikiakosakipoko Yasu Keresoaki himu hakásaraka hemakapunie. Kaumo hemakapukua rakira somemane ane kekemahoane siahoasifareapo.
5:1–6:10 Kaumo hemakapura akipe Ho Kotesamo hemakapura tati kakanakeraka yunuraka risikinapo.
6:11-18 Poremo aíyaka someaka faraka ayapasapo.
1
Keresoa paosa aporo hinamo Karesia hauaka á risiaki Poremo sawi poparaka makesane oyapo.
1-2 Yasu Keresoa paosa aporo hinamo re su Karesia hauaka á ape sumu sua risiaki ano Poremo sawi one poparaka makerakanapo. Arirakano Yasu Keresoane some kakasimo Kotimo ano tarira apororaka rakiraka rekeasimo murikimasapo. Kotimo ano murikimasane repo hemakapusimo nōmo somerakanapo. Epo makata rakirane rakisimo aporo metamo soko metao, aporo yakaimo soko metao ano murikimasafapo. Yasu Keresope ipi Ata Koti tetapō ano murikimaka tarira apororaka rakirane nōmo rakisimo ano murikimasapo. Arirakano ano murikimasa Koti amo Yasu kusuane maturikia taesapo. Arirakano nōmo soko, Keresoa paosa aporo mae anoyaki hakāsa risiamo soko, isiapo suamo reane hemakapurakanapo.
Arirakano isiapo Ata Kotimo soko, isiapo Unihae Yasu Keresomo soko, re hemakapukua ararerakano, re auaraka risikiasimo isiapo hemakapurakaripo. Isiapo Ata Kotimo hemakapusuane Yasumo kekemaraka rakisiapo. Kekemaraka rakiraka, isiapo makata watikisane mafahokosakipoko Yasu isupoko farimaka kusuapo. Arirakano maiya yumo hauaka wo makata watikisamo isu kirimaraka mokoatikihokohoamo isu mafasiakosakipoko Yasuane kusuapo. Atamo repoko wakapuaka rakisiasamo isiapo maiya suamo Ataki kekereraka risikiakoripo. Kakaroripo.
Yasuane hemakapuraka Keresoa paohoasimo some kotesa hakása yine kayane oyapo.
Keresomo re kamenakaraka ararena aeyaka Kotimo re murikimaka peaesapo. Murikimaka peaesa nine Keresoa paosane repo foakayia metakarireapo. Asiamo repo metakarisikino ano fofaripo. Repo Yasuane hemakapukusakipoko some metane repo kekemahoareapo. Asiane Yasuane hemakapukusakipoko some kotesa hakása yine kakenapo. Some kotesa meta haku kakenafapo. Kakanafonosa nine repo some meta kakimakasimo aporo metakiramo kakaro some kotesane sanasiraka some meta haku some karaka, réane ipu kirimarakanapo. Kirimaraka repo Yasuaki hemakapusuane ipu mokoatikirakanapo.
Fana some kotesa nōmo reaki some karakasuane, kakaro someane some kasapo. Asiane isiapo tarira aporoane hakása metamo soko metao, hepene aporomo soko metao, keseke, some kotesa sanasiraka, some meta haku some karakanone, aporoane Heao hauaka á Kotimo fanasihoko motoakosapo. Fana isiapo reaki some one some karakasuane, efera hunia soko, some one reaki paroaka some karakanapo. Yasu Keresoyaki hakāsa yia risikiasimo some kotesa repo kakimasakipoko some meta haku aporo metamo reaki some karakanone, aporoane Heao hauaka á Kotimo fanasihoko motoakosapo.
10 Aporomo anoaki sesehoasimo nōmo some karakanare? Wae. Kotimo anoaki sesehoasimo nōmo some karakanapo. Aporomo ano aseraka sesehoasimo nōmo ayiáka some karakanafapo. Aporomo anoaki sesehoasimo rakisia satiki, ane, ano Keresomo aporo raipa rekeafunufapo. Asiane ano Keresomo aporo raipapo.
Ano tarira aporo rekeasimo murikimasane oyapo.
11 Maeo, kaisie. Some one nōmo kakaro somerakanapo. Yasuane hemakapusimo some kotesa nōmo reaki some karakasuane aporomo somefapo. Kotimo somepo. 12 Some kotesa ane aporo metamo anoaki somesa ayafapo. Aporo metamo kaisiamo anoaki somesafapo. Yasu Kereso ipi hakásamo anoaki tarirakano asekea, nōmo reaki some karakanapo.
13 Arirakano wate fana Yu aporo sisimamo somemaneane nōmo kekemasa maiya amo, nōmo ainane repo kaisiapo. Aporo hinamo Keresoa paoraka risiane maiya suamo nōmo mokoatikiraka reapo. 14 Yu aporo sisimamo somemaneane nōmo kakimaka, kakaro kára kakimaka kekemasapo. Kekemaraka aporo metakira isina hakāsa hokono murisiane, nōmo makama kesekeasapo.
15 Arirakano ano hokono mareasiraka, ano keseke Yasuaki rekeako parihokosane Kotimo fana hemakapukua reasusupo. Hemakapukua reasasamo epo anoane kamenakaraka arareraka, epo makata rakirane rakisimo ano murikimasapo. 16 Kotimo ipi hemakapukua murikimaka, re Yu aporohoanafonosaki nōmo Yasuane some kakasimo, ipi hokosa Yasuane anoaki tarisiapo. Tarisiane aporo metaki nōmo kaikia haēsafapo. 17 Yarusarame sitia tarira aporo fana murikimasa iaki soko nōmo kaiyako hisiafapo. Arirakano fana ano Arépea* Arépea hauaka á amano risikianafonoraka yao kauanesapo. hauaka á pukua, nina, Arépea hauaka aeyaka, keseke Tamásakase taonea pariperaka, ereketaeraka paripesapo. 18 Keremisi isia faraka, ano Yarusarame sitia Pita aseako hinaka, sokō tetámo eyaki hakāsa waka reapo. 19 Waka reke, tarira aporo metakirane nōmo asesafapo. Unihae Yasumo ipi mamanea Yameseane hakása nōmo asesapo.
20 Nōmo sawi popana one kakaro poparakanapo. Kotimo ano aserakano nōmo kotafe poparakanafapo. 21 Arirakano Yarusarame sitiane metakarikia Siria hauaka á soko, Sirísia hauaka á soko, nōmo some kakako pusuapo. 22 Nōmo some kakako pusua maiya amo, Yutía hauaka á ape metakira Keresoa paosa aporo hinamo sarimasa amo ano hikumisi asesafapo. 23 Asekeanafonosa nine aporo metakiramo anoane somerakano ipu kaisiapo. Kaisiane metakiramo someraka, “Isu mokoatikirakasu aporoane, yumo Keresoa paoraka rekenapakae. Keresomo someane marutaehokosakipoko rakirakasu aporoamo, yumo Keresomo someane some karakanapakae.” Airakano Keresoa paosa aporo hinamo Yutía hauaka á risiamo kaisiapo.
24 Asiamo ano Yasuaki rekeako parisapakano ipu kaikia Kotiaki kekeresapo.

*1:17: Arépea hauaka á amano risikianafonoraka yao kauanesapo.