2
Maiya apera taku aeyaka aporo pesane oyapo.
Herote unihaeaka rea maiya amo, Yutía hauaka á Petereheme taonea Yasu takapesapo. Takapesa maiya amo, maiya apera taku aeyaka ti makata asera aporo Yarusarame sitia pesapo. Pekea ipu someraka, “Hokosa kawe takapesane Yu aporo unihaeaka rekeakosane mayare? Maiya apera takua ti makata haku kumuku fasereperakano asekea isiapo hemakapuraka, ‘Yu aporomo unihaeane takapereapo.’ Aíyaka hemakapukua eaki kekerehoko isu perakayiapo.”
Airakano Herotemo kaikia unihae metamo e hurutapirapaka mahisisapo. Mahisisane Yarusarame aporomo kairaka fofasapo. Arirakano Herotemo mahisiraka reke, pirisiti aporo kárane soko, Kotimo somemane tisa aporoane soko, e rea sarimahoko peaesapo. Perakano asekea Herotemo someraka, “Kotimo unihaeaka rekeasimo murikimasa aporo Kereso pusiehokosaposane, hauaka ma takapeakosaposare?” Airakano ipu someraka, “Yutía hauaka á Petereheme taonea takapeakosaposapo.” Aíyaka takapeakosaposane wate fana porofete aporomo poparaka,
“Yutía hauaka á Petereheme taone kisiane ape wakasemapo. Wakasema nina apea Unihae takapeakosasamo apeane fanahokosapo. Unihaeamo Isiraya aporo hinamo su Kotimo murikimasane epo asekea rekeakosapo.” Aíyaka porofete aporomo popahoareapo. (Maika 5:2)
Aíyaka ipu Heroteaki somesapo.
Someaka farakano Herotemo kaikia i pusiesapo. I pusuakipoko Herote ipi haku reke, ti makata asera aporoane peaesapo. Perakano iaki someraka, “Repo ti makatane sere mamo asesare?” Airakano ipu ti makata asesa sereane somesapo. Somerakano Herotemo kaikia someraka, “Petereheme taonea hokosa takapesane kope pusie. Pukua hokosa takapesane kokoa aseraka, anoaki somehoko poparipeanie. Nōmo soko hokosane kekerehoko pukusakipoko, anoaki somehoko poparipeanie.”
Aíyaka Herotemo somerakano ipu kaikia pusuapo. Puraka fana i maiya apera takua risike ti makata asesane ti makata hakása nine efera hunia rekeno asesapo. Aseane ti makatane fanaraka purakano ipu asepe pusuapo. Ti makatane hokosa takapesa apea erekeraka rekeno 10 aseraka kára sesasapo. 11 Seseraka pukua apea yorokoa aseane, hokosa ipi kaīyia Mariayaki kakeno asesapo. Aseraka i kakuna porokoa toke hokosaki kekeresapo. Ipu makata mahimuraka taesane mokoa pekea, hokosaki yaku kasapo. Karaka eke koróto soko,* Koróto soko, ira pi wape yamonane soko mone karamo roponapo. Asiamo aporo pesamo Yasuaki karaka, ipu hemakapuraka Yasuane aporo unihae kára rekeakosapo. ira pi wape yamona yano motosa ferekesese soko, ira pi meta wape yamona yano motosa mua soko makatane mokoa pesane yaku kasapo. 12 Kaka marekea i namina apea poparipuraka, Heroteaki somehoko pusuafapo. Asiamo kituamo “Herote aseako pukupo.” Airakano kaikia, Herotemo apeane koaraka ikia kara meta aeyaka i namina apea pusuapo.
Yasu Iyipi hauaka karikia pusuane oyapo.
13 Aporo pesane pusuakipoko, Yosefemo kituamo Unihae Kotimo ipi hepene aporomo Yosefeaki someraka, “Ne takahikia pusie. Hokosane rusua kukusakipoko Herotemo kokoa aseakosapo. Aserapaka hokosane soko, hokosamo ipi kaīyiane soko, karikia, Iyipi hauaka teketarikia pusie. Pukua hauaka á risike nōmo poparipeaerakano peanie.” 14 Aíyaka hepene aporomo makokorotaerakano kaikia, ere yiamo Yosefe takahikia hokosa soko, ipi kaīyia soko, karikia, Iyipi hauaka á risikiako teketarikia pusuapo. 15 Pukua Herote kukusiraka hitafe rea maiya amo i Iyipi hauaka á risiapo. Iyipi hauaka á risikiako pusiraka, wate fana Kotimo somerakano porofete aporomo kaikia poparaka, “Iyipi hauaka aeyaka nōmo hokosa peaerakano peakosapo.” Aíyaka Kotimo somerakano porofete aporomo kaikia popasane faserepesa ayareapo.
Aporo hokosa rusua kukusimo Herotemo somesane oyapo.
16 Asiamo ti makata asera aporoane Herote rea poparipeanafonorakano Herotemo hemakapuraka, “Aporoamo anoaki kotafe hokoa rureapo.” Aíyaka hemakapuraka ipi kára sapesapo. Saperaka reke epo hemakapuraka, “Aporo kimisi pesamo ti makata asesa sere ane, somesa sere hakasa yiamo Isiraya aporomo unihaeane takapereapo. Takapesa sere ane menorape pekea, sere o pauanane hokosa kapokararakasiapo.” Aíyaka Herotemo hemakapuraka someraka, “Hokosa kapokarasane soko, apapusane soko suane rukua fahoanie. Petereheme taonea soko, Petereheme taone makeraka á risiane soko, aporo hokosa suane rukua fahoanie.” Airakano kaikia aporo hokosa suane rukua fasapo. 17 Rusuane rusiraka wate fana porofete aporo Yaremayamo popasane yaiya faserepesa ayareapo. Porofete aporoamo popasane oyapo.
18 “Aporomo kaiyiáne Rama apea hinamomo kára hiripurakano kaiyakosapo. Hinamo ipi yano motosa Reseremo ipi hokosapoko kára hiripurakano kaiyakosapo. Hokosa su rukua fasakipoko e mauwaraka somehoane soko epo kakipayarakano aseakosapo.” Aíyaka porofete aporomo wate fana popasane kakaro yaiya faserepesa ayareapo. (Jeremaia 31:15)
Yosefemo Iyipi hauaka metakarikia, hokosa soko, ipi kaīyia soko karikia, Kariri hauaka á poparipesapo.
19 Keseke Herote kurakano asekea, Yosefe Iyipi hauaka reakipoko kituamo Unihae Kotimo hepene aporo pekea Yosefeaki someraka, 20 “Ne takahisie. Aporo hokosa kukusimo rukusapoko hemakapukua rea aporoane kusuapo. Kusuasamo hokosa soko, hokosamo ipi kaīyia soko, karikia hisie. Hikia Isiraya hauaka á risikiako poparihisie.” 21 Airakano Yosefe turikia pukua, takahikia hokosa soko, hokosamo ipi kaīyia soko, karikia, Isiraya Isiraya hauaka kára á hauaka kekepo fete feteraka asekea reane meta Yutía hauakapo. Meta Kariri hauakapo. Meta Sameria hauakapo. hauaka á poparihisiapo. 22 Poparihinaka kaiyiáne Herotemo maeya Akerease ipi ata finihaoa reke, Yutía hauaka á unihaeaka rekenapakano kaisiapo. Kaikia Yosefe Yutía hauaka á pukusane karekekea reapo. Karekekea reakipoko kituamo Yutía hauaka á hiakoporakano, Kariri hauaka á pusuapo. 23 Pukua Nasare apea risikiako pusuapo. Risikiako pusuane pusiraka, wate fana porofete aporo metakiramo somesane oyapo. “E Nasare aporopo, aíyaka aporo suamo aihokosapo.” Aíyaka porofete aporomo somesane faserepesa ayareapo.

*2:11: Koróto soko, ira pi wape yamonane soko mone karamo roponapo. Asiamo aporo pesamo Yasuaki karaka, ipu hemakapuraka Yasuane aporo unihae kára rekeakosapo.

2:21: Isiraya hauaka kára á hauaka kekepo fete feteraka asekea reane meta Yutía hauakapo. Meta Kariri hauakapo. Meta Sameria hauakapo.