Kotimo Some Faremaresane Yasumo Yoneaki Tarisiane Oyapo.
Some Faremaresa Tarisia sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Yasu hepene yapura hisiakipoko keremisi 65 su faraka, Yone Yasumo tarira aporo amo sawi one popasapo. Yonemo sawi one popasa maiya amo, Pátamose he tonoa tipura makesa reapo. Sawi omo kepoane Kotimo hepene aporomo Yoneaki tarisiapo.
Sawi one Yonemo popasa maiya amo, Rome kamani aporomo Keresoa paosa aporo hinamoane mokoatikisapo. Asiamo isu maiya omo arisiamo mokoatikihokosa maiya ane haru fasereperakanafapo. Keseke mokoatikihokosa maiya ane fasereperakano aseraka, isiapo sawi omo kepoane koteaka hemakapukusapo.
Keseke maiya wakasemamo Satanemo arakiramo epo winihokosakipoko rakiraka sikihokosapo. Asiāne keseke Kotimo Satane soko, Satanemo aporo raipane soko, mokoatikiraka fanasihokosapo.
Sawi popasa one some akárane taku meaka popasapo. Asiamo isiapo kepo suane koteaka hemakapukusafapo. Keseke mokoatikiana maiya amo isiapo hemakapukusapo.
Yarusarame siti kawe kisiane Yonemo asesane hauaka wo rekenafapo. Keseke hauaka one fa ana maiya amo, Kotiaki kekemasa aporo hinamoane su Yarusarame siti kawea risikiakosapo.
Keseke Kotimo Satane ane soko, Satane patera asesa aporoane soko fanasihokosane motoakosapo. Satanemo Kotiane marokehokosafapo.
Kotimo marokerakano, Koti patera asesa aporo ane eyaki yaiya koteaka risikiakosapo.
Some Faremaresa Tarisia sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-8 Sawi one kepomarekea popasapo.
1:9-20 Yonemo Unihae Yasu Keresoane asesapo.
2:1–3:22 Sese yatipinusua sawi popahoanie, aisapo.
4:1-11 Hepene yapura unihae sea kayane Yonemo asesapo.
5:1–8:1 Sawi mawerosa ira pimo manakamosa Unihaemo takomorakano, hauaka wo mokoatikihokosa metakirane faserepesapo.
8:2–11:19 Hepene aporo yatipinusumo pikoro yatipinusuane hakasa hakasaraka rusuapo.
12:1-18 Hinamo soko siapora asía soko Yonemo asesapo.
13:1-18 Yasaro asía fana pesane soko, Yasaro asía keseke pesane soko Yonemo asesapo.
14:1-20 Yonemo makata metakira soko asesapo.
15:1–16:21 Hepene aporo yatipinusumo tisi yatipinusu sakomokoasurakano Yonemo asesapo.
17:1–19:5 Pápirone sitiane Kotimo fanasiraka kakaro marutaesapo.
19:6–20:10 Yasaro asíane soko, kotafe porofete aporoane soko, Sataneane soko Kotimo hukurukua fanasisapo.
20:11-15 Hukurusua maiya ane Yonemo asesapo.
21:1–22:5 Hepene kaweane soko, hauaka kaweane soko, Yarusarame siti kaweane soko, Yonemo asesapo.
22:6-17 Yasu peakosane makepo, aisapo.
22:17-21 Some one repo sanasinapaka asekeanie, aisapo.
1
Yonemo sawi popasane oyapo.
Kotimo keseke makata ayiakakosane faremaresapo. Some faremaresane Yasuaki tarisiapo. Makeana maiya amo makata ayiakakosane, Yasumo ipi aporo raipaki tarisimo, Kotimo Yasuaki tarisiapo. Tarirakano Yasumo ipi aporo raipa Yoneaki tariako hepene aporo pusiesapo. Asiamo ano Yonemo makata asesane soko, makata kaisiane soko, Kotimo someane soko Yasu Keresomo someane soko suane sawi wo nōmo poparakanapo.
Kotimo makata ayiakakosaposane sawi wo popasane aporo hinamomo kaiyisimo aporo metamo paroaka sakepamo menoraka Kotimo eane makoterakano, e seseaka rekeakosapo. Arirakano sawi wo popasane epo menorakano kaisia aporo hinamoane Kotimo makoterakano i seseaka risikiakosapo. Arirakano sawi wo popasane kakimara aporo hinamoane Kotimo makoterakano i seseaka risikiakosapo. Kotimo makata ayiakakosaposane tarisiane faserepeakosa maiyane makerakanapo.
Sése ape yatipinusua Keresoa paosa aporo hinamo risiaki Yonemo sawi poparaka makesane oyapo.
Esea hauaka á Yasu Keresoa paosa aporo hinamo sése ape yatipinusua risia, reaki ano Yonemo sawi one poparaka makerakanapo. Kotiane fana reane soko, yumo soko yaiya rekenapo. Keseke soko Koti yaiya rekeakosapo. Kotiamo yaku ararenane soko, tau auaraka rerane soko, reaki kakasimo nōmo hemakapurakaripo. Koti ipi unihaeaka reasasamo hokopusuamo sea kakenapo. Koti hikumisi neneme takua ho yatipinusu risiamo Kotimo makata rakirane rakiraka risia amo re makotehoasimo nōmo hemakapurakaripo. Yasu Keresomo soko reane makotehoasimo nōmo hemakapurakaripo. Aporo hinamomo Kotiane hemakapusimo Yasu Keresomo kakaro someane some kasapo. Aporo kusua fana maturikia taesa fanane Yasu Kereso ipipo. Yaiya reane soko Yasu Kereso ipipo. Hauaka sua unihae suane Yasumo ipi hákasa unihaeaka asekea rekenapo. Yasu Keresomo isuane himu tumurumo hemakapuraka isupoko farimaka kusuapo. Isiapo makata watikisa amo isu asekea Risiane Yasumo yapi pusua amo isuane makokorotaesapo.
Arirakano pirisiti aporomo rakisia ayiáka, ipi Ata Kotipoko isiapo soko ayiáka rakisimo murikimasapo. Murikimaraka isuane ipi aporo irapo, aíyaka epo ipi unihaeaka asekea rekenapo. Maiya suamo Yasumo ipi faesane soko ipi wakapuane soko yaiya rekeakosapo. Maiya suamo Yasumo unihaeaka asekea rekeakosapo. Asiamo Yasumo yanoane máfaraka kekereraka risikianie. Kakaroripo.
Hao, kaisie. Yasu akoyaki perakano aporo suamo eane aseakosapo. E ketayia karesa aporoamo soko eane aseakosapo. Yasu perakano, aporo hinamo hauaka sua risiamo aseraka kara hemakapuraka hihiripuhokosapo. Keseke ayiakakosapo. Kakaroripo. Arirakano Unihae Kotimo someraka, “Fanane anopo. Kesekeane soko anopo.” Aíyaka kakaro wakapu Koti amo somesapo. Kotiane fana reane yumo soko rekenapo. Keseke soko yaiya rekeakosapo.
Yonemo Yasu Kereso asesane oyapo.
Ano Yonepo. Ano soko re soko Keresoa paosasamo isina maepo. Isu suane Yasumo unihaeaka asekea rekenapo. Isu Yasu Keresoa paosasamo, reane soko anoane soko isu su nine aporo metakiramo mokoatikirakanapo. Mokoatikirakano isu Keresoa paosane metakarirapaka paroaka risikiasimo Yasumo wakapuane isuaki karakanapo. Arirakano aporo hinamomo yasuane hemakapusimo Kotimo someane nōmo some kaka, arirakano nōmo Yasu asekea eaki himu hakásaraka hemakapukua reke some karakano, Pátamose he tonoa ano tipura makesapo.
10 Yatipinu sere metamo Ho Kotesa anoa káraraka reke, pikoro rurakarakano akaira ayiáka, ano patera sapea sakepamo merakano nōmo kaisiapo. 11 Nōmo kaiyíane someraka, “Néaki nōmo makata tariakosapo. Tarirakano nómo aseraka sawia popahoanie. Yasu Keresoa paosa aporo hinamo sése apea risiaki, taone yatipinusua sawi poparaka makeanie. Taone yatipinusuane oyapo. Meta Efesase taone, arirakano meta Seména taone, arirakano meta Pékamame taone, arirakano meta Taiataíra taone, arirakano meta Sátisi taone, arirakano meta Firatéfia taone, arirakano meta Reotisía taone ayapo. Á popahoanie.”
12 Aíyaka aporoamo somerakano, meane kairaka, nōmo aseako rekeako parisapo. Rekeako pariraka aseane, korótomo rakisia nafa yatipinusu risiakipoko 13 tipia nōmo aseane Aporomanomo Táke asía rekeno nōmo asesapo. Epo pasu horopokara korake yatipinua faisa osoraka, saro kau terakae korótomo rakisia ane otoa hikia, 14 ipi uni itiane kakaro pakaesekeno nōmo asesapo. Pakaesane namo kakaro pakaesa ti pakae asisapo. Arirakano e hiane ira rufi faena ayiáka faeraka rekesapo.
15 E korakeane aine iramo paisia makata pepeno fasekeno, ho piakaesa asía rekeno asesapo. Ipi meane kaiyíane, he si perakarakano akaira ayiáka nōmo kaisiapo. 16 Ipi hokonoa aseane hokono tumurumo ti makata yatipinusu mokoa rekeno nōmo asesapo. Ipi akaia aseane ferepe taku tetakara waresa horopokara akai aeyaka yaoa pekerekeno nōmo asesapo. Ipi hikumisiane sere maiya tipiamo kára faena ayiáka faerakasapo.
17 Asiamo eane asekea, e korakea ano huruperaka kuraka sikisapo. Hurupekea warekeno ano kaua epo hokono tumurumo sakairaka epo someraka, “Ne namohokopo. Fanane anopo. Kesekeane soko anopo. 18 Yaiya rerane soko anopo. Ano kusuane maturikia taesasamo yaiya rekeakosapo. Aporo kuramo ikia karane soko, hétisi hauakane soko ikia koro kiane nōmo maka rekenapo. 19 Yumo makata aserane soko, keseke makata ayiakakosane soko, makata su nómo asesane popahoanie.
20 Korótomo rakisia nafa yatipinusuane kepoane oyapo. Sése ape yatipinusua anoa paosa aporo hinamo arisia ayapo. Arirakano nōmo hokono tumurumo ti makata yatipinusu mokoa rea kepoane oyapo. Ti makata yatipinusuane hepene aporo yatipinusu ayapo. Hepene aporoamo sése ape yatipinusua anoa paosa aporo hinamoane asekea risikinapo.” Aíyaka epo anoaki somerakasapo.