4
Hepene yapura Kotiaki kekeresane oyapo.
Yasumo someaka farakano, nōmo aseane hepene ape ikia koro ropakamarakano asesapo. Fana pikoro ruraka sikirakano me kaisia hakása yiamo anoaki someraka, “Né wo peae. Né wo perakano makata su ayiakakosane nōmo néaki tariakosapo.”
Airakano Ho Kotesa anoa káraraka reke ano hepene yapura pauraka rekeno asesapo. Pauraka reke nōmo makata asesane oyapo. Aporo unihaemo sea á unihae kakeno nōmo asesapo. Aseane eke pakaesa yano motosa yásepa faesa asía soko, eke susa yano motosa koníriane faeraka ho piakaesa ayiáka aporoane kaua faeraka, ho piakaerakano asesapo. Epo ipi sea hahaesa á sawi inimane eke hisukusane yano motosa émarao asía rekesapo. Unihaemo seane tipia kayakipoko sea metakira karoraka hahaesane menoraka tuaneti fosesapo (24). Sea á aporo kára tuaneti foane (24) tokesapo. I toane pasu pakaesa osoraka, korótomo rakisia hatiane karoterapiraka tokesapo. Unihaemo sea aeyaka yamakereraka kikirirakasapo. Unihaemo sea hikumisi neneme takua oro kama yatipinusu pakimokoa faeraka risikisapo. Oro kama yatipinusuane Kotimo ho yatipinusu ayapo. Unihaemo sea hikumisi neneme takua he sirisa namo kakaro kotesa hiho asía kesesapo.
Unihaemo sea hahaesa e kayane makeraka, makata kakayia hitafe kitafasu risikisapo. Makata kakayia kitafasuane hi yakai hikumisi takua soko metakira patera takua soko risikisapo. Makata kakayia hitafeane menoane saro raeone asisapo. Tetane saro ponomakau apinu asisapo. Isiane aporo hikumisi asisapo. Kitafane mena ariawe aua fakaripukua rekesapo.
Makata kakayia kitafasuane hakása hakásaraka auane namasu namasuraka risikisapo. Makata kakayiane hi yakai amo namina kauane mokosekesesapo. Kauane soko aua patawiane soko mokosekesesapo. Maiya suamo, sere soko, ereamo soko, makata kakayia kitafasuamo kesarakasapo. Kesasane oyapo.
“Unihae Koti namo kakaro wakapu kára rekenapo. Kotiane namo kakaro koteaka ereketae susu rekenapo. Koti fana reane soko, yumo soko rekenapo. Keseke soko rekeakosapo.” Aíyaka ipu kesarakasapo.
Arirakano Unihae Koti sea kayane yaiya rekeakosapo. Makata kakayia kitafasuamo Unihae Kotiaki kekereraka, Unihae Koti yano motosa makáraraka Unihae Kotiaki suseaka kekereraka kesasa maiya hakasa yiamo, 10 aporo kára tuaneti foamo (24) soko Unihae Kotiaki kekerehoko uakapeperaka, hauaka atura warisike Unihae Kotiaki kekererakasapo. Kekereraka ipu koróto uni hati karotapisiane horomokoa, Unihae Kotiaki karáka e kaya seane makeraka mokoasuraka kesaraka,
11 “Né isiapo Unihaepo. Né isiapo Kotipo. Nómo makata su kepomaresapo. Nómo hemakapusua aeyaka makata su rakisiapo. Asiasamo isiapo néaki kekereraka makárarakanapo. Nómo wakapuane kárasasamo né hákasa kekereraka makárarakanapo,” aíyaka kesarakasapo.