8
Sawi mawerosa ira pimo paisiane namasu takomosakipoko, yatipinu ane takomasane oyapo.
Saro Sipi Manomo ira pimo paisiane yatipinu ane takomarakano, maiya hi hafo awamo hepene yapura me faraka risikisapo. Maiya hi hafo awa ane faraka, nōmo makata asesane oyapo. Hepene aporo yatipinusu Koti hikumisi neneme takua risiaki pikoro yatipinusu karakano mokoa risikisapo.
Hepene aporo metamo korótomo rakisia tisiane maka pekea, Kotiaki pauta wape yamona paikia Kotiaki kakakosakipoko teporo eke taesa asíane makeraka pekea rekesapo. Rekeno eaki pauta wape yamonane kára karakasapo. Aporo hinamomo Kotiaki kurikurisane pauta wape yamona paisia musu hisiane hakāsa sarimaraka Kotiaki karakasapo. Korótomo rakisia teporo eke taesa asíane Koti kaya hikumisi neneme takua taerakasapo.
Taesa kima á hepene aporomo pauta wape yamona paisia musu hisiane, aporomanomo kurikurisa akiyaki sarimaraka Koti kaya hikumisi nenemea hinakasapo. Hinakano eke kima pauta paisia ira rufiane hepene aporomo maka tisia taeraka komarurakano, hauaka atura sakomakasurakasapo. Sakomakasuhoane yamakere kikiriane soko, hauaka atura rukusane momani soko sarimaraka perakasapo.
Hepene aporo kitafa sumo pikoro rurakano nōmo asesane oyapo.
Hepene aporo yatipinusumo pikoro rukusakipoko mokoa asekea risikisapo. Asekea risike, hepene aporo hakásamo pikoro ruane, yaoane eke asía soko, ira rufi soko yapiyaki hakāsa hauaka atura hurupeperakasapo. Hauaka parakuraka isíasane tetáne risike, isía hákasane iramo inarakasapo. Arirakano ira parakuraka isía parakusane meno tetáne risike, isía hákasane iramo inarakasapo. Arirakano asane soko su inaka farakasapo.
Arirakano hepene aporo hakása meta tetá amo pikoro rurakano, makata meta ūri kára asíane iramo inaraka rufiraka, he tawara numua huruperakasapo. Huruperakano he tawara ane soko yaiya parakuraka isíasane tetáne yaiya risike, isía hákasane yapi parirakasapo. Arirakano he tawara makata risiane soko yaiya parakuraka isíasane tetáne risike, isía hákasane kurakasapo. Arirakano kasu sipi suane soko, yaiya parakuraka isíasane tetáne risike, isía hákasane rukua arorakasapo.
10 Hepene aporo hakása meta isía amo pikoro rurakano, oro kama pakimaka rufina ayiáka, ti makata hakása kára rufiyaki ti yapunaka fauraka fetefeteraka hauaka pekea hea hurupeperakasapo. He pekereane soko, he fuaka taenane soko, parakuraka isíasane meno tetáne risike, isía hákasane ti makata hurupeperakasapo. 11 Ti makatane yano motosa Kīsane yano motosapo. Kīsane hea hurupeperaka heane soko kīsesapo. He kisane aporo hinamomo nesane yakai kukua kerakasapo.
12 Arirakano hepene aporo hakása meta kitafa amo pikoro rurakano, sere maiya soko yaiya parakuraka isíasane tetáne faeraka, isía hákasane faerakasafapo. Oko soko yaiya parakuraka isíasane meno tetáne faeraka, isía hákasane faerakasafapo. Ti makata soko yaiya parakuraka isíasane tetáne faeraka, isía hákasane faerakasafapo. Arirakano sere maiya faesa awa ane soko yaiya parakuraka isíasane, tetáne faeraka, isía hákasane katorakasapo. Ere maiya faesa awa ane soko yaiya parakuraka isíasane, tetáne faeraka risike, isía hákasane katorakasapo.
13 Arirakano nōmo aseane mena ariawe ti yapura koraka reke sakepamo meraka, “Uao, itifiasifareapo. Hepene aporo isíamo pikoro rukurakano, aporo hinamo hauaka risiane mokoatikihokosapo. Mokoatikirakano i himu nekea mayakaepi aihokosapo.” Airakano nōmo kaisiapo.