20
Keremisi wane taosene amo (1,000) Satane taporaka tipura makerakano asesane oyapo.
Arirakano hepene aporo hepene yapunaka pekea hokonomo ki maka rekesapo. Kiane hauaka kutu mato kunututu kakanafonosa kutuane ikia koro ki maka rekesapo. Sene kára soko epo maka rekesapo. 2-3 Maka reke siapora asíane waseremaka, seneamo taporaka keremisi wane taosene amo (1,000) rekeasimo, hauaka kutu mato kunututu kakanafonosa a makasuraka, kutuane ikia koro mapirikia roko motorakasapo. Roko motokoa keremisi wane taosene amo reke, aporo hinamo hauaka sua risiamo watikiaka rakisimo kirimaraka somehokohoamo tipura makerakasapo. Makekea keremisi wane taosene ane faraka, siapora asíane tonotaerakasapo. Tonotaerakano maiya wakasemamo e koraka rekesapo. Wate fana kuyaremo aporoaki kirimaraka kotafe someane kakimakasimo hokokakako pesane eane hákasa yiyapo. E Satanepo.
Arirakano nōmo aseane, unihaemo sea asía risiá aporo tokesapo. Aporo toaki Kotimo someraka, “Aporo suane takekea parakuhoanie.” Aíyaka Kotimo someaka marerakasapo. Someaka marerakano nōmo aseane, aporo hinamomo Kotimo someane kakimaka Yasuaki himu hakásaraka hemakapukua risiasamo i mawi pateketaesa kusuane ho risikino nōmo asesapo. Aporo hinamoamo fana yasaro asía aki soko, yasaro murikimaka hokonomo kotafe koti pariraka rakisiaki soko, kekeresesufapo. Kekerehoanafonoraka yasaro asíamo yano motosane i hikumisia soko metao, hokonoa soko metao popasesafapo. Popahoanafonosa aporo hinamoane maturikia taeraka, keremisi wane taosene amo Yasu Keresoyaki hakāsa unihaeaka risikisapo.
5-6 Arirakano aporo hinamo kusuane fana maturikia taesane oyapo. Aporo hinamo fana rusua kusua maturikia taesane Kotimo makikisiraka makoterakasapo. Asiamo aporo hinamo fana maturikia taesane, efera hunia kukusafapo. Pirisiti aporomo Kotimo makata rakirane arakira ayiáka, ipu ayiáka Kotimo makata rakirane soko, Yasu Keresomo makata rakirane rakirakasapo. Rakiraka keremisi wane taosene amo, Yasu Keresoyaki hakāsa unihaeaka risikisapo. Arirakano keremisi wane taosene ane faraka, aporo hinamo fana maturikia taehoanafonosane i su maturikia taerakasapo.
Satane fanasisane oyapo.
Keremisi wane taosene ane faraka, Satane tipura makesa reane tonotaerakano aporo hinamo hauaka sua risiamo watikiaka rakisimo kirimarakasapo. Kirimaraka aporo ira yano motosa Koke soko, aporo ira yano motosa Makoke soko, ipu weakosakipoko sarimarakasapo. Sarimasane hauaka sakipu menohoanafonona ayiáka i aporo sarimasane asisapo.
Ipu weakosakipoko hauaka sua pukua, Keresoa paosa aporo hinamo arisiane soko, Kotimo sesena siti Yarusarame sitiane soko ipu kauraka hahaeraka toperemotosesapo. Toperemotosekeno Kotimo saperaka hepene yapunaka ira rufi makasurakano, ira rufiamo i suane inarakasapo. 10 Satanemo i kirimasakipoko he kekea kaya asia saofa rufi wariwarisa tuiya asía arakarua Sataneane makasurakasapo. Yasaro asíane soko, kotafe porofete aporoane soko, fana mokoasusa risia á, Sataneane soko makasurakasapo. Makasusane maiya suamo sere soko ereamo soko yaiya i kau terakasapo. Kau tenane farakasafapo.
Aporo hinamo hukurukua fanasihokosakipoko takekea parakurakano nōmo asesane oyapo.
11 Nōmo aseane unihaemo sea pakaesa kotesa á Unihae kakesapo. Kakeno nōmo aseane, tiane soko hauaka ane soko pukua farakasapo. Purakano asesane hunia asesafapo. 12 Arirakano unihae sea kaya hikumisi neneme takua aporo hinamo kára soko, aporo hinamo wakasema soko, kusua maturikia taesane risikisapo. Risikino sawi yakai Unihaemo tetaorakasapo. Aporo hinamo kusua maturikia taesane, kukusiraka risia maiya amo, ipu makata rakisiane sawia popasane, Unihaemo tetaorakasapo. Arirakano sawi meta á aporo hinamo yaiya risikiakosane yano motosa popasa sawiane taorakasapo. Taoraka menoraka faraka, fanasina motoakosakipoko takekea parakurakasapo.
13 Maiya amo he tawara aporo he nekea kukua kesane maturikia taerakasapo. Arirakano aporo hinamo kusua hoane kuramo asekea rea hétisi hauaka aeyaka Kotimo poparipeae, aíyaka maturikia taerakasapo. Maturikia taeraka, Kotimo sawia popasane tetaoraka menoraka, fana i kukusiraka hauaka wo risia maiya amo, ipu makata rakisiane menoraka hakása hakasaraka takekea parakurakasapo.
14-15 Asiamo aporo hinamomo yano motosane Kotimo sawia aporo hinamo Kotiyaki yaiya risikiakosane popahoanafonosekeno aporo hinamoane parakuraka, he kekea kaya asía saofa rufi wariwarisa tuiya asiakipoko arakarua mokoasurakasapo. Kurane soko Hétisi hauakane soko mokoa, he kekea kaya asía saofa rufi wariwarisa tuiya asia arakarua mokoasurakasapo. Yape teta akura ayiáka kurakasapo.