22
Yarusarame siti kawea nōmo makata asesane oyapo.
Hepene aporomo anoaki makata tarisiane oyapo. Kotimo sea aeyaka soko, Saro Sipi Manomo sea aeyaka soko he pekerekesapo. He Pekereane ho piakaerakasapo. Aporo hinamo yaiya risikiakosakipoko he nenane he ayapo.
Heane Yarusarame siti ikia kara tipia pekerekesapo. Pekereakipoko ira tetá meta he fe taku ra, arirakano meta he fe taku wo, ayiáka risikisapo. Ayiáka risiane ira wateane aporo hinamo yaiya risikiakosakipoko ira wate nenane ayapo. Keremisi hakásamo ira wateane yape keno sumo perakasapo. Ere maiya hakásamo irane wate yape hakása pekea, yaiya ere maiya metamo irane wate yape hakása pekea, ayiáka ere maiya keno suane murikimaka, ira wateane yaiya yape kenosu perakasapo. Arirakano hauaka sua aporo hinamo fana risia maiya amo makata umisa masane, ira kuamo mafaraka iane makotehokosapo.
Arirakano Yarusarame siti kawea makata watikisane rekeakosafapo. Sitia Kotipe Saro Sipi Mano tetā unihaemo sea á tokoakosapo. Tokeno Kotimo aporo hinamo raipamo eaki kekerehokosapo. Kekereraka Koti hikumisi ipu aseakosapo. Aserakano i hikumisia Koti yano motosane popahokosapo.
Arirakano efera hunia erehokosafapo. Kotimo ipi faesane kárasasamo, nafamo soko sere maiyamo soko faehokosafapo. Kotimo ipi faesa hákasamo faehokosapo. Faerakano Kotimo aporo hinamo raipa ane maiya suamo unihaeaka risikiakosapo.
Yasu paripeakosane oyapo.
Hepene aporomo anoaki someraka, “Nōmo someane kakaro somepo. Kakaro somesasamo kakimakanie. Unihae Kotimo makata ayiakakosane ipi porofete aporoaki mahemakapurakarakano, ipu some kasesupo. Yumo makata ayiakako makesane, Kotimo aporo hinamo raipamo hemakapusimo Kotimo ipi hepene aporomo tariako pusiesapo. Pusierakano nōmo somehoko pesapo,” airakasapo.
Airakano Yasumo someraka, “Hao, kaisie. Ano paripeakosa maiyane makepo.” Aíyaka Yasumo somerakasapo. Arirakano Kotimo someane sawi wo popasane kakimara aporo hinamoane Kotimo makoterakano iane seseaka risikiakosapo.
Arirakano ano Yonemo makata su sawi wo popasane nōmo asekea nōmo kaikia asiapo. Asiamo hepene aporomo anoaki makata tarikia somerakano, nōmo kaikia asekea asiasamo, hepene aporoaki kekerehoko e korakea ano kakopesapo. Kakopekea kakeno epo someraka, “Nómo ayiakakopo. Né Kotimo aporo raipa ayiáka, ano soko Kotimo aporo raipapo. Né soko, nómo Keresoa paosa aporo mae porofete aporoane soko, sawi wo popasane kakimara aporoane soko, isiapo suamo makata rakirane hakása yiyapo. Asiasamo nómo anoaki kekerehokopo. Koti ipiaki hákasa kekerehoanie,” aíyaka hepene aporomo somerakasapo.
10 Hepene aporoamo anoaki efera hunia someraka, “Sawi wo ayiakakosapo, aíyaka popasane nómo mahameakopo. Makata ayiakakosa maiyane makesasamo mahameakopo. 11 Asiamo aporo watikiaka risiane yaiya watikiaka risikiakosapo. Aporo yatafu yakasa hoaki kekerena aporoamo yaiya kekereraka risikiakosapo. Aporo ereketaeraka risiane yaiya ereketaeraka risikiakosapo. Aporo Kotiaki kekerenamo yaiya Kotiaki kekereraka risikiakosapo,” airakasapo.
12 Airakano Yasumo someraka, “Hao, kaisie. Ano paripeakosa maiyane makepo. Aporo hinamomo makata rakisiane nōmo asekea makata ropo hakása nineraka takekea kakakosapo. Asiamo aporo hinamomo watikiaka rakisiaki, makata ropo watikisane kakakosapo. Arirakano aporo hinamomo koteaka rakisiaki, makata ropo kotesane kakakosapo.
13 Kakaro fanane anopo. Arirakano kesekeane soko anopo. Fana reane anopo. Arirakano keseke rekeakosane soko anopo. Makata su kepomarerane soko anopo. Arirakano rakikia marane soko anopo.
14 Arirakano aporo hinamomo namina pasu pikirisane kusuraka makotena ayiaka, aporo hinamomo namina himu pikirisa watikisane metakarikia mafaraka risiane seseraka risikiakosapo. Seseraka risike, yaiya risikiakosakipoko ira wateane nakosapo. Aporo hinamoane Yarusarame siti kawea ikia koroa yorokoa siti kakarua hiakosapo.
15 Asiāne kásamo rakira ayiáka rakira aporoane soko, aporo ira hami rurane soko, aporo ho kamunane soko, aporo makata kamunane soko, aporo ho pairane soko, aporomo fofo morane soko aporomo hinamo hakimarane soko, aporo kukusimo rura aporoane soko, yatafu yakasa hoaki kekerena aporo hinamoane soko, kotafe koti parisaki kekerena aporo hinamoane soko, kotafe somehoko sesena aporo hinamoane soko, kotafe hokoa rura aporo hinamoane soko, aporoane su Yarusarame siti kawe ape kakarua yorokoa hiakosafapo.
16 Ano Yasupo. Nōmo hepene aporo re arisia pusiesapo. Re Keresoa paosa aporo hinamo sése apea risiamo makata ayiakakosane hemakapusimo, hepene aporoamo reaki tarirakanapo. Ano Tefetemo aporo irapo. Tefetemo aporo ira aeyaka wainepe pesane anopo. Mituru fiahoko makeanamo ti makata kára faena ayiáka faenane anopo,” aíyaka Yasumo somerakasapo.
17 Arirakano Ho Kotesamo soko, Saro Sipi Manomo hinamo arumakosamo soko tetapō someraka, “Né peae,” airakano kaisia aporo hinamoamo hakása hakásaraka someraka, “Né peae,” aihokosapo. Arirakano aporo meta he narirakano he nako peae. Heane nenaka yaiya risikiakosapo. Heane Kotimo yaku karápo. Karakano heane narirakano nanie.
18 Arirakano sawi wo Kotimo ayiakakosapo aíyaka popasane kaisia aporo hinamo reaki ano Yonemo paroaka somerakanapo. “Hao, kaisie. Kotimo sawi wo makata ayiakakosane popasapo. Popasa akiyaki nómo ní hemakapuraka ayiakasireapo, aíyaka hemakapusua akiyaki sarimaraka some kakakopo. Sarimaraka some karakano, Kotimo né fanasinane motoakosapo. Kotimo saperaka mokoatikina makata sawi wo popasane su néaki kakakosapo.
19 Arirakano Kotimo ipi ayiakakosapo, aíyaka sawi wo popasane repo aporo metamo asekea, sape metane some kaka, sape metane mahamekea kakaro metakarirakano, aporoane Kotimo fanasinane motoakosapo. Arirakano sawi wo popasa some kará aporoane Yarusarame siti kawea hinaka, yaiya risikiakosakipoko ira wate nakosapo. Arirakano Kotimo aporoane fanasina motoraka someraka, ‘Yarusarame siti kawea hiakopo. Ira wateane soko tumaka nakopo,’ aihokosapo. Asiamo re ayiakakohoamo ano Yonemo reaki somerakanapo,” aíyaka Yonemo somesapo.
20 Arirakano Yasumo someraka, “Sawi wo popasane kakaro someane popasapo. Ano paripeakosa maiyane makepo. Nōmo kakaro somerakaripo,” airakano nōmo someraka, “Kakarorakae. Unihae Yasu né peae,” aisapo.
21 Keresoa paosa aporo hinamo re suane Unihae Yasumo hemakapuraka ararehoasimoripo. Kakaroripo.