1 Kodin
1
Naka Faul Kadais Yesus ami weng dew kámin kinim keisi. Be Got ami aket kanamalo, nakei walunamuse, naso Sostinis nulum afan kalin ning so nuta Kodin abiw Got wanang kinim kan ita Kadais Yesus dim abem keisidiw so Got wanang kinim walu imuda adikum taktak yak aba maek aba teiniw so yak kan ata yak iso nuso nulum Kamok Yesus Kadais so makuw kei nadiw ami win aket kukádabiw, kimino, kale sauk kon bela dauyamuw ko. Nulum Natim Got so Kamok Yesus Kadais so imi min gelemin so aket dakbudyámin so uyo dauyamin kala.
Faul Got ken keiyo akin sung uta ko.
Naka kim sung uta sun kuw nalam Got ken keiyo akanábi, watawo kaleyo bá, aka ami min gelemin uyo Yesus Kadais dim kuyamase kayo ko. Got aka Yesus dim leiw adikum kiba im kinim dáse, be kilim weng adikum bakanin so kilim kal keimin adikum so uta ko. Kale be atin afan watawo kaleyo bá, Got aka numi Yesus kin walamin umi dam uyo atin kibilim iwyak tem kal atin abin fakadá kutiyamase, kayo kiba Got ami min gelemin ufek ufek adikum uyo faku nadiwe nulum Kamok Yesus Kadais alam yán tem tadokaba uyo isko bom bidiw kala. Kaleyo Kamok Yesus Kadais aka kiba im kitid moda si am adik adik dána alam tadokaba atan kawák kiba weng fine so kudoliw banim keidokabiw ko. Kale Got aka afan kanamin kinim. Kale alata kiba gán dáyama, alam Man nulum Kamok Yesus ami biyámin uyo nuluso makuw dek amkidino, yakeise kayo ko.
Got wanang kinim imi idum sung uta ko.
10 Yesus Kadais ami win dim naka weng kitid nalam afan kalin nikil fikal bakoyamino, kiba au afan aka, aka kei bom nadiwo takas yak teina maek teina keimin be kudá nadiwe aket makuw kei bom nadiwo kala. 11 Watawo kaleyo be kanamino, kalbi bá, kinim win Kalo ami kinim madik iyo misun kuw weng bakonam nadiwe nikil kiba wengal kuw bakodawa bakodawabiwo, nakeisidiw kayo ko.
12 Nami bemi mit bakanbi ayo ki makuw mak kiba bako nadiwe naka Faul ata yán abodono kal bada, mak bako naka Abolas ata yán abodono kal bada, mak bako naka Bita ata yán abodono kal bada, mak bako naka Kadais ata yán abodono kal bada keibiwo kalbiw. 13 Kale kanabiw be, Kadais ade wakela dau gu kukum dawtida dawtidabiw ka. Faul ata kim luk as dawing dákamin dim fikaleyamse bá ade kiba Faul ami win dim wok bomin ban boyamsidiw bá, kala kaleyo, 14 naka atin ken keiyo kalbi, be naka kinim katiw ita kuw nata wok ban bomin boyamsi, bidi Kadisbas so Gayas so ita kuw boyamsi. 15 Kale naka be kanodino, kinim so mak bako nadiw nuka Faul ami win dim wok ban bosuwo kalongin dakodin kala, kale kanosi. 16 Kata alo fukan dádi, kale naka Sitefanas so alam muduw so ita kuw wok ban bomin boyamsi, kata naka fukan dádi makso wok ban bomin boyamsi kalomi banim ko. 17 Kale Kadais aka wok ban bomin umi wok uta fakudako, kale wok kunamsa bá. Kata aka sung kidel bakanin umi wok uta fakudako, kale kunamsa. Kale naka sung kidel bakanin wok uyo kinim imi kal keimin tuw bakanokabi kaí, Kadais ami as dawing dákamin dim fikalese sung umi kitid uyo banima kudabi ka.
Kadais be Got ami kal keimin so kitid so ko.
18 Kale yak wanang kinim as abokabiw, ika Yesus as dawing dákamin dim fikalese sung bo sák mafako, kalbiw, kata yak Got watakoyamokaba kinim nutane, bumi sung kitid tuw nuka watakoyamokaba. 19 Kale Got ami godin weng uyo lum senin kinim Aiseya dim bako nada,
“naka yak aket kidel fukanin kinim bidi kanoyami ika ilim aket kidel fukanin uyo kutina kudálokabiw ade naka imi kal keimin kidel umi mimin uyo wakwayamokabi.”
Kalesa kala. 20 Kaleyo nuka bakan dim kadák umi kinim aket fukanin kidel imi weng uyo kidiyamoduw banim ade kal keimin seng kudusiw imi weng uyo kidiyamoduw banim ade kan kiwta ufek ufek umi mit dakfimábiw imi weng uyo kidiyamoduw banim, watawo kaleyo bá, Got akal kukuyam bakan dim kalak umi aket fukanin kidel bo mit banimo, yakeisa kayo make. 21 Bakan dim wanang kinim ika ken bakan dim ulum kal keimin tuw Got ayo kal keidoliw banim, kayo Got aka yak wanang kinim im aket weng kidel bela mit banimo kalbiw bemi tuw yak wanang kinim afan kalbiw iyo kail bá takeikuyamokaba. 22 Kayo Yu kayak ika mudi mudín kukuw uta kuw utam naduwo afan be weng kidelo, kalumo kalanaliw ka. Alo Gadík itane kal keimin uta kudu naduwo afan kalumo kalanaliw. 23 Kale numi Kadais anak as dawing dákamin dim dásiw sung bakabuw be kanoyama ta bom Yu kayak ika yak bemi dim difakalin bidiw ade Mifiw itane be weng mit banimo kal bidiw keibiw. 24 Kata Kadais ata Got alami aket kidel fukanin ade Got alami kitid kayo be Got alata Yu kayak so Mifiw wanang kinim so walu imuse imino kale kuyama fakubidiw ka. 25 Kale Got ami weng madik bo aket wakwan weng kaí, á beta wanang kinim imi kal keimin uyo akamamsa ka. Ade Got aka balut balutin so kaí, á beta umi kitid uta kinim imi kitid akamamsa ka.
26 Nalam nikil fikal kiba, kiba kibilim kamakikiw kano áliwo Got gán dáyamase bo fukan dádin kala. Kinim seng kiba kanom bakan kayak imi taktakin kal keimin kudusiw taw kibil kanom kuduyámsiw bá. Ade kinim seng kiba kanom kinim madik imi gebom keiyámsiw bá. Ade kinim seng kiba kanom bakan dim kamok kamok imi muduw keiyámsiw bá. 27 Kata Got aka kinim kal keimin banim, ita walu imuda, bakan dim kinim kal keimin so iyo im fatom dáse ade aka kinim kitid banim ita walu imuda yak kinim kitid soim iyo im fatom dáse. 28 Ade Got aka bakan dim wanang kinim im aket bu iwkuk báyo kalbiw uyo uta walu bá kuw, ade yak bakan dim wanang kinim imi kus utam bo mit banimo kalbiw uta walu, au nadano umi tuw yak wanang kinim imi aket fukanin bo iwkuko kalbiw uyo kuw mafak dádane, 29 wanang kinim iyo kan ata mak, ken am kin dim ilim tok bakanodiw banim, keidokabiw. 30 Kale be Got alata kanoyama nuka Yesus Kadais so dam makuw keiduwe, Kadais ata numi aket kidel fukanin keise. Kayo Kadais dim nuka Got kin dim ken keibuw ade ban keimin uyo kudá gulbal kinim kei naduwe Kadais dim kinim abem keisuduw kala. 31 Kale be Got godin weng uyo bako, “kinim kan ata tok bakanon kala kaí, alam Kamok ami tok kuw bakadawako.” Kalesu.