3
Nalam nikil fikal kiba, naka wanang kinim Sinik Abem dabadusiw imi weng bakayamábi taw kiba bakoyamomi banim kala. Kale naka kiba bakan dim wanang kinim imi weng bakayamin taw bakayabi, watawo kaleyo bá, kiba Yesus so makuw keiyámin uyo man unak taw mamadonbiw kayo ko. Nami kukuyamsi be muk diyamin taw keiyamsi ade kun imin so mak dauyamongin banim. Kiba man katiw taw kun imin uyo mak wanodiw banim watawo kaleyo bá, kiba ulam kano bakan dim kinim wanang ilitaw keibidiw, kayo ulum kano kawkinum alam ufek ufek faku be ayo titidaw bom wengal so keibiw, kayo uta kuku naduno kiba ulum kano bakan dim umi kukuw dim ki tein bidiwo, yakbu. Kayo kinim bako nada, naka Faul amino kal bada, mak bako naka Abolas amino kal bada keibiw namti, kiba bakan dim kadák kinim wanang imi kukuw kanamin taw keibiw. Kale Abolas so naso nuka win sono be kanabiw bá. Alew nuka Got alta alam wok faku bom kimi afan kalin dakáyabuw. Kale makuw makuw nuka Got ami akal alam wok kukum fakudin kuyam kuyam ausa uta kuw kanabuw kala. Kale be Got ami yongiw taw kale, nata ufek ufek sun kaidine, Abolas ata ufek ufek wok de bada, kata be Got ata tabe ufek ufek sun uyo muk didawa tababa.
Kinim mak ata ufek ufek sun kai badane kinim mak ata wok de bada keimábiw, kata kinim bidita atin babid bá, watawo kaleyo bá, be Got ata ufek ufek sun uyo muk diyama fasuyábiw kayo ata kuw atin babid kala. Kale kan kinim ata ufek ufek sun kai bada, kan kinim ata ufek ufek sun wok de bada keibiw kinim ika be mimin makuw dok di bom kanabiw. Kale makuw makuw ika ilim wok fakusiw ki abo yán kuyamokaba ka. Alew nuka makuw Got ami wok fakudawin kinim ade kiwta Got ami yongiw ade Got ami Yol am 10 ade naka kinim am kidel ginamin kinim taw kei nadi Yol am bemi abin abák uyo kuek dákabi be Got ata dakonamano naka kanabi. Kale kinim madik ika abin abák bemi dim kal am ginabiw, kata makuw makuw ilimi uyo akol kidela am ginabiw kaok ayo uta bom nadiwo kala. 11 Kale be kinim so mak abin abák kukum kutidoliw banim, alam be abin abák makuw nam dawtisi Yesus Kadais ata kuw ka. 12 Ken kinim madik ika abin abák bemi dim tum gol so tum silwa so tum kidel madik so as so sok so as kon so bidimi tuw am ginabiw kaí, 13 kinim makuw makuw imi kanodin am ginabiw bo am adik adik dánokaba kal atin maek kalám gu tadokabu. Watawo kaleyo bá, am dánámin uta ta bom im kanamusiw uyo kuw misun teidokaba. Kale am dánámin be as kainin so misuna nadune as ta bom kinim adikum imi wok uyo kuw kukudokabu. 14 Kinim aka abin abák dim kal am ginamusa uyo kain kidálongin banim kai, kinim beta yán kisol uyo kudokaba ko. 15 Kata kinim alam am ginamusa uyo kain kidálawo kaí, alam ufek ufek adikum uyo kain kidálawune, kinim alami atane alasino kain kidálongin, kata Got ta bom kál ged modawokaba.
16 Kale kiba bo kibilim kal, Got ami Yol am ade kibiliwta ka. Alo Got ami Sinik ade kibilim iwyak tem kal tein be make. 17 Alo kinim mak Got ami Yol am uyo kuw mafak dádokaba namti, kinim be Got ta bom daw mafak dádokaba, watawo kaleyo bá, Got ami Yol am be abem ade kiba kiliwta Got ami Yol am kayo ko.
18 Kiba kilimi uyo ibako, nuka aket kidel fukanin kinim kalin bá. Bakan dim kinim imi aket kidel fukanin itam nadiw, nakal aket kidel fukanin kinimo, kalbiw kaí, kanamin aket fukanbiw be kudá nadiwo maek aket kidel fukanin banim keidokabiw, beta kiba aket kidel fukanin kinim keidokabiw. 19 Watawo kaleyo bá, bakan kadák umi aket kidel fukanin bo Got ami kin dim dam banimo, kalba kala. Kale be Got godin weng uyo bako nadule, “aka aket kidel fukanin kinim bidi ilim kal keimin umi abil tem im tam gisano.” Kalesu ade alo bako, 20 “Kamok aka alam kal keidomo, kinim imi aket kidel fukanbiw bo umi dam banimo.” Kalba kala kalesu. 21 Kayo kiba kinim imi win uyo kufámin bá. Be watawo kaleyo bá, Got aka adikum ufek ufek uyo kilim kuyamsa kayo kala. 22 Kaleyo Faul so Abolas so Bita so adikum bakan teinu so kaunsin biyámin so fikalanin so kamane atan so yanol katow tadokabu atan so adikum bo kibilimi. 23 Kale kiwta Kadais alami keidiwe, Kadais ata Got ami keida ausidiw ka.