2
Kadais be num dakáyamin kinim ko.
Nalam muduw kiba, sauk kon bela goduyamino, kiba ban keimin uyo kudálin kala, kale nadino ko. Kan ata ban keiba namti, Yesus ata kuw kukuw kidel kanamin kinim, kale ata num guew dudu num sung Natim Got bakadaba. Kale aka num abino kalin umi Got wane ilkádawin ade alata. Kale aka numi kuw bá, aka adikum bakan kuw tabodu wanang kinim mit makuw numi ko.
Kale nuka Got weng kanamino, yakba uyo kidi fainfainokabuw, beta atin kal keidomo Got be afan nulum kal kei buduw ka, kalokabuw. Kata kinim mak bako nada, “naka Got be nalam kalo,” kalba, kata alam weng kidi fainfainongin banim kei be namti, aka ibakanin kinim ade aka tatun weng uyo ami kidin tem so mak bongin banim. Kata kan kinim ata Got alam weng kidilawokaba, atin Got alam aket kukádawin uyo atin weina dau daw adik dádokaba. Kale beta kano naduwo nuka atin kal kei afan Got so buduw ka, kalokabuw ko. Kata kan ata bako nada Got aso bi, kala namti, aka atin Yesus Kadais am kanamsa alataw keidak kala.
Nam lonal kiba, naka bula alokso weng sawa goduyami bá, kata bo dil weng sawa suwayo kamakikiw mit tabin kal, kal keisiwo asawil goduyami ko. Kata kamane naka alo alokso weng sawa mak bela goduyami. Kale sawa bela atin afan, kale bo kibil Yesus ami dim ken weng dam uyo utamodiw ade ken kilim kidin tem kal utamodiw ka. Kale midilin bo tade abebu ade lánin tatun ude mit bakada eidabu ka.
Kan ata bako nada naka lánin dim bi kae, kal bom nadane alam duw ifin ita sakik ita bom keiba namti, aka midilin tem kal bom kanaba ko. 10 Kale kan ata alam duw ifin iyo aket kukáyaba namti, aka lánin dim kal sun kuw be kayo aka watawnak uta am kidin tem buno masi, leiw akidawu bim gi dádoma banim. 11 Kaleyo kan ata duw ifin sakik itabe namti, aka midilin tem kal bom nadane midilin tem kába, kata alami leiw abeba uyo am kal banim, aka midilin ta bom kin akidawu, kibit kabut kába kala.
12 Kale naka nalam muduw kimino, kale sauk kon bela goduyami. Be watawo kaleyo bá, kimi ban keimin uyo Yesus alam win tudow dim takan keiyamase kayo ko.
13 Kale naka aulal kimino, kale sauk kon bela goduyami. Be watawo kaleyo bá, kiba suwayo kamakikiw kal Kadais alam kano sun Motabid ayo kidela kilim kal keisiw kayo kala.
Ade naka kinim kasá kasá kimino, kale sauk kon bela goduyami. Be watawo kaleyo bá, kiba Mafakim anik anik audaw dawo kawák dá kiwsik matam tiw be sidiw kayo ko.
Kale naka nalam muduw kimino, kale sauk kon bela goduyami. Be watawo kaleyo bá, kiba Natim ayo kilim kal keisidiw kayo ko.
14 Kale naka aulal kimino, kale sauk kon bela goduyami. Be watawo kaleyo bá, kiba suwayo kamakikiw kal aka kidela kilim kal keisiw kayo kala.
Kale naka kinim kasá kasá kimino, kale sauk kon bela goduyami. Be watawo kaleyo bá, kiba kitid kuw tabe nadiw Got ami weng uyo kudew yak kilim kidin tem dá nadiwo kayo Mafakim anik anik audaw dawo kawák dá kiwsik matam tiw abesidiw kayo ko.
Bakan dim umi kukuw uyo aket kukámamin bá.
15 Kiba bakan dim kukuw uyo aket kukámamin bá ade bakan dim ufek ufek uyo aket kukámamin bá. Kale kan ata bakan dim kukuw uyo aket kukámaba namti, aka Natim ami aket kukádawin uyo ami kidin tem mak bongin banim. 16 Kale bakan dim ufek ufek adikum bulata, kinim kanoyamu ufek ufek aket waktiyámin so ufek ufek kin utam aket waktiyámin so kalam ufek ufek fakan bi kuti badaw umi tok bakan bom idak teinámin so bidi Natim amiyo kal tadebu bá, kata bo bakan dim kalo tadebu ko. 17 Kale bakan kuw tabodu sino bakan dim ufek ufek aket kukákamin so uyo banimokabu, kata kinim Got ami weng kidilawámin kinim ata kuw, sun kano sun bokaba kate.
Ibakamin Kadais imi sung uta.
18 Nalam muduw kiba, afung am ade bela dánabe ka. Kale kiba ibakamin kadais ayo tadokabano kaliw kidisiw. Kale kamane ibakamin kadais iyo matam seng keibiw kayo nulum kal am afung am ade dána tada ka. 19 Kale kinim bidi imadá yak kaek abesidiw be watawo kaleyo bá, ika num kinim mit gu makuw bá kayo kala. Alo ika nuso kinim mit gu makuw nam ika imadá yak kaek abodiw banim, kata ika imadá yak kaek abesidiw, kayo nuka uta kukuduno, nuka atin afan kal keidomo, ika atin adikum num kinim mit gu makuw bá, kala. Kalesuduw ko.
20 Kata kiba Got ami Sinik Abem ayo tad kiwa imusa, kayo adikum kiba tatun weng uyo kal keisidiw. 21 Kale naka afan weng bula atin kim kal banimo goduyami bá, kata bo kibilim kalo asawil goduyami. Kale be watawo kaleyo bá, ibakamin adikum uyo tatun weng tem kal mak maek tadomu banim. 22 Kale ibakanin kinim be kan ata? Be kinim mak bako, “Yesus be Kadais báyo,” kalba ata ka. Kale kinim be ibakamin kadais kayo aka Min so Alaw so iyo báyo, yakanala ko. 23 Kala kaleyo kan kinim ata Min be báyo, aka namti, Alaw so báyo, aka ade kan kinim ata Min be aket kudawa namti, Alaw so aket kudawa ka.
24 Kale akol dufo kamakikiw weng kidisiw uyo atin kuek aket dá bom nadiwo kala kale bo kanabiw namti, kiba Min so Alaw so iyo kiliwso makuw keidokabiw ka. 25 Kale Yesus Kadais ami weng takadáyamsa ude sun biyámin sinik kuyamokaba beta ko.
26 Kale naka kinim kan ata tudo imadew yak kukuw mafak mit unumo kanabiw umi sung uta goduyam bakoyamono, kanabi ko. 27 Kata kiba Kadais ayo Sinik Abem kiwa imuse, kayo Sinik Abem ayo alam kanom kiwa imube namti, kiba kinim kukum mak tad kukuyamoma banim. Kale aka kukuw adikum kukuyamába, kata aka afan weng kuw kukuyamába ade ibakamin weng bo kukuyamoma banim. Kale Sinik Abem ami kukuyamin uyo kidiyá bom nadiwo Yesus alam mit tem bin kala.
28 Au, nalam maduw kiba, sun kuw alam mit tem bidiwo Yesus ami tadokaba uyo nuka atam fingánin so fatom so keidoluw banim keidum kala. 29 Kale kibilim kal Got ata kuw kidel ade kibilim kal kan ata kidel kuw keimába namti, ata Got ami man kate.