1 Timoti
1
Faul nalta, Timoti kami sauk kon dabadákami tada. Kale Got nulum Watakayaw so Kadais Yesus nulum mimin dok diyámin kinim so ita weng dew kámin kinim keidako, kale walunamusidiw nata ko.
Timoti atin nalam min makuw kaba, alew num afan kalin bo makuw kala. Kaleyo Natim Got keida, Kadais Yesus nulum Kamok keida imi min dakáyamin, aket dakbudin, aket budunin uyo ilimiyo kal tadebu kale bu kukamin kala.
Ibakamin sawa kukumin kinim kauki dufo bomalo kalin sung.
Nam aket Efesis abiw kal teinalo, kaki. Kale be nalam Maseddoniya bakan unom nadi kitid weng bakokam nadile kaba be kanamalo, kakeisi beta ko. Kale Efesis abiw kawák kayak kinim madik imi ibakamin guton sawa kukubiw iyo bakoyamaw kudá nadiwe watung sung mafak bakamin so ilim awadik kasal win fakan bi kutisiw so uyo kudá audin kala. Watawo kaleyo bá, kanodin kukuw belayo ki wengal fukanin leiw ade kanodin kukuw be Got ami wok fakudawámin leiw bá, kata afan Got ami wok fakudawámin leiw be afan kalin dim wok fakudawámin uta ko. Kaleyo weng bakodi ami mit ayo ki kanodin kukuw uta dakokamuno, kakanum aket kudawa kudawin, atin aket kidel, fatom banim, atin afan kalin makuw uta ta bom aket kudawa kudawin uyo maek tadebu. Kale yak kinim madik iyo mew weng bakabuw uyo leiw dabadá nadiwade yak weng mit banim uta kidimábiw kala. Ika Got guton sawa kukumin keidumo kalanaliw, kata ilim sawa kukubiw bo im kal banim ade ika ufek ufek nulum kal keisuwo, kalbiw, be im kal banim.
Kale nulum kal sawa uyo abál, kata kinim iyo kidela fakudoliw kuw bude ken ade nulum kal sawa uyo kinim kidel imino, kale kidel kutiyamsiw bá, kata sawa uyo ki, kinim mafak sawa wanin so fakiyol kinim mafak so ban keimin kinim so kinim am Got banim so Got sawa kuásusulin so yak ilim akun alaw amin so kinim amin kinim so 10 sakadinin kinim so ilim dam kudew tabe sák galam kámin so kinim kisol mo imu nadiwade sák bisok imak wok tem tadeyamin kinim so ibako faltimin kinim so Got ami weng tatun kukumin umi kanamámin kinim so imino kale kidel kusiw. 11 Kale Got weng tatun kukumin be Got sung kidel ulum atung Got alata kunam kukumalo, nakeisa. Kale sung kidel lamlam so be Got alam idak teinámin mit kayak kalo tasu.
Got ta bom Faul min gelemin kukádawin sung.
12 Naka Kadais Yesus nulum Kamok ken keiyo, akbi ayo ki aka natamomo, naka dudew tabesi kinim. Kale nadale walunamu kitid daunamano ami wok uyo kudew tabesi. 13 Kale bude afan, naka kamakikiw Got ididlawin kinim ade kinim tal leiw kukumin kinim, keng gam mafak, kata Got ayo aket budunin daunamse watawo kaleyo bá, naka kanamin kukuw bela ki faku bom nadine naka mak kal kei be kukuw mafak kalongin danim ade naka mak Got afan kalongin danim. 14 Kale numi Kamok ami min gelemin seng kunamse be aket afan kalin so aket kudawa kudawin so be adikum Kadais Yesus so aket makuw keiyámin kinim numi ka.
15 Kale atin afan dam weng bakakabi, bela atin weng babid, kale be atin afan kalin kala. Kadais Yesus ayo madák bakan kalak tase uyo ban keimin kinim kail bá takeikuyamono, kale tase. Kale nata atin ban keimin dukum uyo atin nata fakusino kate. 16 Kata kalak umi mit uta utam nadano aka aket budunin nalam dim kal kunam nadale naka ban keimin umi kamok kala kaleyo Kadais Yesus ami fibudin dukum kunamse. Beta kanomin kukuw alataw be ki wanang kinim ikil yanol Yesus aket kudaw nadiwade sun biyámin sinik uyo kudulokabiw kala. 17 Kale nalam Got Kamokim sun biyámin Got Motabid, bos men kiwámin kaba, Got makuw kawta ki, kale nuka sun kuw win kufáka bom kam lamlam so kano sun kuw bokabuw. Kale afan ko.
18 Nalam man Timoti kaba, naka kam kanodalo, kakbi sung bela daukamongin keimi ayo alataw kale suwayo lum senin kinim im lum bosiw be kam sung bakosiw kala, kaleyo umi abo nadawe wasi ginanin uyo kidel kuw faka teidal kala. 19 Kale kalami Got afan kalin yakik faku nadawe kalam aket kidel fukanin ki yakik faku audal kala. Kale yak kinim madik ika ilim aket kidel fukanin uyo yakik fakudongin banim dako nadiwe ilim afan kalin uyo kuw mafak dáyábiw ko. 20 Kale kinim madik kanabiw imi tem be Aimeneyas so Aleksanda so alow iyo imadáli yak Mafakim sikal ban dim abesidiw. Kale naka be kanoyamino, ikal kal keidomo, Got win be ididlawin bá, be kalin kala, kaleyo kanoyamasi ko.