3 Yon
1
Kale naka Got ami kinim gu kin moyámin kinim gebom, nalata sauk kon bela atin aket kukamsi kinim Gayas kamino, kale kukami ko.
Nam lon kaba, naka Got gánlaw bidino kam biyámin uyo atin kidel keidune, kalami uyo ken kasáim ki bal kala. Kale naka nalam kal kam sinik ukal kano ken kuw teinbu ko. Kale naka duw ifin madik ika tad kami Got weng tatun kuw afan kale sun kuw abo badaw sung uyo bakonamiw atin kalfalin seng kudubi. Kale yaknámin yaknámin bu mak kalfalin kunamomu banim, kata nalam muduw Got weng tatun abo bidiw uta kuw kidi kalfalbi ko.
Kale nalam duw kaba, kami afan kalin umi wok faku bom nadaw nikil fikal Got weng kudew ká bidiw dakáyabaw uyo kam itamámin banim, kata keidoliw, kaba ulum kano dakáyamábaw. Kale kinim bidi kami aket kukáyamin sung uyo kudew tad Got ami wanang kinim gu tem kadákal bakosidiw. Kale atin kaba sun kuw im kábiw uyo dakáya badawo, Got ayo kalam kukuw kanabaw uyo kalfalin kukamak kala kaki ko.
Kale ika mit kei Yesus ami wok uyo fakudumo, kale tabesiw uyo yak wanang kinim madik afan kalongin banim iso mak dakoyamsiw banim kala. Kaleyo Yesus ami wanang kinim nuka kanodin kinim iyo dakáya bom kei buduwo, yak Got ami weng wok fakudawámin kinim iso nuso makuw wak gele kikiw keidum kala.
Kale naka sauk kon mewtanong mak godu dau dabadáli Got wanang kinim gu kuyamsi, kata Diotadefis aka kilim gebom kuw keidone kalesa kinim ayo ken nam weng bakabi uyo mak atin kidiloma banim. 10 Kale nalam tadokabi kal naka am kanamusa sung uyo weng kutam dádokabi uyo ki weng mafak num bakaya bom ibakayamusa uta kufodokabi, kata aka bo ken aket dakbudawongin banim keida namti, aka nikil fikal imi tadokabiw uyo im tam am dádoma banim ade aka yak kinim madik imi im tam am dádumo, yakbiw iyo adut bo nadane kinim tadiw iyo fotaba sakabokabiw. 11 Kale nam takon kaba, kaba yak kukuw mafak kanabu uyo aboyámin bá, kata kaba yak kukuw kidel kuw abodal kala. Kale kan ata kukuw kidel kanaba aka Got ata dabadála tada ade kan ata kukuw mafak kanaba namti, aka Got atamongin banim.
12 Kinim adikum iyo Damítadias sung kidel bakadawábiw be Got Sinik alata am guton be bakaba. Kale nuta nuluso ami kin walamin ade kilim kal nuka yaknámin weng mak bakoduw namti, be afan ka.
13 Naka weng seng bude bakokamono kanabi, kata naka sauk kon so ben so tuw godukamomi báyo, kalbi. 14-15 Naka mewso tad katamokabi kal alew weng bon tem weng bakanokabuw.
Kale aket dakbudin uyo kawso badano. Kalam kakanum kasal ika sadawano, kakiw. Kale kaba num wanang kinim makuw makuw sidiwano, yakin kudáluw tadu uyo kuyamal kala.