8
Yesus ata num bokal kayak ko.
Kala kaleyo nuka bela ata kanam kalumo, kalbuw uyo num bokal kayak mak am win be Yesus. Kale aka abid tikin Got ami abin abem iwkuk tein nadane aka Yol am atin tow bokal kayak kei nadane wok faku be. Kale Yol am be kinim ita kidel ginesiw bá, kata be Got ata ginesa kala.
Alo Yesus Kadais aka alaso alami ayo Got wane ilkádaba, be watawo kaleyo bá, bokal kayak adikum ika ikil ilimi be kano ufek ufek kukada bom nadiwe wane ilkáda bom keimino, kale walu imkansiw make. Kale aka bakan kadákal be nam, aka bokal kayak keidoma bá, watawo kaleyo bá, alo isik sawa abem abo bokal kayak walu imudiw matam Got ufek ufek wane ilkádabiw kayo ko. Kale bokal kayak imi bakan dim am wok fakanaliw bo mada abid tikin atin dam kanabu bumi kit uta ka. Nuka bakan dim Yol am bo utam kal keidomo abid tikin atin dam Yol am bo ulutaw ka kaloluw kala. Kale be watawo kaleyo bá, Mosus ayo mewso Got láw Yol am ginedáwono, kanamane Got ayo bakodaw, “kaba amgu Sainai tikin kal nalaso alom kukukamsi alataw ki kidela uta fimsi kiksi ginedalo.” Akeisa. Kale dil bokal kayak imi wok kuyama fakuyámsiw, bo kamane bokal kayak Yesus ami wok kudawa faku be uta ta bom akayamsu. Be alokso abino kalin uta ta bom dil abino kalin akamamsu ulutaw. Watawo kaleyo bá, alokso abino kalin uyo kudew yak Got alam weng takadáyamsa umi dibu kayo ko.
Kaleyo kamakikiw abino kalin uyo mafak banim nam, alo alokso abino kalin bo watawo kale abin kudomu banim. Kata Got aka ilim kukuw mafak uyo utayam nadano kayo alam buk tem bako,
“naka Kamok nalata bela bakayabi, kale am ade dána tadbu kayo naka alokso abino kalin uyo nalam tadane, nalam wanang kinim adikum Yudda kinim mit so Isadael kinim mit so im tadiw kal kanodokabi. Kale nam kanodokabi be suwayo awadik kasal so num abino kalesuw taw bá. Kabadák ami am dánámin kal naka nalata imadew Isiw bakan kudá matam be tasi, kata naka ibik wakuyam imadási uyo watawo kaleyo bá, nam weng kidela dau nadi abino kalesi uyo mak kidiliwo bá kayo kala. 10 Kaleyo am dán tadokabu uyo alokso abino kalin uyo Isadael kayak so kanoyamokabi. Kale naka nam sawa abem ayo kudew yak gebom dáyam nadine atin kudew yak ilim aket tem kutiyamokabi. Kale nata kuw ilim Got ade ika nalam kinim kala. Ika Got makuw nalafin win kufánamokabiw. 11 Kale kinim so mak ilim kinim duw ifin bakoyam, ‘kiba Kamok kal keidino,’ yakanokabiw bá, be watawo kaleyo bá, ika adikum naka kal keidokabiw make, kinim win so kata keidoma ade win banim kata keidoliw, ika naka kal keidokabiw kala. 12 Kaleyo naka kinkino, yakei nadine im ban keimin uyo lukuwá kudáyam nadi makso fukan dádomi banim keidokabi.”
Yakeisa. 13 Kale Got ayo alokso abino kalin bo kidel kuse, kayo dil bo alokso ta bom abin kudusu kayo bo simidasu. Kale ufek ufek bo simidokabu namti, bo mewso banimokabu ka.