3
Sáddis Got alam kinim gu weng bakoyamsa uta ko.
“Kaba weng bela Got ami kinim gu Sáddis abiw kayak imi weng dew kámin kinim ami godulawal kala. Kale Got ami Sinik Abem ami kukuw fet kal so milum fet kal so fakuba kinim ata weng bela bako, naka kim kanamaliw bu nalam kal ade nalam kal keidomo kinim iyo bako, ‘kiba kaunsin sun biyámin sinik so bidiw,’ yakanaliw, kata bá, nam aket kiba fikalesiw. Kale kin kidela bá nadiwe kilim sinik fikalono kanabu uyo wabading kutadulin kala masi kanamiwe, atin fikalomu kala. Kale naka utamomo kim kanabiw bo ken Got ami kin dim atin kenabu bá kala kali ko.
Kale kiba kilim kano kukuyamiw kidisiw be finang dádin kala. Kale be kidi kilim ban keimin uyo ibik dumam kudálin kala. Kata kiba kin bisil kin bá kanamongin dakodokabiw namti, naka yakot wanin kinim taw kalo maklo tadokabi, be kiba nam kano tadokabi umi atan uyo kal keidoliw banim.
Kata kinim madik katiw mak Sáddis abiw bidiw kiba ilim kál baim banim kidel miki bidiw, kayo kiba naso kámokabiw ade kiba ilim namal mikidokabiw, be watawo kaleyo bá, kiba kano kudulumo kale kidelu fasko leiw fen bom be kanodumo kalbiw kayo ko. Kan ata ban keimin kitid uyo anik anik audokaba, aka ilim namal kano mikidokaba, naka am win sun biyámin buk tem bu uyo kukan keidomi banim. Natim alam kin dim ade alam ensel kin dim naka misun fok bako, aka nalam kinim, akokabi. Kale kan ata kilung so namti, Sinik Abem Got ami kinim gu imi weng bakayaba uyo kidilawak kala. Kalalo.”
Filaddelfiya abiw Got ami kinim gu weng bakayamsa uta ko.
“Kaba weng bela Got ami kinim gu Filaddelfiya abiw kayak imi weng dew kámin kinim ami godulawal kala. Kale weng bela kinim abem ade tatun kinim, aka kinim Dewit ami yal kí fakudin kinim, aka bisuda kinim teinu mánu ika leidodiw banim ade aka leida kinim teinu mánu ika ken bisudoliw banim, ata bako, kim kukuw bo nalam kal, kim kitid bo katiw, kata nam weng bo kidisiw. Kale nam win bo kudák akálongin dakosiw. Kayo naka fal bisudi, kinim teinu mánu iyo mak tad fal leilodiw banim keidokabiw. Naka Mafakim ami kawed am kayak ika bako, ‘nuka Yu kayak’ kae kalanaliw, kata ika Yu kayak bá, ikade mada ibakamin kinim iyo kanoyami tad kim kil katun lako dudák didokabiw, be kukuyam naka kim aket kuyamsino, kalokabi. 10 Kiba nam bakoyam, kiba idum tadebu uyo dakbu dudew tabino yakeisi uyo kanamusiw keimin, naka idum dukum matam bakan adikum fakbu wanang kinim imkukumokabu, be naka kiba kal bábu takeikuyamokabi.
11 Naka atin mewso tadokabi, kayo kilim ufek ufek kidel fakusiw uyo kidela fakaw faku sidiwo kala. Kale kinim kukum iyo tad kim yán kudumo kanabiw uyo kukiyamodiw banim. 12 Kan ata asik asik tiw abe be namti, naka nalam Got ami Yol am midi keidawokabi. Kale aka daw kan keidoliw banim. Kale naka kinim ami dim nalam Got win uyo godulawokabi, nalam Got ami abid tikino alokso abiw Yedusalem kudala tadokabu win uyo alam dim godulawokabi ade naka alo nalam alokso win uyo ami dim kal godulawokabi kala. 13 Kale kan ata kilung so namti, Sinik Abem Got ami kinim gu imi weng bakayaba uyo kidilawak kala. Kalalo.”
Leoddisiya abiw Got ami kinim gu weng bakayamsa uta ko.
14 “Kaba weng bela Got ami kinim gu Leoddisiya abiw kayak imi weng dew kámin kinim ami godulawal kala. Naka nalata ki afan kanamin kinim, kale kin dok di afan kalin so afan kin walamin kinim ade naka Kamokim Got ufek ufek kidelbisa adikum kin moyámin kinim kala kaleyo bela nalam weng adik dáw bakayabi. 15 Naka kim kukuw kanamin bo nalam kal, kiba gisa bidiw bá ade kiba mámin so bidiw bá, kayo nam aket kiba mámin so keidoliw, be atin keno yak bi ade gis keidoliw be ken yakbi, 16 kata kiba gis waku mámin waku keibiw kayo, kiba ulum kano kanamokabiw, naka bon tem kasuk fadet yakei itam sun dádokabi. 17 Kiba bako, ‘nuka kisol kayak,’ kale nadiwe alo bako, ‘nuka ufek ufek seng kayo nuka ufek ufek bo mak iwa buduw bá,’ kalesiw. Kata kiba kidela kidilin, masi nuka abin kidel tein buduwo kaloliw kala. Kibiyo ki, kinkin so keisiw ade kiba win danim keisiw ade kiba ilim so mak mikidongin banim misun teinsiw ade kin mat keisiw ko. 18 Kale naka aket fukanin mak bakoyamon kala, kiba nami tum gol as dok fudi baim kadis kalom atin tum gol tatun ulufin keibu uyo mo nadiwo kata kiba kisol kayak kei nadiwe kiba lim namal mo nadiwo misun teinsiw uyo lim miki fatom ati nadiwe kin abumin uyo kudu kin abu nadiwo kin bádin kala. 19 Kale naka yak kinim nalam aket kuyamsi iyo ngadák ngadákya bom im mak sánin. Kayo kiba ban keimin uyo ibik dumam atin dudew tabin kala. 20 Kale kalak fen! Naka awsom tod bom gaugaubi kale kan ata nam weng kidinam nadale yal bisunama kaí, naka tam uni nuka wanin wanan bom naduw ade aka naso makuw keidokabuw. 21 Kale kan ata ban keimin bu anik anik aumamokaba namti, naka au akei nalam abin uyo wakudawi nalaso teinokaba. Kale be nalam nam kukumin anik anik aumam nadi Natim alaso abin abem tein bi taw akal kanodokaba ko. 22 Kale kan ata kilung so namti, Sinik Abem Got ami kinim gu imi weng bakayaba uyo kidilawak kala. Kalalo.” Nakeisa.