18
Babilon mafaksu umi sung uta ko.
Kale beta naka alo abid tikin kal ensel mak tad bada atami. Kale aka kitid seng seng kudusa. Kale ensel ami lamlam uyo anang bakan lána eidsu. Kale aka weng kitid dukum gán dá bako,
“Babilon abiw afalik dukum uka mafaksuno mafaksuno! Sinik mafak seng seng ika abiw be kal miltobidiw. Kale sawkal mafak adikum imi abiw keiyábu ade awon mafak mafak adikum imi abiw keibu. Kata anang bakan kuw tabodu wanang kinim ika umi sakadinin wain wok wane aket dak madeyamane bakan kamok kamok iyo uso sakadin bom nadiwade bakan kayak wansiki dusikín kayakim ika umi ufek ufek seng ais kisol so kutad kutad si atin abiw weina kudásu umi kisol kamok keisiw.”
Kale beta naka abid tikin weng mak gán dáda kidili uyo bako,
“namiyo wanang kinim kiba, wanang bo kudá maeki tadino, uso tein bom nadiwe umi ban keimin uyo kiwsino taluyamomu kala, kale beta kanodiwo umi kukuw mafak kanomamokaba uyo kiwso kanoyamoma banim keidin kala. Kale umi ban keimin uyo kutad tiw tiw bi adina abid unsa, kayo Got aka um ban keimin fukan dá be kala. Kaleyo uka yaknámin mak, kim kuyamsu namti, alo asiki kumamin ade uka yaknámin so kiba kanoyamsu namti, alo kiba leiw alew mo fidá kanomamin ade kiba umi wain wok kaw iluyamsu uyo atin kiwta umi wain wok kaw atud mafak uyo tam so ilumamin kala. Uka ulum tok bako, ‘nata kamok kadel nalam abin teinbi kaí, kale bako, naka kadun keidomi banim ade naka kinkin so keidomi banim.’ Kale nadune uka ulum teinámin uyo win kufo nadu ufek ufek kamok keisu, kayo uka kidela kál funin seng kumam nadiwe kanomamiw atin kinkin so keiyamin uyo ulum kanamusu yán kiduk kala. Kale am mak dánokaba, uka kanomin idum mafak amanin so imin tew dukum keiyamámin so fikalanámin so uyo kudokabu ade uka as ta bom kufuda kain kidá banimokabu, be watawo kaleyo bá, Kamokim Got taktak kudokaba kinim aka kitid soim kayo ko.
Kale bakan kamok kamok kan ita uso sakadinin ban kei bom nadiwade umi ufek ufek wak gelemusiw, ika um as kain tabebu leik atam nadiwade um kalan aman fakunokabiw. 10 Kale ika um kál funin kudubu uyo fingon dá sikam tod bom nadiwade ika bako,
‘kolo, kolo kanomin kukuw mafak so kuwo, abiw dukum Babilon kitid soim abiw so kamane atan makuw eida ki kum kál funin sok gei tabamin maek tado kuwe.’
Wakansiw.
11 Kale bakan dim wansiki dusikín kinim iyo amanin seng keimokabiw, be watawo kaleyo bá, ika kan ita mak im ufek ufek uyo mak sánokabiw bá kayo ko. 12 Kale bakan dim kinim im ufek ufek wansiki dusiki ausiw ayo ki, tum gol so tum silwa so tum abem kisol dukum sánin so náíw budung kidel so lim kál um win linen kidel so lim makol kal so lim kal kas so lim kál fánin kidel so as kukus fiw kidel kunin so ufek ufek bulami kidel tuw inuw kidel kusiw so as kidelok kisol dukum sánin so tum káwba so tum ayen so tum mabol so 13 ufek ufek fiw kidel kunin dakol alataw so as kiw leik fiw kidel so im win mud kalbiw so fadeng kalbiw so wain wok so auliw tukul wok so falawa kidel so wit luw so iniman buduma kau so iniman siwsiw so iniman auos so kad so kinim wanang sok gei tabamin kinim taw so sánsiw uta ko.
14 Wansiki dusiki keimin kinim iyo bakomam, ‘ufek ufek adikum kulum aket kukuámamin uyo kamadá banimu ade kum win tabamin ufek ufek so lamlam kin budusi so keiyámin ufek ufek so uyo kamadála sakabu ade kuba alo asiki faku kudulodaw banim.’ 15 Kale wansiki dusiki keimin kinim bidi kalata ufek ufek bu kala uso wansiki bom kisol kamok keisiw, ika um kál funin kudubu uyo fingon dá sikam tod bom nadiwade aket budunin seng kudu aman bom bako,
16 ‘Kolo, kolo kanomin kukuw mafak so kuwo, abiw dukum Babilon kitid soim abiw, kuba lim linen kidel so lim makol kal so lim kal kas so mikimin wanang ade kuba náíw budung kidel so tum gol so tum kidel kisol dukum sánin umi lamlam tabin wanang so 17 kamane atan makuw eida ki kum kanomin kisol win tabin so adikum banima kuwe.’
Wakansiw.
Adikum siw muk fakodin kinim, yak kan ata siw tem kámusiw so siw tem wok fakudin kinim ade adikum wanang kinim kan ata wok dang dim kalo kisol kuámusiw, ika abiw Babilon kudá yak sikam todsiw. 18 Umi as kainubu leik utam nadiwade ika bako nadiw, “mew bakan teinu mánu uyo ki abiw dukum kalak ulutaw so bá?” 19 Kale ika tawal fak met fak met bom nadiwe aman bom nadiwe kinok tem weng dukum gán dá bakodiw,
‘kolo! Kolo! Abiw dukum so kuwo! Yak wanang kinim sol wok dang dim siw so ika kisol kayak keiyábiw, be watawo kaleyo bá, umi ufek ufek so keimin imi imsom dáyabu, kata uka atan makuw eida ki banimbu. 20 Kayo abid tikin kasel kiba! Kalfal dá tong fakomámino. Kinim abem so weng dew kámin kinim so lum senin kinim so kiba kalfal dádino, Got ayo yaknámin leiw kukuyamsu namti, aka leiw ulutaw kukumaba kala.’ ”
Kalsiw.
21 Kale beta ensel kitid soim ayo tum ibak bol taw, be aka kudu kubinoda un bi yak sol wok kumun tem una nade bako nada,
“abiw dukum Babilon uyo tum dukum kubinodi yak wok kumun namas kalu taw kanodokabu. Kale abiw dukum be makso utamodiw banim keidokabu kala. 22 Kale tadam weng so fudong ket weng so wos bomin weng so fuw wemin kinim madaneng so uyo mak kum iwyak tem so mak kidilodiw banim. Kale wok kukus kukus fakudin kinim iyo makso kum iwyak tem mak bodiw banim. Kale kum iwyak tem be ufek ufek teimin bideng so mak kidilodiw banim. 23 Kale yakom eidámin uyo mak asiki yak kum iwyak tem be eidomu banim. Kale kinim kuet wanang weng bodabiw so wanang sei kinim weng bomabiw so imi liwliw wanbiw madaneng so mak kum iw tem kal kidiloliw banim. Kale kumi wansiki dusikín kinim ika bakan dim win tabin kamok dukum keisiw. Kale kum adiyamámin kukuw uta anang bakan wanang kinim iyo tudo imadew leiw mafak unsu. 24 Kale umi iwyak tem be lum senin kinim so Got ami wanang kinim abem so bakan dim wanang kinim adikum anusiw so imi kaim uyo atamsiw ko.”