9
Got so Yu Kayak wanang kinim so sung uta ko.
Naka Yesus so makuw keibi, kayo kamane naka afan weng uta bakodono kali. Kale nam aket fukanin uyo ki Sinik Abem ata kin mo be ade aka namadála kal keidomo naka ibakabi bá ka, kaleyábi. Kayo naka wol mat dukum so keinamane, naka sun kuw nalam Yu kayak nikil fikal imi aket budunamába. Kale naka imi aket ki atin fikalesi kayo, naka utakun keidu naka ken Kadais kanosa taw Got ayo gán abunam nadane ilim dim kalo takan keinamudano, nalam wanang kinim iyo ken dakoyamono, kalbi. Kale ika Isadael kayak nalam kinim mit makuw ko. Got am aket ika maek nalam man keidino, yakba. Ade Got am aket alam lamlam uyo alaso iso wak gelelumo, yakba ade Got tada kinim tada abino kalin be ilita kidel dausiw. Ade Got ami Mosus dim sawa abem dauyamsa be ilim dauyamsa ade alam suksukin leiw tatun be ilim kukuyamsa ade Got alam weng takadáyamsa be ilim kuyamsa. Kale ika suwayo nulum abal mit Ebadakkam, Aisak, Isadael imi low ade ika Yesus dausu bakan kinim mit. Kale Kadais aka Got ade adikum ufek ufek bo ken kin mo be, kayo nuka sun kuw am win kufádawum kala. Kale afan ko.
Naka bako, alo nalam kinim Yu kayak iwkuk seng ika Kadais be báyo akeisiw, kata be afan Got aka alam weng takadáyamsa uyo kanayamongin dakosa bá. Watawo kaleyo bá, Isadael Kayak ika wanang kinim madik ita kuw atin Got wanang kinim. Ade Ebadakkam muduw kasal ika mada madik ita kuw atin alam muduw. Kale Got ayo Ebadakkam bakodaw, “nam weng takadákami ayo ki Aisak ami low ata matam sengokaba.” Akeisa.
Kale belami mit be Ebadakkam ami muduw adikum ika atin God ami man tatun bá. Ebadakkam alam man tatun be yak atin Got alam muduw ita ka. Kale be watawo kaleyo bá. Got alata Ebadakkam kano weng takadálawsa kayo ko. Kale Got ami atin kale weng takadá bakosa ade belata ko. “Ulum atan keidokabu, naka alo tadine, Seda uka man mak daudokabu.” Kalesa. 10 Ade Got ayo alam be kuw bakosa bá. Alo bako nada, “Udubeka ukal man madik fukodokabu ade man bidi Aisak so imi alaw makuw keidokabiw.” Kalesa.
11-12 Kata man awang bidi imudongin dako álomo, Got ayo Udubeka bakomam, “kamakikiw kilá bokaba, ata yanol kilá bokaba ami wok fakudokaba.” Wakeisa. Kale belami bakosa, be kinim mát alow iyo kukuw kidelo, kukuw mafako mak kanodongin dako áliwo, Got aka kinim mát alow iyo imudongin dako álomo kanam bakosa, be Got alam aket fukanin, au, kanodokabu kalesa uta abo nadane kinim be walu dausa. Kale be kinim alam kukuw kanosa uta abo kanodawsa bá. 13 Got godin weng uyo bako, “naka Isá ata bá, Yekkow ata kidelawokabi.” Kalesa. 14 Kale be Got alam kukuw kana bom kinim walamala uyo nuka aket tet bom aka kikiw kanayamámala báyo, kalin bá. 15 Kale aka Mosus bakodawse. “Naka yak kan ata kidelawon kalokabi ata kuw kidelawokabi. Ade naka yak kan ata aket budunin daudawon kalokabi, ata kuw aket budunin daudawokabi.” Kalesa kala. 16 Kaleyo Got aka yak kinim kan ata aket budunin kudawon, kale walusa, kuw aket budunin kukádawokaba. Ade ami kinim walamin be yak kinim ilim kukuw kanabiw so kanamumo, kalbiw so uta abo kanamin bá. 17 Kale Got godin weng uyo Isiw kayak kamok bakodaw, “naka kanokami kamok keidaw kayo naka kam dim kal nam kitid ayo kukudino, belami leiw kal nami win sung ayo adikum anang bakan kuw tabodu wanang kinim iyo bakanokabiw.” Kalesa.
18 Kale Got alam aket, kinim kan ata aket budunin kudawon kalokaba, be kudawokaba. Ade kan ata kanodawi yonak kalokaba be kanodawokaba. 19 Kayo kinim mak, kiba dákadánamokabiw, Got alata kanoyama. Nuka bo kanabuw, kata watawo kaleyo num ban keibuw uyo kanayaba? Kalokabiw, kata kan ata ken Got ami aket fukanin kanodono, kanaba uyo leiw atidoma? 20 Kiba kanodin weng uyo dákadámin bá. Kiba mada kinim kuw ade kinim nuka ken Got ayo dákadámoduw banim. Ufek ufek kidel kusaw uka ken bako, “watawo kale kanodin kidelnamusawako, kakoma banim.” 21 Kale kinim makol tuw ket kidelin kinim, aka alam aket yaknodin mak kidel kudon kaloma. Be alam aket, makol ket kidelba makuw bemi tuw ki ufek ufek kidel kukum kukum uyo kideloma. Aka ken ufek ufek madik bu abemo kale kidel ku nadane madik gulako, kale kidel ku keimoma.
22 Kale be kinim makol tuw ufek ufek kidel bom kanaba taw, Got am aket wanang kinim iyo alam keng so kitid so uyo utamino, kale nadano wanang kinim iyo kano kidel imu im mafak dáduk, kale kidel imusa. Kata aka dakbu itabe. 23 Ade aka dakbu itam alom nadino atin alam lamlam seng so uyo kukuyamono, kale aka lamlam uyo aket budunin so kuyamsa ita kuyamono, kalba. Kale aka lamlam uyo imi kidela kutiyama be. 24 Kale kinim wanang imino kale kidel imtisa ade nuta ka. Nuka Yu kayak kalo gán dáyamsa ade kinim Mifiw kal gán dáyamsa. 25 Kale Got godin weng buk Auseya tem kal bako,
“Naka yak wanang kinim nami bá, iyo bakoyam, ‘kiba nalam wanang kinim,’ yakokabi. Ade yak wanang kinim aket dauyamongin dakosi im sung bakoyam, ‘wanang kinim bidita aket kuyamsi ka.’ Yakokabi.”
Kalesa. 26 Ade
“Kamane Isadael kayak iyo kale bakoyamsa. ‘Kiba nam kinim bá,’ kata yanol kiba bakoyam, ‘Got sun biyámin muduw.’ Yakokabiw.”
Kalesa.
27 Ade Aiseya aka Isadael kalan aman dá bako,
“Isadael kinim be kinim seng seng, ika sol wok ningning taw. Kata kinim dabi ita kuw kail bá takeikuyamokaba. 28 Kala kaleyo Got ayo wabading bakan dim kinim sok gei imkanin uyo adik wakadálokaba.”
Kalesa.
29 Kale be Got godin weng Aiseya kale bakosa alataw.
“Abid tikin Kamok un tabudin kinim ika num fasel iyo kinim katiw ita kuw, imadáliw ken biyámsiw. Kale masi nuka abiw dukum Soddom so Gamoda so kanosiw taw, nuka atin im mafak dádoma kala.”
Kalesa.
30 Kale kanodin weng mit adikum bo yaknámin dam uta? Weng umi mit aude bula ka. Mifiw ika buta kano naduwo Got kin dim kenumo kalanámsiw bá, kata ika ilim afan kalin uta ta bom Got kin dim ken keimámsiw ka. 31 A Yu kayak itane sawa abem uta abo naduwo Got kin dim ken keimokabuwo, kalanámsiw. Kata imi kanamsiw uyo dam abuyamsu bá. 32 Be watawo kaleyo bá, ika ilim kukuw uta kana bom Got kin dim ken keimokabuw kaí, kale kanamámsiw. Kale ika Got ata afan aket kudaw afano, akiwo masi, imkidelsa bá. Kale imi kanamsiw be kinim bingbing dá imadák kasanin tum dim kal imadák kasansa ka. 33 Kale be Got godin weng alam man sung kanam kale bakosa uyo bako,
“Naka Yedusalem kal tum mak kutidi wanang kinim iyo matam bingbing dakámokabiw. Kale tum beta kanoyamano, kutinsiw. Kale wanang kinim kan ata aket daudawsa, ika fatom so keidoliw banim, keidokabiw.”
Kalesa.