2
Kumpari poropete kina'mi kamanane
We, paipa kumpari poropete kina'miba Isureyo kina'mi nkikapi asintasa puma, kumpari mono tisa kina'miba tige tikapipa asikibewe. Asimagini, igeba kakama toma toma kumpari mono kamana tikapinti maete kanama atararitakena pewe. We, ika puma ibabunti Wa'egawamapa igeba ikabitamagini igewai nkigupa ata puwaitaigina igaikiye. Igeba piya pigini, uwaena kina'miba i'ni mpikenaenawaipa aega'ma ataena pukibewe. Piya pigini, wasanamiba agama taga ki'amakaba akayasotakibewe. Pigoya, pi kumpari kina'miba mampabisaena ibugai kina mimagini, kumpari kamana uma kotatipa paibikibewe. We, paitaka'ya Kotiba kamanapa uritakuwe, untemipa, kampa kaintiye. Eya, igaikibemi ntagaramaba kampa auwaita mintantiye. Pipa kampaye.
We, Koti nkagoba agaune. Piya, paipa ka'isa enisore kina'miba aguntaena pugunaba, Kotiba uwaba kampa itantine. Kampaye. Aeba iga'na puwaitantegini igeba tunusuwanta kabinti miyegana, antota'ena imikena yagaga iga'na puwaitantine. Piya, paipa mampabi miyume kina'miba igeba ikabitauguna, aeba uwaba kampa itantine. Kampaye. Aeba tabe wanitasa ipaikaintegini pu'waewantane. Piya, Nowa aeba arupuyenama nkago uma aboranti ntagarabe tonaentisa tarumaema aokinape Kotiba kabiyogini aogima miyuguni a'ya'ma to ka'isa pu'waewantane. Piya, Sotomu kumatasa kina'mibe Komora kumatasa kina'mibe ataena puguna, Kotiba igama antotapa pi tabe kuma taraba taraba yakutasa kaegasogana kagu'amana waitantine. Eya, aintiba pika ikabitakibe kina'miba abima ige'wai nkantota'ena maekibeka napikibewema, Kotiba piya puntine. Piya, Kotiba arupu yagara Arotipa aba purogana, aeba kampa tabatintiye. Piya, Arotiba kumiyena pumekaba tabera kunta abuntiye. Eya, pi arupu yagara ikapi mpima, ige puntantana agama kamana'waipa abintiye. Piya, igeba akaka'yo'na'naenawaipa aborauguna asi nasiba igaogana, arupu antawamaba tabera pami puntiye. We, Wa'egawamaba abintiye. Ae aegara kina'mipa imiyo'enabisa iba pukenaba aeba agantiye. Ata pe kina'mipa antota'ena imikena yagaga iki naki iga'na puwaitakenaba agantiye. 10 We, aeba agasiyaena i'nintana potakena kumiyena puma kamana akayuye kina'mipa iga'na puwaitakenaba aogima agantiye. Piya pe kina'miba igebigo'ena puma ige'waintana aega'ma kampa iyekuruba puma inatisa e'wasaenayaga kinakaba ikayasuwaitawe. 11 Aibegini, enisore kina'miba pi kina'mi nkesegiyenaba igaintini, pigoyemagini igeba kampa ikayasuwaitama Wa'egawama nkaobipa kamanapa kampa uwaitawe.
12 Piya, pi kina'miba igeba kabu yaga kanta puma aborawe. Pi ata yaga iraku'ma iyegukenaba ma'ataisa puma, igeba ago kampa agantantanagaba akayasekana kaga iyeguma kaikiye. 13 Eya, igeba tonarona ataena pegini, igepa antota ataena puwaitawe. We, igeba arantita tikapi kamparagaena puma pika i'mu pewe. Igeba i'nintana tamakaema ara'ena puma abuyasa pisa puntini, tigege kaga ti'muntana namagini timiyo pukenaga i'mupa pewe. 14 Iyobintiba kumiyena pumaeyagina, aguntaena pikenaenamaba kampa iga'e paye. Kampaye. Igeba tara igi napiye kina'mipa ibaibumagini, mabisaena ibugaintanama nkagowapa agawaeyawe. We, igeba a'abibi nkaesakena kinane. 15 Igeba arupu kipa ikabitategini, antage'enaba pewe. Aibegana, Peyo ntagara Peramu aeba ataena pometasa ika mpaekenaga abugantisa puma, pi ki'i aegarawe. 16 Piya, Peramu aeba aibo'ena pogana, tonki yaga, kamana kampa unta kina'maba wasanama usu pumagina: A'a-o, uma kabi'ma, pi poropete yagarama nkaibo'ena potakena pomentanaba akunkatantiye.
17 Pigoya, pi kumpari mono kina'miba igeba mabintisa nabai nami wani tagankwamisa puma miyewe. Igeba esibawama ibina mpanta agarubagina, wagasa pisa puma miyewe. We, a'abibisa tununtanaba igeti itaye. 18 Piya, igeba igebigo'ena puma aibo'enawaipa tabera aborama kampa inipa pewe. Piya pumagini, igeba i'amantana puma i'ni kumiyena pukenarasa wasanaba imiyo'ena puwaitama, ataena pe kina'mi nkai'aruyenabisa iyegaka wama monota inamu kanta pe kinapa, igeba paibuma miyewe. 19 Piya, igeba: Iga'na kampa punta tae kanta puma uwa miyiyo, uwaimewe. Uwaimimagini, igewaipa kamparagaenara iga'nabi mpiyewe.
Piyama, ka'enama wasana asugasaginaba, pi ntagaramaba amentapinti iga'nabi miye. 20 Tagane. Igeba tau'ikena yagara Wa'egare Isu Karaisiti nkagoba aogima abima aega'magini, mampabisa i'nintanabisa iyegaka wantawe. We, igeba to a'wae puma i'nintanabi ubasegina, to iraku'ma iga'na puwaitaginaba, mikenaenawaipa tabera ata puwaitaye. Eya, maru i'ni kina mintantapa ata maru mpintantane. We, igeba a'wae pepa, ainti mikenaenawaipa tabera asugasima ata marunkaipa to awametane. 21 Piya, piya pe kina'miba arupuyenama kikaba aibo'ena puma kampa aegarantasinta, igeba ataba puntasine. We, pi kita aegaranta'nagiba to a'wae puma Koti nkaota uwaiminti kamanapa ikabitapa, ige ataenaba to awametane. 22 Piya kina'mitiba maya kamana umarantapa esegi piye: Karawamaba naninta nagaitegina muyena pumagina, to a'wae puma naye, iye. Piya, yagaba wani pai'ataginaba, pabiyama to a'wae puma auba pasiye, iye.