APOSORO KINA'MI YOGAWAI PUNTA KAMANANE
1
Aota Awamusa tumikena kamanane
Teyopiro, tabe yagarane, paipa ka esa kaema kamintopa, pi Isu a'ya'ma yoga punti, aogi kamana uwaiminti, pi kamana ugamintuwe. Piya, aeba yogawapa agobima purite waogana, ikena kana'wapa aboraogana, Aota Awamusa'ama otaogana, Isu pai uwaitantemi aposoro kina to kake kamanapa uwaimogana, Koti ababogana mantari intiye. Pi kamanapa kaewaentuwe. Pigoya, aeba tabera aukima pu'magina, to kake aogama mima, pi aposoro igeba agowa agakibeka aeba 40 yaga mima kakate aborate puwaimima, Koti kabiratakenaenaga uwaiminti, pi kamanape kaga kaentuwe. Piya, ainti igege ampima maya kamana uwaimintiye: Tigeba Yerusaremi kumapa a-kasiyo. Nabanempatisa aogi kamana, pai abinta kamana, to kake naeba urimintogiri abinta, pi au'wa aborasanaga pita agawa puma miyiyo. Yoniba aeba uwa wanitaka'ya paititantiye. Piya, nae kanapa kampa e'ero puntaka, Aota Awamusatasa paititakuwe. Pita'i pika agawa puma miyiyo, Isu piya uwaimintiye.
Pigoya, aki punta kina'miba maya uma abigantawe: Pigoya, Isureyo kina pai mintantasa puma, kaeba kaga aki purataga tabe kina mikunoma, abigauguna, Isu maya uwaimintiye: Pipa tige'enaba kampaye. Nabanempa, aewa napima kanapa atagina waintiye. Piya, tigekaba maya urimuwe: Tigeti Aota Awamusa tumima esegiyena aborarimekiri, nae nawaga kamana ukena kina'ena pikibewe. Piya, Yerusaremi kumatibe, Yutiya maribe, Sameriya maribe, urite waigina ma nkatuti uma kanarasakiye, untiye.
Isu mantabinti intiye
(Maka 16:19-20; Aruku 24:50-53)
Isu piya kamana ute, iyora ase'yo puma ikena pogana ababuntiye. Ababogana, ibinankama atikaewaogini aguyosagantawe. 10 Pigoya, igasoginiba mantari iyogini agagaite mintugunisi, tara yagarara wae kaiyaga, igeti ampa aborama mintinisi, 11 maya uwaimintase: Karariya kina, tigeba nanaga mantariba tiyoma'ma miyewe. Isupa tigeba ago agantagana, titate iyegina ababute mantari iye. Pi aeba iyegiri, agasa puma, aintiba to kake a'wae puma tumekiri agakibewe, piya untase.
Yutasi ae antota wasana ka ababuntawe
12 Pigoya, aposoro kina igeba ka amutisa, agewapa Oribesi, pi Yerusaremi agora amutisaba, a'wae puma tumima Yerusaremi kuma waintometi wantawe. Pi e'eropa Yuta kina'miba sabatirapa wabumekini, 13 pita'i wama kumati ima, ige mibume ntamapi asu mintantawe. Pi yare puma, inata kimaranta namapi asu mintantapa, mayamawe: Pitawa, Yoniwa, Yemisiwa, Enturuwa, Piripiwa, Tomasiwa, Patoromayowa, Matiyuwa, Aopayesi ntagara Yemisiwa, namu'isa kiya kina igarubakaikena abugai ntagara Saimoniwa, to Yemisi ntagara Yutasiwa, suma mintantawe. 14 Pi kina'mi ka iyuma pumagini, Isu nkanowampa Mariyabe, to ka'isa waepe, Isu nka'natabaramibe, kaga mima nunamu uma mimi puntawe.
15 Pi kanabipa ka yaga, Isu nkaegaranta mono kina, 120 kina irosa'ma mintuguna, Pita asima maya kamana untiye: 16 Nao'mitaba, pai Aota Awamusa'ama Tebiti nkawamu aseyo potaogana, Koti nkesapi kaemaranti pi'na Yutasika au'wa aboraneme, untiye. Pi Yutasi aeba Isu arakurikena kina iyakinti ntagarawe. 17 Pi ntagara aeba taetisa, mono yugarapa aeke kaga otantine, Pita piya untiye.
18 Pigoya, pi ntagara aeba ataenawatasa mone maema kasuguna, maba maema aeti atauguna, pita aibagobama abararamagina, akapisa muru'magina antaba kurima unu kaewantiye. 19 Aibogini, Yerusaremi kumatasa a'ya'ma kina'miba abitegini, kana mawama nkageba Aketama, piya kamanatepipa Kora mpawe, untawe.
20 Pigoya, Pita Yutasika maya untiye: Paisa mono ini Samu isapi, awa'ena mayama kaemaranta waintiye: Nama kuma'wapa uwa waiyeno. Piya to ka'waina a-mpiyeno, untiye. Pigoya Samu isa'amaba to ka maya untiye: To ka'waina aborama, ae antotapa yogawapa maeyano, untiye.
21-22 Pigoya, Yoni mono wani pai'ataogana, Isu yogawa agobinti, pi kanabipa aeti uma airokaema, aega'ma miyuwakana mantabinti intiye. Piya, Isuba abakatepi miyogini, ka'isa kina'miba taege nasinta kina'mipisa ka asitakana, taege kanarasakiye. Pai kaemaranta kamanaka napiyigi, ka aboratama miyeno. Piya yagaraba, ke aboramagina tao'maeyaka Isu purintapisa asintemi, pi awaga kamanapa yekana kanara pisiye, untiye.
23 Pita piyama yogini abite, tara yagarara isigama aborantawe. Ka'waina nkagewapa Yosepe Yasitasi, to agewapa Pasabasiwe. Piya to ka'waina nkagewapa Matayasiwe. 24 Isigama aborawaisitantiniba, maya uma nunamu untawe: Wa'ega, kaeba a'ya'ma kina'mi nkigu'ama agawaekena yagaragawe. Pika kaeba ma tara yagarara, isigetisa ka'waina tayakega otakana, 25 Yutasi mono yugawape aposoro agibe atate purikena ki'wati tuminti, ae maruta miyeno, untawe. 26 Piya nunamu umagini, iya nkatauguna Matayasi aboraogini, aposoro nagisarisa ka tumpaema kina'mige mima yoga penema, otantawe.