6
Isu 5,000 kina naninta imintiye
(Matiyu 14:13-21; Maka 6:30-44; Aruku 9:10-17)
Isuba kamanapa uma a'ya atate, Karariya kotupa to ka agewapa Taibiriyasi ta'ema maroteri wamagina, 2-3 abagi kina'wa iba purite wama amuti imagini mintantawe. Asu mintuguni uwoma kina yonintana kaba itaogini agantaka, aega'magini wantawe. Pigoya, pi ntagaba Yuta kina'mi Pasoba naninta nakena yagaba agarosantiye. Pigoya, Isuba ao ma'ma igaomepa pi wasana uwoma kina ampa irosauguna igate, Piripi mayama abigama untiye: Nanintaba aetasa ika pumagi pi kinapa imekana kanara sakiye, untiye. Aeba ka'ena pikenaga napimagina uwa amiyo kamana untiye.
Piya yogana Piripiba maya untiye: Taeba 200 torarasa naninta ika pumagi imekanaba kampa kanarasawaetakiye, untiye. Piya yogana, Saimoni Pita nka'nanto Enturu aeba maya untiye: Mata'i ka yagarama aeba paretintoba nayaka'muna, inoyantaba tarawa sumagina urintiya, pipa ma uwoma kina'miba ayama kanarasawaetakiye, untiye.
10 Piya yuguna Isuba maya untiye: Tigeba wasana uwaitaigini aki pumagini mara'miyiyo, untiye. Yogini, uwaimuguni, kabu aebaru'magini 5,000 waba mara'ya puma mintantawe. 11 Mara'mintuguna, Isuba kana pareti maemagina Kotiti a'mu potama abagi kina imogini wasana pako pumagini a'ya'ma imintawe. Pigoya, inoyantaba pabiyama nakune igewai yume nkawameta imintiye. 12 Namagini iga'e pauguna Isuba abagi kina'wa maya uwaimintiye: Aritapa waima ataena pusanaga kitabiyo, untiye. 13 Piya yogini igeba wa'nu kupa nagisarisa tara tumpaema ku kana naninta aritapa iraguguna awaitantiye.
14 Pigoya, wasanamiba pi awame'ena puwaiyakomentana agategini maya untawe: Tabe poropete yagara mabi aborakiyema untapa, mampaye, untawe. 15 Piya ute, igeba Isu kobe pumagini iyatasa araku'ma tabe yagarawai asitakena puguna, igabebe potategina itate ae abiwa amuti intiye.
Isu kotu nkabobori wantiye
(Matiyu 14:22-33; Maka 6:45-52)
16 Pigoya atamaisaogini abagi kina igeba kotu nkawamori tumimagini, 17 Kapaniyamu kumati a'wae pumagini wakenaraka wanipisa karebi intawe. Pigoya ago ase yogana, Isuba pabita mintogini ibiwai wantawe. 18 Aibuguna, esegi punta pumagina tabera wanipa aiga'yo'ya pogini wantawe. 19 Piya, nayaka'muno, tonaentisa ka'umaema kiromita pubasanauguna, Isuba wani nka'eti aeta aeta wamagina kana wanipisa kare agora waogini agate pami puntawe. 20 Piya puguna igega'e umagina: Naene kanauwa, tiyekuruba a-piyo, untiye. 21 Piya yogini igeba i'mu pumagini, wanipisa karebi ababuguna iyogini wakena pume mpari agaro wantawe.
A'ya'ma kina'mi Isuka aguyosagantawe
22 Pigoya, marogini a'ya'ma kina kotu mparoteri mimagini maya untawe: Ai asekapa wanipisa kareba ka'waintoga agatompe, pipipa abagi kina'wapa Isupa atategini ibiwai imagini watawe, untawe. 23 Piya ute mintuguna, Taibiriyasi kumatisa wanipisa karebi kanama Wa'egawama naninta a'mu potama imintita ae aguyosagata ampa irosantawe. 24 Pigoya, pi kina'miba Isu ae'wakabe abagi kina'wakabe iguyosakate wanipisa karebi ima Kapaniyamu kumati a'wae puma wama pita'i uma aguyosagantawe.
Mantarisa nanintawama kamanane
25 Pigoya, Kotu ma nkauka'i aguyosa'ma abatamagini: Tisa, kaeba ayantaga kanampenema, abigantawe. 26 Piyamagini abigauguna maya uwaimintiye: Naeba tagaka ukuwa, abiyo. Tigeba awame'ena pogiri agakaba pipa kampaye. Naninta timogiri namagiri tiga'e paka, naguyosagawe. 27 Tigeba yogapepa, abararakena nanintawama ntuga wanane. Miyaba nanintawama ntuga piyo. Nabanempa Koti aeba Wasanama Ntagara naepa tigeti unatantika yigipa miyaba nanintaba timukuwe, untiye. 28 Piya yogini maya kamana a'wae pomintawe: Taeba ayamagi Koti ntugaba pusunema, abigauguna, 29 maya uwaimintiye: Unatanti naeti timatiti puma naegaraigina, pi'na Koti ntugarintanaba peno, untiye. 30 Piya yogini maya kamana omintawe: Nana kukantana pega, agamagi kaega'ma tamatiti pugatakune. Nana aoso'enaba pikibene. 31 Piya, tayabamagiba ka'me mpari mana namagini mintantane. Pigoya pi kamana awa'enaba mayama waintiye: Mantabintisa naninta imogini namagini mintantawe, untawe.
32 Piya yuguna Isu maya uwaimintiye: Tagaka ukuwa abiyo. Moseseba mantarisa nanintaba kampa maema aborama imintiya, Koti imintiye. Piya, nabanempa mantarisa taga ntanintaba timiye. 33 Piya, Kotitisa tuminti'na taga ntanintaba mabisa kina'miti mikenaenaba maema aboraye, untiye. 34 Piya yogini: Wa'ega, kaeba yempe ntanintaba asi nasi pipa tamo, untawe. 35 Piya yuguna Isu maya uwaimintiye: E'wasa maekena nanintaba pipa naewe. Ka'waina aeba naeti ampa atokaekibi'naba, aepa nanintagaba aga'enaba kampa abukiye. Piya, ka'waina aeba naeti amatiti pikibi'naba wanikaba kampa abukiye.
36 Piya, naeba ago urimone. Awame'ena pogiripa agantiripa uwa kampa napimagiri aegarawe, ago yuwe. 37 Pigoya, nabanempa namemi kina pi ige naetiba ampa irosakibewe. Pigoya, ka'waina aeba naeti ampa irosakapa aepa kampa agaikuwe. 38 Piya, mantarisa tumintopa pipa nae'ne nawamupisa kamana wasikenaba kampaye. Unatanti'na nkawamupisa kamana wasimagi aegarakena tumintone. 39 Piya, unatanti'na ae awamupisa kamanapa naeka mayamawe: Aeba naeti ibabuwaitanti kina'mi a'yugu pusanaga kabiwaitamagi, ainti tabe kanabipa ibage pekini iyogakibewe, unatanti'na ae awamupisa kamanapa piyama waintiye. 40 Pigoya ka'waina aeba yagarawa nae nagama amatiti punatakibipa, aeba a'ya'ma yagaba e'wasaenabi miyaba miyeka, ainti tabe kanabipa abage puma asitakuwe, nabanempa awamupisa kamanapa piyama waintegi wasiyuwe, untiye.
41 Pigoya Isu aeba: Mantarisa nanintaba naewe, yomeka, Yuta kina'miba abimagini ata potantawe. 42 Piya puntini maya untawe: Ma ntagaraba aeba Isu, Yosepe ntagarawe. Anoke abakeba pipa taeba isigaompene. Pipa nanaga: Naeba mantarisa tumintuweba, iye, untawe. 43 Piya yuguna Isuba maya uwaimima untiye: Tigeba uwoma kamanapa a-mpare-u me-u puta nasiyo. 44 Piya, wasana ka'waina ae'wa nkaumarasa naeti ampa irosakenaenaba pipa kampa waintiye. Naba unatantina paibekana ampa irosakenaenaga waintiye. Pigoya naeba piya yagara aepa ainti tabe kanabipa abage puma asitakuwe. 45 Pigoya, poropete kina'mi kamana awa'enaba mayama waintiye: Koti aewa wasana mono uwaimikiye, untawe. Pika ka'waina aepa nabanempa mono omima ayakekana abikibi'naba, aeba naeti ampa irosakiye.
46 Pigoya, wasanama nkaobisa nabapa kampa agantipa, mantarisa tuminto, nae ka'wainana nabapa agama mintantone. 47 Naeba tagaka urimukuwa abiyo: Ka'waina aeba naeka amatiti puma naegarakibi'naba e'wasaena maema miyaba mikiye. 48 Pigoya miyaba nanintaba pipa naewe. 49 Tiyabamagiba ka'me mpari mana namagini kampa miyaba mintantane. 50 Pigoya, mantarisa naninta namagini kampa purikenaenaba pipa mampa naeti waintiye. 51 Piya, miyaba naninta mantarisa tumintipa pipa naenene. Pika ka'waina aeba naetisa naninta namaginaba asi nasi miyaba mikiye. Piya, nau'nempaba nanintarintana piye. Pipa mabisa kina tigeti miyaba mikena nau'nepa atakuwe, Isu piya untiye.
52 Piya yogini, Yuta kina'miba maka kamana umagini mare-u me-u puma maya untawe: Aeba ayamagina au'wapa tameka nakubompeka iye, untawe. 53 Piya yuguna Isuba maya uwaimintiye: Naeba tagaka urimukuwa, abiyo. Tigeba Wasanama Ntagara nae nauke korake kampa nakibepa, pipa tigupipa miyaba mikenaenaba kampa aborakiye. 54 Ka'waina aeba nae nauke korake nakibi'naba asi nasi miyaba mikiye. Piya peka naeba aepa ainti tabe kanabipa abage puma asitakuwe. 55 Piya, nae naupa pipa taga ntanintawe. Piya, korantepa pipa taga wanine. 56 Pigoya nae nauke korake nakibi'naba aeba nae nagora atokaema miyeka naeba pabiyama aege atokaema mikuwe. 57 Naba aeba miyaba'enama nkagowampa unataoga tumintoka, aeka umagi miyaba miyokana aeba nae nakibi'naba pabiyamagina naeka uma miyaba mikiye. 58 Pigoya, tiyabamagi igeba mana nagaiteginiba ago purintasa puma wanane. We, nae naninta nakibi'naba pipa asi nasima esegima miyaba mikiye. Piya, mantarisa nanintawama nkagoba piyama mintuwe, untiye. 59 Isu aeba pi kamanapa Kapaniyamu kumata mono namapi ampimagina uwaimiwaentiye.
Miyaba mikena kamanataka Isu ikabitantawe
60 Pigoya, abagi kina igetisa uwoma kina'mi pi kamana abite maya untawe: Ma kamana abokanaba kunta piya, pipa kebaya abikiye, a, untawe. 61 Piya umagini, iyekita kamana yuguna antabaipinti Isuba abite maya uwaimintiye: Kamana pipa abeganaba nanaga kuntaba piye. 62 Wasanama Ntagara naeba pai mintantoti a'wae pumagi iyekiripa agaiginaba a'ya pikiye. 63 Pigoya, tau'ama wanane. Awamusa'ama mikenaenaba wasanaba aboromagina tamiye. Pi nae urimo kamanapa pipa auma wantaga miyaba'ena wantagane. 64 Pigoya tigetisa ka'isa kina'miba pika kampa aogimagini abewe, untiye. Pigoya, Isu aeba monowa a'a-o ikibe kina igekaba ago pai abiwaentiye. Piya, kuna pikibi aepe kaga abibebe punti, pika uwaimintiye. 65 Pigoya, kamana ka mayama amato puma untiye: Naeba pika maya ago urimuwe: Ka'waina aeba nabanempa kampa ase'yo potantakana, naeti ampa irosa'ma mikenaenaba kampa waintiye, ago urimuwe, untiye.
66 Pigoya, pi ntaga abagi kina'wampitisa uwoma kina'miba Isupa iyekita puma atate a'wae puma wantini, to kake kampa nasi nasi puntawe. 67 Pigoya, Isuba agorasa nagisarisa tara tumpaema kina'wa ibigama maya untiye: Tigeba pabiyama tikabinatakenaga yewo, untiye. 68 Piya yogana Saimoni Pita maya omintiye: Wa'ega, kae katateba kapa keti wakune. Kae ka'wainaga a'ya'ma yaga miyaba kamana urintane. 69 Taeba kaeti tamatiti pumagi: Kaeba Kotitisa aota yagaragawema, abuwe, untiye. 70 Piya yogana Isuba maya uwaimintiye: Naeba nagisarisa tara tumpaema kina tibabunto, tigetisa ka'wainaba nanaga ke kina'enaba piye, untiye. 71 Piya, aeba Yutasi, Saimoni ntagara Isikeriyoti kumatasa, aeka napimagina piya untiye: Aeba abagi kina, nagisarisa tara tumpaema kina, ige aruyenabisa mintana aintiba Isu kuna puntiye.