8
Kupiyo wae ka Isuti ababute kanantawe
(Pigoya, igeba atate namankaiti wagana puwaeyuguna, Isu aeba Oribesi amuti intiye. Marogana pita'isa a'wae pumagina tabe mono namapinti iyogini wasanaba uwoma kina'mi aeti tabera ampa aki puntawe. Piya puguna pita'i mara'mima mono uwaimintiye. Piya pogini mono tisa kinape Parasi kina'mibe igeba ka wae kupiyona pogini abatamagini Isuti ababute wama wasana ibakapi me atama, Isupa maya omima untawe: Ma nkwaepa kupiyona pegi agama ababute kanaune. Pigoya, Moseseba piya waepa yaba kasutasa aeguma kaiyiyoma, ago kamanapipa uratantiye. Kaeba aekaba ayama napiyene, untawe. Pipa uwa amiyo pumagini ka kamana aborama yekiniba kamana otakena untawe. Pigoya, piya yuguna Isu aeba mabi parokaema ayatasa awa'ena kaentiye.
Kaeyogini to abiga abiga puguna asagayuma maya uwaimintiye: Tigetisa ka'waina aguntaenawa kampa wainta miyemi'na agobimagina yaba kasupa aeguyekiri aeguyiyo, untiye. Piya utegina to kake parokaemagina mara kaentiye. Piya pogini igeba kamana'wa abitegini kiya kina maru paitama wagasuguni to ka'isa kinapa wama wama a'ya wantawe. Piya puguna kana wae aeba abintowa mintantiye.
10 Aibogana, Isuba asagayuma agama abigama untiye: Kamana ugata kinapa igeba aetane. Igeba antota kamanapa kapa kampa ugatawa, a, untiye. Piya yogana kana wae'maba: Wa'ega pipa kampaye, untiye. 11 Piya yogana Isu maya omintiye: Pigoya, naegeba antota kamanapa kampa ugatauwa, kaeba uwa wama mimagina aguntaenaba to kake a-po, piyama omintiye.)
Isu aeba agowa uma aborawaimintiye
12 Pigoya, Isuba wasana kamana to kake amato pumagina maya uwaimintiye: Naeba a'ya'ma mabisa kina'miti e'wasaenawe. Piya, ka'waina aeba nae naegarakibi'naba tununtanabipa kampa wama mikiye. Aeba miyaba e'wasaenawa waitantakana mikiye, untiye. 13 Piya yogini Parasi kina'mi maya omintawe: Mapa kaeka nkago umagina aborane. Pipa abokanaba tagantanaba kampa piye, untawe. 14 Piya yuguna Isuba maya uwaimintiye: We, nae'ne kamana, kanara suwe. Kamana'nepa pipa tagane. Piya, naeba asima kananto kumapa abinta, wakena kumapa abinta puntuwe. Pigoya tigeba kuma agonepa kampa abintawe. Aetapaya wakubo, pipa pabiyama tigeba kampa abintawe. 15 Tigeba a'yiginkitakena yuga pepa, uwa mampabisaenaga napima pewe. Naeba piya yugaba kampa puwe. 16 We, a'yiginkitakena puntapa, naeba tagantanaba puwe. Naeba pi ntugaba nabintone pikenaenaba kampa waintiye. Naba unatanti'na ae nao'maeyaka pikenaenara waintiye. 17 Pigoya, ago kamanatipipa mayama waintiye: Tara yagararamisi ka kamana yisigiripa, tagane yiyo, iye. 18 Pigoya naeba agone uma aboraoganaba, naba unatanti aebe pabiyama uma aboraye, Isu piya uwaimintiye.
19 Kamana piya uwaimogini: Kabagampaba aempa mintiyema, abigauguna maya uwaimintiye: Tigeba naeka kampa abibebe puntiripa nabanempakaba pabiyama kampa abibebe pikibewe. Naekaba abima napibebe pesinta, nabanempakaba pabiyama napibebe pesine, untiye. 20 Pigoya Isu aeba tabe mono nama mone ataume ntabaewama nkagora mima kana kamanapa untiye. Pigoya kana'wapa kampa aborantogini kampa iga'na utintawe.
Nae wakubo kumatiba kampa wakibewe, uwaimintiye
21 Pigoya Isuba to kake maya uwaimintiye: Titate wakiripa tigeba naguyosakate aguntaenarintaga mima purikibewe. Nae wama umikubotiba ayama wakibewe. Pipa kampaye, untiye. 22 Piya yogini Yuta kina'miba igeba maya untawe: Naeba wama umikubotiba ayamagiri wakibeweba, piyaba nanaga iye. Ae'wa aeguma kaikenaga yibera nanaga iye, untawe. 23 Piya yuguna Isuba maya uwaimintiye: Tigeba abetisawa naeba atisawe. Tigeba mabisawa, naeba mampabisaba kampaye. 24 Pika naeba urimuwe: Tigeba aguntaenarintaga mima purikibewe. Nagawa pe ntagara naeka kampa napibebe puntiri, aguntaenarintaga mima purikibewe, untiye. 25 Piya yogini: Kaeba taga kegawema, abigantawe. Abigauguna. Isu maya uwaimintiye: Ma nae pabi ntagaramana, paipa urimintone. 26 Naeba tige aguntaena kaintana kamanatipa uwoma maema miyuwe. Unatanti'na aeba taga kamana siye, pigoya naeba awamupisa abintoka pabiyama mata'i mabipa uma aborauwe, untiye.
27 Piya, abawampaka piya uwaimogini igeba kampa aogimagini abibebe puntawe. 28 Pika Isuba amato puma maya uwaimintiye: Ainti Wasanama Ntagara naepa naegumagiri nasagayukibe ntagaba abibebe pikibewe. Pigoya nae naumanepisaba a'ya'waemaenaba kampa puwe. Nabanempa unaminti, pabi kamana yuwe. 29 Unatanti'naba aeba naege miye. Naeba a'ya'ma yagaba a'ya'waemaena poganaba abegina aogi pegini naepa kampa nagasawe, untiye. 30 Piya yogini, uwoma kina'mi imatiti pumagini aegarantawe.
Taga kamana aegarakibe'nagiba nare ntare puma mikibewe
31 Pigoya aeti imatiti pumagini aegaranta Yuta kina maya uwaimintiye: Tigeba nae nawamu wasima mimagiri nabagi kina'nentana pikibewe. 32 Pigoya, nae taga kamana'ama nkiga'naba iyobatitakiri kanara uwa mikibewe, untiye. 33 Piya yogini igeba maya kamana a'wae pomintawe: Taeba Abara'amu nkaga'nura mima uwa mintune. Ke kapa kayokaya kina'wapa tababuma iga'naba ubutatantika kaeba: Iga'nara kampa mikibeweba, yene, untawe. 34 Piya yuguna Isuba maya uwaimintiye: Naeba tagaka urimukuwa abiyo. Ka'waina aeba aguntaena pi'naba aguntaenama kayokaya'ena piye. 35 Piya, kayokaya yagaramaba tabe yagarawampa ntama kumatiba asi nasimaba kampa miye. Ae'wa ntagara tubama abawampa ntama kumatiba asi nasimaba uwa miyabapa miye. 36 Pika tigepa Koti ntagara tuba nae kanara iga'na iyobatitakiri uwa mikibewe, yuwe. 37 Piya, Tigeba Abara'amu aga'nurawa, pipa naeba abintuwe. Pigoya, tigeba pipa kamana'nempaba tigetiba asesepagiri naegukenaga yewe. 38 Naeba nabanempatisa kamana abinto pabi suwe. Piya, tigeba tibarimpatisa abintasa suma yewe, untiye.
Tibarimpaba kewe, uwaimintiye
39 Piya yogini igeba: Tae tabarempaba Abara'amuwe, untawe. Piya yuguna Isuba maya uwaimintiye: Tigeba Abara'amu nkaga'nubara taga mintasinta, ae puntemisa pesine. 40 Piya, Kotitisa taga kamana abinto pi urimuwe. Piya yogiripa tigeba naegukenaga yewe. Pintanaba Abara'amuba kampa puntine. 41 Pika tigeba tibarimpa pemisantana pewe, untiye.
Piya yogini igeba maya untawe: Taeba ke'isa kampa aborantompene. Koti aeba tabarempa ka'antowe, untawe. 42 Piya yuguna Isu maya uwaimintiye: Koti nkaga'nubara mintasinta naepa kayone punatasine. Naeba Kotitisa tumintone. We, nae'ne ntaumabisaba kampa tumintone. Ae unataoga tumintone. 43 Ayamagiri miyegana kamana'nempaba tigutapa kampa waiye, a. Nae kamana yogiripa, nae kamanaka kampa tibegiri: Kampa abukune, yewe. 44 Tige tibarimpaba kewamawe. Piya, ae abugaintana tige pikenagaba napiyewe. Aeba pai wasana iyeguma ataena puwaitama mintanti'na mirite kanaye. Aeba taga kamanapa akabitantika agupipa taga kamanapa kapa kampa waintiye. Aeba kumpari kamana'wampaba nakenawantana piye. Aeba kumpari yagaragana kumpariyenama nkaba mintiye. 45 Piya, naeba kumpari kamana urimosinta abesine. We, taga kamana urimogiripa a'a-o uma kampa abewe. 46 Tigeba nae kaintanaga ka unatakibewa, a. Pipa kampaye. Pigoya naeba pi nkawameta taga kamana ai'newa urimogiripa nanaga kampa abibebe pewe. 47 Pigoya ka'waina aeba Kotitiga aboranti'naba kamana'wapa abiwaeye. Tigeba Koti ntagaraba kampa mintiri, kamana'wapa kampa abimagiri aegarawe, Isu untiye.
Abara'amuba kampa aborantoga mintantone, untiye
48 Piya yogini, Yuta kina'miba maya kamana a'wae pomintawe: Taeba kaekaba mayawe yune: Kaeba Sameriya yagaragagana, ke kina kantabaipi mintiye. Pipa taeba napiyompepa tagane, untawe. 49 Piya yuguna Isu maya uwaimintiye: Ke kinapa nae nantabaipintiba kampa mintiye. Naeba nabanempa nkage maema asaga'yuyogiri, tigeba pipa nae nageba maemagiri meru nkaba pewe. 50 Naeba nagene maema asaga'yukena yugaba kampa puwe. Ka yagara mintikana ae nagenepa uma asaga'yuyi'na, pipa Koti, aeba antota'enaba pikiye. 51 Naeba tagaka urimukuwa abiyo: Ka'waina aeba nae kamana wasikibi'napa purikenaenaba kapa kampa aboramikiye, untiye.
52 Piya yogini Yuta kina'miba maya untawe: We, ibaba abune. Ke kinapa kae kantabaipi mintiye. Piya, Abara'amuba pu'wantegini, poropete kina igeba kaga pu'wantane. Aibuntagana kaeba mayawe yene: Ka'waina aeba nae kamana maema mikibi'napa purikenaenaba kapa kampa aboramikiye, yene. 53 We, tayabama Abara'amuba aeba tabe yagara pu'wanti, ae asugaikenaga yeno. Pigoya, poropete kinapa igeba pabiyama pu'wantana, kaeba ayama taberapa kaupa maete iyene, a, untawe.
54 Piya yuguna Isuba maya uwaimintiye: Naeba nau maete iyekanaba kampa kanarasakiye. Nabanempa minti aeba Kotirene omena, pi ae nagenepa maema asaga'yuye. 55 Tigeba aekaba kampa napimagiri aegarawe. Naeba pi napima abibebe puntuwe. Piya, naeba ayama: Kampa agama abintuweba, ukuwe. Piya ukubopa tige awameta kumpari yagara kanta pukuwe. Kampaya, naeba aepa agama abibebe pumagi kamana'wapa wasiyuwe. 56 Tiyabama Abara'amu aeba kana'ne aborakana agakenagaba tabera a'mu puma mintogana, ainti aboraogana agama a'mu puntine, untiye. 57 Piya yogini, Yuta kina'miba maya omintawe: Kaeba kabogapa 50-ba kampa puntampe'nagaba, ayamagina Abara'amupa agampesine, untawe. 58 Piya yuguna Isuba maya uwaimintiye: Naeba tagaka urimuwa, abiyo: Abara'amuba kampa aborantoga mintantone, untiye.
59 Piya yogini yaba kasu mpaemagini aegukena puguna, Isu aeba iyora kakamagina tabe mono namapintisa iro'wantiye.