2
Lugutó vizeaká iteko minamó
Gipalámini mogona lá oko noinazo, leza gopa gapo golesagú gapo veleko vokatune loko gipalamú gakó gulunimóma nene goha ale gosohá oko amuza moloko alévolé oko geleko minatune. Agelogini kegepagutí gakó Mosé gizamó nenémo gihila zekago, vegenalite agelogini gakóini avutá oaká itó gele ahulokoko pelevesava zeakalímini mogona utó okago nene, lihimavagi nenazo, nenémini ago helegáa lihima mota alikamóma nenazo, lélisi nana oko lugutó vizeaká netá iteko minamó nene gele ahulokuko voko haha itimó neve. Ezáa Guivahanímo ganatilisi ámina lugutó vizeaká gakó lo utó molamó nene kagatatunú gili kolosiki gilina vete li limi limi ago ago, alévolé onoimóma neve. Lá onoigo, Ómasímo ezáa haitopaitó alévolé suni itó zámuzalámini netala netá gosohá ale utó moloake keí gakó nene hize lé otake Sikalahutokatí monolímini zámuza ezáa litoka molatoka oko gona molake limimó.
Izesú lugutó vizeakalímini Guivahani noive
Mikasi alika utó itimómámini gakó nolumó nene Ómasímo ageló keza gizapa itave loko loketamó negopa, vegenalita gizapa itave loko loletamóma neve. * Age 8:4-6 Nenemú nene monó gotolaú ve makolímo Ómasi lo ami gakó lo utó moloko láa loko limóma neve:
Géisi vegená ánenémináa nene nanáinimú gele kemeaká noane.
Itó ve nenémináatini kagapilamó nanamú ánigoko kelémo vatí oaká ane.
Nene gamena alínipáisí ageló vegenalitikutí limiki minatave loko lokimikanimóza,
netá golivagitunú itó lapanalámini agulizatunú ale akoloketanimó neve.
Lá okanike netá mukí nene kigisa lapuvauka ale molokane.
Ómasímo netá mukí nene vegenalitini sepéikuka molamó nene gona molamike netá mukí avasavagi lehizeko asú imó. Itína gamena nene mukí netá nene vetini sepéikuka molonoigo ánigosá amune. Lá noimóza, Izesuni mogonáa nene ánigoko geleaká noune. Gamena alínipa makó nene ageló vegenalitikutí lemeko minamóza, miluma gilike hilimómave loko lapanaki itó agulizá napagi lehizetamó nene ale akiseake noive. Itó ageló vegenalitikutí lemeko minamó nene Ómasímini nasahilí lelí limitive loko lokago, áisi nene heleaká netá ekesalímini nene vegená mukitoka lelikumule loko gilimó neve. 10 Ómasímo netá mukí nenémo aí gelegele minative loko noi ve itó netá mukilímini amelaho loló oko mina vémo mohola gipala mukí nene gonanalivagi lapaná lehizeketatove loko gilimó nene kugutó vizeakalímini Guivahani eza miluma geleoko vo milisegekogó minatane loko Izesuni lotamó nene etokave.
11 Itó kigika alémo mokoná loaká noi ve nemó itó kelémo mokoná lamoláa keza minamó keí améipo hamokó noize, nenemú Izesú nene izegipa nugunamotamóneve loketatove loko gelekago avoza helemive. 12  * Age 22:22 Nenemú Izesú Ómasi lo ami gakoláa lá oko neve:
Neza vegenáne zuha geí mogonamú lo kemekinake monó gele vegenáne zuhatini holúikú nama loko gegepoka litove.
13  * Isa 8:17,18 Itó eza Ómasimú li gakó makó lá okogi neve:
Neza aikumú gele zageko minanogo uve.
Itó makoki lá oko neve:
Imane nezagi itó Ómasímo izegipala nimimoláagi leza mukitoka noune.
14 Nenemú Ómasímini izegipala leza nene lugupe mémelagi vegená minoaká nouninazo, Izesú ámináminoko lelí lugupe ale luhamó. Lá imó nene ezáa nohilike heleaká amelahini Satani zámuza nene apele kulutokago, 15 heleaká netakumú kehelele vizeakalímo nagá zekago miniki aliki a gamenavámini nagakú mina vegená vínasoketatove loko nenémini imóma neve. 16 Ámina netá nene ageló kelémo vatí itove loko lá osá amive. Eza Avalahani agapilamó zuhagitana nia vegená lekelémo vatí oaká noive liki monó gotolaú luhuva gizinamóma neve. 17 Itó Izesú eza lelí guguni gizoaká ve napa nene ageló negopa, kugupe mémelagi vegená kelémo vatí itove loko limimó nenazo, Ómasímini avogisaló eza litokó minoko hoza alévolé oko aleakalímini itó agika hize lemeakalímini loló itive loko, Ómasímo vegená lelí lihimatemú goha izapaló molamitive loko nene agunamotamola lezagi mukí netakú hamó lelegitó minatave loko lotonoimóma neve. Gapováa lugáa makó minamimó neve. 18 Ezáa lelikitana miluma gilike lemekú miliakakú vo holamó nenazo, nenemú vegená lelitoka lemekú moloaká netá nene utó o lemekiko, lelémo vatí itimó neve.

*2:6: Age 8:4-6

*2:12: Age 22:22

*2:13: Isa 8:17,18