6
Aposel po iwa 7 pela dje i
Kune ge Jisas kogoye una merke er pakna wo pamolmaka, una merke kaima moi. Jisas kogoye una merke moi ge pende kandja Grik djimaka, pende kandja Aram we dji ge djimaka embe yei. Kune ge kandja Grik dji una moi ge i yem djimaka, kandja Aram dji una i yem djimaka nonga dji. Kandja Grik dji una moi ge po aposel kambono moi al embe dji, ye kwa ne, ku ege ege bill bolo awinj poke ge, no ana kangill kambono mor al ge ye bill bolo nawinj we dji. Djimaka aposel 12 pela pille kandja djimaka, Jisas kogoye una merke pende moi ge wo molmaka kambono embe dji, no wal bill bolo aumbon ba, nonekene God kandjiye dje una aunmon ge kere po kogo embe yembon ge kune nayendo. Agana kambono, ye una moye al ge iwa 7 pela dje ine. Una nalene al, iwa 7 pela ge nomane wopake panda moye. God Murble ga boll aike moya moye. Una embe moye ge ye dje kogo ge al worne. Nono aposel una mormon ge, no kamang ye, God kandjiye dje orko woro awo embe yembon we dji.
Djimaka, una porapora wopake pille awi. Una 7 pela kogo dji yei ge, kandjine embe mal pai. Iwa ta ge Stipen we dji. Une ge pillgi djika, God Murble une boll puka to moi. Iwa ta ge Pilip, ta Prokorus, ta Nikanor, ta Timon, ta Parmenas, ta Nikolas. Iwa Nikolas we dji ge une dumo Antiok una moi. Une Juda una namoi ba, Juda una lotu yei mal ge une lotu embe yei. Iwa 7 pela ge una dje iwo aposel kambono moi al wormaka, aposel aglene woro kambono amblo, kamang ye awi. Embe yemaka God kandjiye wai dji. Jisas kogoye una Jerusalem moi ge wo merke kaima molmaka, opa gale awi una pende merke Jisas boll pillgi dji.
Juda una wo Stipen to kot ye awi
God nono wopake pille awi mal ne, yene yembe dongall pai ge, iwa Stipen boll puka to moi. Une po kogo dongall yei, wal ta mal ye wani. Une embe yei ba, Juda una wo une boll nonga dji. Una wo dji ge Juda lotu numb ta kandjiye Una boi kogo dje wori kiwa mor lotu numb yei we dji. Ga Juda una molo dumo Sarini womaka, dumo Aleksandria womaka, propins soka Silisia ne, Esia womaka yei. 10 Kambono wo Stipen boll nonga dji ba, God Murble Stipen boll moi pille, une kandja dji ge, kambono kandja wulle dje yem worbon dje yei, man pai. 11 Man paika, kambono po una pende ku awo kandja begle embe dji, ye po embe djine, iwa Stipen ge God ne, Mosis kandjine dje ke ye awi mal pupin we djine we dji. 12 Kambono po embe djimaka una pille ellne kumbsika, ngambalne pai una ne, God lo dje awi una po Stipen amblo, nonekene Juda una kot kerman paro al ge ipo kot ye aumbon we dji. 13 Dje una pende dje wormaka, ga aglo molo kandja kende dje embe dji, ege ege une lotu numb kerman dje ke ye, God lo bolo pagi ge dje ke ye awo embe yendo. 14 Une kandja ege ege dji pupin ge une kandja embe dji, Jisas Nasaret iwa wo Jerusalem yero ge ye ke ye awo, singare porapora Mosis nono embe yembon dje pille pepa boi ge, une man dje awo, singare gun ta yembon we dje wando we dji.
15 Djimaka Juda una kot kerman dji una ge, Stipen kane gi dje kani, une gume djillake talang yei tau agelo gumane djillakene paro mal embe pai.