12
Jisas embe dji, Parisi una kandja soka djinj ge ye napillme! dji
(Matyu 10.26-27)
Una merke er womaka, dumo sill kaima dji. Yenekne gaklene be molmaka, Jisas kandja buko dje kogoye una moi al embe dji, Parisi una kandja kende djinj ge, una plawa gale yis worinjka, yake kerman pundo mal embe paro, ye napillme! dji. Wal porapora seke pamoro ge are er pene wondaka, wal porapora bi dje paro ge are er pene wondaka, embe yendaka una kanne we dji. Ye kandja imina djine mal ge, are poi djinda al una piye. Ye kandja numogto bo al molo kise dje, djine ge, are una bekle po numb be molo yau taneke una piye we dji.
God taimane moro ge una pille kand goye
(Matyu 10.28-31)
Jisas embe dji, ye na ye noll una mor ge na kandja dje ye aundo, una ta wo ye togopon dje yene ge ye kand nagoye. Ye gaklene be togoye, nomane boll aike tonagoye. Ba God ye togoyo dje yenda ge ye kand kerman goye, ye gaklene nomane boll aike togolo wamo al worda ge kune yendo. Ye God pille kand kerman goye. 6-7 Ka kembis 5 pela ku peni bage soka boro, una wal kiwa dje kaninj ba God nakerdo. Ye una mor ge God kerda mo? Ge man, God ye pille we kaima yendo, ye kand nagoye. Ye ngambalne ene merke moro ge God taimantaiman dje kere kani kune yendo we dji.
Jisas unakiye moye ge ngandjill nagoye
(Matyu 10.19-20 ne, 10.32‑33 ne, 12.32)
Jisas embe dji, na kandja dje ye aundo. Na Jisas unakiye moro we dje pene worin dal, are God tau agelo moye al ge Una Wombe po embe djinda, ge na unakna moro we djinda. Ba alla una nalene al, na Jisas wombaye namoro we dji dal, are God tau agelo moye al Una Wombe po embe djinda, una ge na nakanill una moro we djinda. 10 Una yemolo Una Wombe kandjiye ambi dal, God kere aunda ba, una God Murble kandjiye ambi dal, God kere naunda. 11 Are una ye dje ipo lotu numb yenda al kot ye awo, Juda una kerman ne, jas kambono mor al kot ye auneke, ye kandja namba we djimbon ne dje nomane to napiye! 12 Ege kune ge, ye kandja djine mal, God Murble dje aunda ye djine we dji.
Iwa ta kog mogoi pille we yei mal
13 Una merke moi al, iwa ta Jisas moi al wo embe dji, tisa, no soka nane goi, kog mogoi ne, dumo makimb yero ge ni djimbenka na agana omuk tondaka no imboll we dji.
14 Djika Jisas aya dje pille embe dji, una ne mal dje wori, na wo jas mal embe molo ye soka wal omuk to auno ne? dji.
15 Jisas una moi al embe dji, ye kanpol to, wal bombon golo djine. Una gun mopon dje yene ba, yenekne wal merke kannane al ge gun namoye we dji.
16 Jisas kandja buko ta una moi al dje awo embe dji, kog mogoi kannoi iwa ta mau yai, wal merke boi. 17 Boika une nomane al embe dje pi, na wal yall merke tondo, na ipo nam mogiyo ne? dji. Na numbina we nayero, 18 Na kwa i numog worill numb yei ge, alla sellke amblo kerman woro takno we dji. Na kwaina yall boro ne, konbona yero ge, ipo numog woro mogiyo we dji.
19 Yene nomane al kandja embe dji, iwaya, ni wal merke worin moro. Ni waka molo wo pille, kwa no, nu wain no benka, kognumb merke wo punda we dji.
20 Une embe dje pi ba, God wo embe dji, ni iwa dall kaima moren! Ni ipon imina ge gopen paro. Ni wal merke worin moro ge una djell wo ine we dji. 21 Jisas embe dji, une yei mal embe una wal merke makai tonj ba, yenekne pille makai tonj, God pille makai natonj we dji.
Wal kayekaye pille nomane to namoye
(Matyu 6.25-34)
22 Jisas kogoye una moi al embe dji, una embe yenj pille, na kandja dje ye aundo. Ye wopake mopon dje nomane to napillme. Kwamokna ta yenda nambon dje napiye, konkunom ta yenda ye gaklene al worbon dje napiye. 23 Ye nomane pakna paro ge wal kerman paro, ye kwa nane ge wal kerman, man. Ye gaklene paro ge wal kerman paro, ye konkunom gaklene al worne ge wal kerman, man. 24 Ka pir dje waninj mal ye kaninj. Mau yale, to ipo numb al muglo nanonj ba, God kwa aundo nonj. Ka mor ge God wal kerman dje nakando ba, ye una mor ge wal kerman dje kando.
25 Ye nomane to pille kanan mopon dje yene ge, ye kanan moye mo? Ge man, ye egene yenda mal goye. 26 Ye wal kembis ge embe yembon dje yene kune nayenda ba alla, ye wal kerman aike nomane to pille moye mo?
27 Plawa bolo er pla pundaka, kupiye wopake tondo mal ye kaninj. Kogo kerman naye, konkunom beke nayenj. Yenj mal ge na kandja dje ye aundo, asa king Solomon konkunom wopake uro kaima yei ba, God plawa yewori wopake kiwa tondo mal ge, to Solomon kamblo aundo. 28 Plawa kupiye ipon to paro ge, kumaike una wo kiwa dje to wamo al worne ba, kupiye wopake to paro ge God yei, une nakerda. God ye pille naunda mo? Ge man. God ye kantau yenda ba, ye pillgi kembis paro. 29 Ye kwamokna ne, nu ta yenda nambon dje, nomane to napiye!
30 Wal yero ge makimb una i nambon dje nomane to pille we yenj ba, ye Nane moro ge, ye wal nane ge une pille kane yendo. 31 Ye wal pille pla yene ge embe yene. Ye djineke God ye Kingne kaima moyaka, ye kantau yenda. Yei dal, une wal embe aunda no moye we dji.
Wal wopake yermon
(Matyu 6.19-21)
32 Jisas embe dji, ye epil kembis mor ge kand nagoye. God dumoye wopake kantau yendo al ge, une ye ine dje wopille aundo. 33 Ye wal moya ge ku bolo i una kiwa aune. Ye makimb al anpaus yenda nom djinda. Ba kupill al anpaus i wanmoye ge nom nadjinda. Wal worben ge ye pamoya, korngun nanane, kunumb una wo naine. 34 Ye wal pille we yenj wal ge, ye nomane ge al panda.
Boi una mor ge iwa kerman wonda dje pille tau moye
(Matyu 24.42-44)
35 Jisas embe dji, ye allap yale tuge woro, wamo lambo gale, kantau wopake yemoye. 36 Ye iwa kerman boiye mal embe moye. Una ana bolo imbon dje yene al une po kwa no wane er yem wonda. Ye une wonda dje kane kane moye. Une wo kond dua to guno djinda kune, ye ola dje po yapro aune. 37 Iwa Kerman yem wo kanda, yene boiye una gun molo, kantau wopake yemoi dal, kambono wopake moye. Na kandja dje ye aundo, iwa kerman wo allap yale tuge woro, wo djindaka boiye una kambono po bo al ami dje moyeke, une kwamokna gale iwo aundaka kambono nane. 38 Iwa Kerman imina pakna wonda mo, kondwale yau tonda kune wonda mo, une wo kanda kambono gun moi dal wopake moye. 39 Na kandja djindo ge ye pillpol tane! Numb ne ta molo kunumb una wo djine dje kantau ye moya. Moyaka, kunumb una wo une numbiye al wal naine. 40 Yendo mal embe, ye kane kane moye! Una Wombe yem wonda poke ge ye napille moye poke wonda we dji.
Una kogo ke wopake yene mal Jisas kandja buko dji
(Matyu 24.45-51)
41 Djika Pita embe dji, Iwa Kerman, ni kandja buko djinden ge no pille djinden mo, una porapora aike pille djinden ne? dji. 42 Jisas embe dji, boi iwa ne mal ta molo, une kandja piyaka, nomane wopake panda ne? Une embe mal moya. Iwa Kerman une moya al wo embe djinda, na boina iwa ana mor ge ni kantau wopake ye, kwamokna gale kune ye awo embe yemole! djinda. Dje kere er punda. 43 Une wane yem wo kanda, boiye iwa ta kandja dji mal pille yei dal, boiye iwa ge wopake moya. 44 Na kandja kaima dje ye aundo, iwa kerman yene wal porapora moro ge, une djindaka boiye iwa ge po kantau yenda.
45 Ba boiye iwa ge yene nomane al embe dje piya, na iwa kerman kanan wando. Embe dje pille, boi iwa ana moye ge une to, kwa ne nu bia no, dall yemolo, 46 wal amblokun nayenda. Une napille moyaka, iwa kerman yem wo une to djerpall ye pagle, una kandja napi una mor al iwordaka, aike moye. 47 Boiye iwa ta yemolo yene iwa kerman kandja djinda mal pille kune yenda ba alla, kandja djinda mal naye, wal amblokun ye namoi dal, iwa kerman wo to djerpall ye pagiya.
48 Ba boiye iwa ta yene iwa kerman nomane pai mal nakane pagle, singare iwa kerman tonda mal embe yei dal, iwa kerman wo kapill kembis tonda. God iwa ta wal merke awi dal, une wo embe djinda, ni na kogena merke ye awo yem worben we djinda. Una yemolo iwa ta wal merke auneke, une kantau yei dal, kambono wo embe djine, ni no kogone merke ye awo yem worben we djine we dji.
Una Jisas pille nonga djine
(Matyu 10.34-36)
49 Jisas embe dji, na makimb al woll ge, na wamo worno dje pille woll. Makimb ola dje donda dje pille moro. 50 Una wo nanam togoye ge, ola dje wo taneba dje pille moro. 51 Na makimb al woll ge una ellne tukne arngan yenda moye dje pille na nawoll. Una na pille nonga dje djelldjell moye dje pille woll. 52 Ipon molo bonka alla are, una 5 pela numb taimane moyeke, sokara i yem djineke, soka i yem djimbellka djelldjell moye. 53 Ne wombe nonga djimbellka, me ambore nonga djimbellka, auye auye nonga djimbellka embe dje wo djelldjell po moye we dji.
Wal wonda ge una me nakanne
(Matyu 16.2-3)
54 Una merke moi al Jisas kandja embe dje awi, olpa er kal punda al kupa ta tondo ge, ye kane embe djinj, ge kam tonda pille yendo we djinj. Alla djinj mal ge kaima tondo we dji. 55 Kam kopo koi to wondaka, ye kane embe djinj, ge aka donda pille yendo we djinj. Alla djinj mal ge kaima aka dondo we dji. 56 Ye djillakene soka paro una mor! Kupill makimb yendo mal ye kane kune yenj ba, ege ipon yero ge, ye kanpol natonj we dji.
Iwa soka kot nadjimboll we djipill
(Matyu 5.25-26)
57 Jisas embe dji, una ke mo, wopake yenj ge, ye namba yei pille kanpol natonj? 58 Iwa ta, ni kot ye auno we dji dal, ni asamoll po une boll kot ye naunda dje pille djimben. Kondwe tambiye kot boll dje bell al ge, ni kandja arngan ye dje aumben. Dje nawin dal, une ni dje ipo jas moya al wordaka, jas ni dje ipo eine moye al wordaka, eine ni dje ipo kaye numb worneke kaye pamben. 59 Ni kaye pamolo, ku djine mal boll boll aumben. Man panda, er orko nawomben, kaye kaima pamben we dji.