2 DIYONI
Apunu Diyoni e okai paunau tapu
Oka gwede nene tapu ki kabuwai
Mamanuga God e wine-pupu ridai mosi e munui-yoma mete kina mu bama-mugu ka apunu Diyoni oka yau oka-pupu. Ridi ki e munui-yoma mete kina ka keyakeyai ko ki mibai ka Iyesu suma-pamawa ragidai tawana mo rabineya idiwa.
Oka yau pokaiya ka apunu Diyoni mu kabuwatapu da mu deni deni nota kwarikwarisi-togomono idiwono ade kabuwa mibai pa mena ki kabuwai mu eba waina-pomono.
Oka debai empamana ki kabuwai
Parau 1-3
Nota kwarikwarisi ki notai 4-6
Kabuwa mibai pa mena ki yonai 7-11
Parau siyarai 12-13
1
Mamanuga God e winenibu Ridai, kau munugi-yoma mete kina; Nau parauniyakani kawaya daganani wi ba-magau. Nau Diyoni, Iyesu iyapana-iyoma kwayubaniyakani apunai oka yau wi nene tarakani. Nau nuwaneya po wiyo ko ki ka eba nau mena wi nota kwarikwarisiniyakani ko iyapana kuduba yona mibai katai-tagubu ragidai ki mu mete kina wi inako nota kwarikwarisi-niyamu. Yona mibai nu rabinanugu tondau ki eba kewo-yagisi ko maramara tondono kaniyono.
Nu paerenuga ki denai bita nubo wadamana ko ki bitai ka Mamanuga God e Gubagai Iyesu Keriso pokaiya rika-pupu deni mena nu wadinibu bagi. E Gubagai mete kina mu karako nu nuwaboyanuga waina-pomoto nuwabagi negeni manako waitanimoto da mu nu nene bagi kawaya badidi kwae-tagubu ki mibai nu naigida mena kataigamu wetawetara manako nu yona mibai ki mena yadamu doko nu rabinanugu tawa-yagisi da nu deni deni nota kwari-kwarisigomu idiwomu.
Nu deni deni nota kwarikwarisi kasiwaraigomu idiwomu
Mamanuga God e ubupu e yonai mibai nu wainapamana makeya makeya kwaiwagamana ki nana nidibu ko ki kau munugi-yoma dai makeya makeya kwae-tagamu emitamakani ki pokere nau rabinaneya mamama waina-pakani.
Ridi, nau kau nene waina-pakani ki pokere nau kau nidiyakani yau kena; Nu nubo deni deni nota kwarikwarisi kasiwaraigomu idiwomu. Nau oka-pakani yau ka eba yona waunai mosi ko ki ka gora oragai ki nu naiya mena wainapemeya kebomeya da karako yau kena. Mamanuga God e gorai tapu ki nu makeya makeya kwaigomu ki ka nu mibai nota kwarikwarisigemei. Gora ki wi kerareya mena waina-pamawa kebomawa da karako ka yau kena; ‘Wi deni deni nota kwarikwarisi kasiwara-iwogoi idiwoi.’
Wi bera-nimana kerapugau wada-mana ragidai ropani kawaya yewe wairau posi-wena idiwu. Mu kuduba tagamu da; ‘Iyesu Keriso e ka eba iyapana kaina nu maba-wena-wena.’ Mu inako tagamu ki pokere mu ka Keriso e iyarai-yoma. Mu yona bera-tagamu idiwu, ki pokere wi wibo kwayubaga kwaiwogoi idiwoi da wi Keriso e nene badidi kwaigubu ki denai e puyo wi negeni ki puyoi wi eba kaupu-muri.
Iyapana nima Keriso e yonai waina-piyau ko ade e ebo notai pokaiya yabiriwagau ki ka e Mamanuga God e idai rabineya eba tondau. Ko iyapana nima Keriso e yonai wainapiyau makeya makeya mena kwaewagau ki ka e Mamanuga God e Gubagai mete kina mu ida-maga rabineya tondau. 10 Ki pokere wainapu-muri; Iyapana mosi wi ba-magau bai-yagisi manako Keriso e yonai yau eba yogono ko e kabuwa kudubai mosi wi ka-buwaniyono ki ka wi e diriwai eba kwaiwagi ade e wi tawagau mete eba ukworoto. 11 Nau suwagu-buwani ki mibai ka yau kena; Wi e diriwai kwaiwagi ki ka e paere-piyau berokoi kwaewagau ki wi e wata kweyamu waita-piyamu diyayai.
Parau siyarai
12 Yona kawaya daganani nau bamaneya uburau ko nau eba nuwaneya oka pokaiya wi ka-buwaniyani. Nau nuwaneya wi daiyoga ika bausugani empepeigamu manako yonaigomu ade mibi mamamai ewapuru idiwomu.
13 Wi yowaga Mamanuga God e wine-pupu Ridai ki e munui-yoma wi parauniyamu kawaya daganani wi ba-magau.
Nau yonani ika kewo-wena. Kaiwa kaiwa.