EPESO
Apunu Poru natere Epeso ragidai mu okamaga tapu
Oka gwede nene tapu ki kabuwai
Oka yau ka apunu Poru e dibura rabineya tondawa ki makeya okapupu (3:1; 4:1; 6:20). Oka daikere ka e iyapana kwaiyanai ade iyapana taubanuwai Iyesu Keriso e naureya ewapuru eyakamenatagubu idiwa ki yonai okapupu. Keriso pokaiya ka Mamanuga God mu bigimaga rikapupu winetapu da mu kuduba aita ewa puyo ki e mu tageyana gwaiyabawena ki mu yadini. E eya Keyai Tanai Bagi Kawaya ki pokaiya ka e mu tonabatapu. Oka ki daikere ka Iyesu sumapamawa ragidai natere Epeso rabineya idiwa badidi maba naigida mena idiwana ki yonai e mu tadebu.
Oka yau rabineya ka apunu Poru keyakeyai dai waigugu pokaiya mete wagubu. Iyesu sumapamawa ragidai mu ka Iyesu e midi kwakwarepui ki maba, ko e eya ka Debai. Mu ka tawa maba, ko e eya ka tawa ki bebedai. Mu ka ridi mibai anikai ki maba, ko e eya ka ridi ki e nobomoi.
Oka debai empamana ki kabuwai
Parau 1:12
Keriso ade e iyapanaiyoma 1:13–3:21
Iya Waunai 4:1–6:20
Parau siyarai 6:21-24
1
Kaiwa Kaiwa Mamanuga God e eya iyapanaiyoma natere Epeso rabineya idiwu. Wi Keriso Iyesu eba kamadumpu ko wi sumaga ragiragi kawaya e suma-piyamu e naureya idiwu ki pokere nau Poru karako oka yau wi nene okapakani. Mamanuga God e ebo nuwaiya ki pokere e nau winesinibu ade nau tonosinibu da nau Keriso Iyesu e bigabigai kwaesugana ki nana.
Wi paerega ki denai bita wibo wadamana ko ki ka Mamanuga God e rikapupu deni mena wi wadinibu bagi. E ade nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso mete kina karako wi yabuga yadini papomoto da mu wi nene kwaetagubu ki mibai wi naigida mena kataiwagi wetawetara ade nuwabagi rabineya idiwoi.
Iyesu bauwena nu nuwanuga notanuga wadubu bagi
Nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e yo nu Mamanuga God e si nu esida mena tepapemei. Nu Keriso mete ewapuru dibimipi idiwei ki pokere kunuma puyoi kuduba ki ka Mamanuga God nu eyaka eyaka nu keyainuga togipana ki nana negebu manako nu wadinibu bagi. Mibai, e kunuma yo waira eba yamana-pupu ki makeya ka e nu winenibu ade nu purunibu e eya nene nakanibu da nu Keriso pokaiya e yabareya paere pa mena bagi supasupai mena ubumana ki nana.
Mamanuga God e nu nota kwari-kwarisiniyau, ki pokere e ororeya mena e ebo nuwaiya wainapupu da baganai manako Iyesu Keriso pokaiya nu kodanibu e eya munuiyoma nu nidibu. E Gubagai nuwaiya poyo ki e pokaiya ka e bagi kawaya nu nene yau kwaewena; E puyoi tanai bagi kawaya esida ki e deni mena nu negebu. Nu paerenuga ki denai bita nubo wadamana ko ki e rikapupu deni mena nu wadinibu bagi, ki pokere e si nu karako esida mena tepapemei.
7-8 Keriso nu nene powena ade e darai nu nene kawapu ki pokaiya ka Mamanuga God nu biginuga naiya umanibu dokodoko ki rikapupu ade nu paerenuga ki e deni mena notagogapupu da karako gwede mosi nu eba bodaniyau. ‘O, Mamanuga, kau nuwagi notagi nu bamanugu ka kawaya daganani esida ki pokere kau inako kwaenugibi. Nu paerenuga ki pokaiya denai bita nubo wadamana ko ki kau rikapipi bagi mena nu nene kwaenugibi nu wadinibi bagi.’
Mamanuga God e notai ka kawaya daganani esida. Gwedegwede kuduba e kataiya, ki pokere e ororeya mena e ebo notai pokaiya badidi ewa wena-wagana notapiyawa ade Keriso pokaiya badidi kwaewagana wainapiyawa, nota ki e makeya makeya nu kabuwanibu kewowena. Ko e notai ki ka wekewekei ki pokere iyapana naiya idiwa ragidai e notai ki mu eba kataitagubu. 10 Mara e ebo winepupu tapu ki marai baiyagisi ki ka e naiya mena badidi notapiyawa ki kuduba kewopoto manako nau karako suwagana kwaesugakani yau kwae-yagisi; Gwedegwede kuduba kunumau ade wairau ki e tepoto dibipoto Keriso e kerarai kobaiya nakapoto da Keriso e mena nu kuduba Kawainuga uburoto.
11 Mamanuga God e gwede mo yabayababa eba kwaewagau ko e ebo nuwaiya purupupu nakapupu ki mena makeya makeya wenawagau. E kunuma waira kerareya wainapupu da baganai ki pokere e Keriso pokaiya nu winenibu.
12 Keriso uburoto iya nu negeyana nawanai idiwei ki yonai ka yabiri nu kataigibi da nu ki pokaiya Mamanuga God e kasiyarai ade e tanai bagi kawaya ki esida mena tepapomu.
13 E wi mete winenibu mibai ka e iya wi negeyana yonai mibai bagi kawaya wainamupu sumamupu ki makeya ka Mamanuga God wi mete iya waunai ki negebu manako Keriso e naureya wi dibinibu. Wi e sumamupu makeya ka Mamanuga God e eya Keyai Tanai Bagi Kawaya naiya tonopana gwaiyabawena ki e wi mete negebu wi rabinagau tapu. Wi ka e nene ki pokere e eya Keyai ki pokaiya ka e wi tonabanibu. 14 E Keyai nu rabinanugu tondau ki pokaiya ka nu kataigibi wetawetara da gwede bagi kawaya Mamanuga God e iyapanai-yoma nene gwaiyabawena tapu ki nu aita ewa yadamu. Ade nu mete kataigibi wetawetara da e Keyai ki nu rabinanugu tondono kaniyono da Mamanuga God e nene idiwei ragidai e nu nene badidi gwaiyabawena ki mibai e matarapoto makeya. Mamanuga God e tanai ka bagi kawaya esida ki pokere e si nu karako esida mena tepapemei.
Apunu Poru Epeso ragidai mu nene guriguriwena
15 Ki pokere, nau yona yau mete nidiyani wainapumuri; Wi nu Kaiwawo-nuga Iyesu sumapiyamu ade Mamanuga God e iyapanaiyoma kuduba mete nota kwarikwarisitamiyamu ki sisiyai nau wainapekeya yabedekeya da karako, 16 ki pokere nau maramara wi nene Mamanuga God paraupakani ade wi nene gurigurisugakani. 17 Nau guriguri-sugakani da nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e yo nu Mamanuga God, Tanai Bagi Kawaya Apunai, ki e uburoto nota supasupai ade e notai wekewekei ki mibai wadana matara ki keyai e wi negeni. Keyai ki pokaiya ka wi Mama-nuga God naigida mena kataipumuri wetawetara.
18 Nau mete gurigurisugakani da e wi yabuga yadini papoto ade wi nuwaga notaga gudui kwaipoto da e tanai bagi kawaya ki wi empumuri. Ade e wi nene badidi ewa kwaewagana nawanai idiwu ki wi negeyana ki nana winenibu ki mibai wi mete kataiwagi. Wi ki kuduba kataiwagi ki ka Mamanuga God gwede bagi kawaya esida e iyapana-iyoma nene gwaiyabawena tapu ki wi mete kataiwagi, 19-20 manako e kasiyarai e sumapemei ragidai negebu pokaiya waitaniyau ki kasiyarai wi mete kataiwagi. Gwede mo kasiyarai ka e kasiyarai maba pa mena. E mena kasiyarai ka kawaya daganani esida. Kasiyara ki pokaiya ka e naiya Keriso powena ki iyapupu wadubu yapu kunumau e ebo madaneya e idai garu deneya tapu tondau. E kasiyarai ki e wi mete negebu kewowena. 21 Keriso kunumau yapu tondau ki ka e kunuma kawakawai yo kunuma kaiwawoi yo kunuma kasiyarai kuduba ki raurutapu yabiriwena tondau. E si ka kawaya esida. Yewe wairau bo usi kunumau bo ade mara kwauneya waira waunai ki kawareya mete kina ka gwede upi debai mosi e maba mo eba tondau. Pa mena.
22 Mamanuga God ubupu gwede-gwede kuduba Keriso e kerarai kobaiya nakapupu ade e sumapemei ragidai nu Kaiwawonuga e mete winepupu da gwedegwede kuduba Keriso kobaiya idiwana ki nana. 23 Nu e sumapemei ragidai nu ka e idai yo e kerarai yo e midi kwakwarepui kuduba, ko e eya ka debai. Nu e naureya eba idimpena ki ka Mamanuga God badidi notapiyawa ki mibai eba wenawagubena. Gwedegwede kuduba ki kerarai ka Keriso eya mena. Wairau ade kunumau gwedegwede kuduba mu rabinamugu ka e mena posiwena.