4
Nau keyakeyai mosi suwagani ki wi wainapumuri; Apunu mosi e poyagisi ki ka e gubagai uburoto e mamamai buderi ki tepoto. Gwedegwede kuduba e mamai nene ki e nene. Ko e munu marai munta tondau ki ka e mamai e bigabigaiyoma ki mu maba bigabiga mena kwaeyogono yarono da e kawayayagisi makeya,
mibai ka e munu marai munta ki pokere iyapana dai ki e buderi ki kwayubapomono idiwono da e mamai paupu tapu ki marai baiyagisi ki ka mu buderi kuduba ki e idai rabineya nakapomoto. Nau keyakeyai suwagubuwani ki mibai ka yau kena; Nu mete kina ka naiya munu rasi maba idiweya manako waira yau notai nu umanibu dokodoko ki mena bigabigai nu kwaigemeya. Ko Mama-nuga God mara winepupu ki paupui bauwena ki ka e eya Gubagai tonopupu kawapu nu bamanugu bauwena. E ridi kaina rabineya gora kobaiya wenawena. Nu iyapana kuduba gora umanibu dokodoko kobaiya idiweya ki pokere nu rikaniyana da Mamanuga God e munui-yoma mibai nu nidiyana ki nana ka Keriso iyapana kaina wenawena gora kobaiya tondawa.
Wi naigida mena kataigamana wetawetara da wi ka Mamanuga God e munuiyoma ki pokere e ubupu e eya Gubagai e Keyai nu rabinanugu tapu tondau. E Keyai ki kasiyarai pokaiya ka nu yona yau iwegemei; ‘Mamai, kau ka nau Mamai mibai.’ Naiya ka wi bigabiga ragidai idiwa ko karako ka wi Mamanuga God e eya munuiyoma idiwu. Wi ka e munuiyoma ki pokere e munuiyoma mu puyomaga badidi nakapupu ki e wi mete negeni.
Apunu Poru tawana Garasiya ragidai mu nene wainapupu
Naiya ka wi Mamanuga God eba kataimupu ko wi daisusu yo momorapa ade dai mete kina inako mibimaga pa mena ki mu mena bigabigamaga kwaigamawa. Ko karako ka wi Mama-nuga God kataimupu, bo ade suwagani ke; Mamanuga God e kataiya wiyo. Ki pokere wi gwede nana keyai ebo ebo mu kasiyaramaga pa mena naiya kamaditampu ki karako ade gwanawa-tamiyamu? Mu wi umanimana dokodoko da wi mu bigabigamaga ade kwaiga-mana ki nana wainapiyamu bo? 10 Kataina, wi bani Mamanuga God mamamapamana ki nana mara bo siragamu bo bodu kwamura ki paupui makeya makeya inako wiwirapiyamu idiwu bo? 11 Nau wi nene tagani kandau. Nau wi bamagau upisugekeya muya nunurekeya ki mibai karako pamenayagisi gogayagisi bo?
12 Kowaniyoma, nau yonani yau suwagani ki wi naigida mena wainapu-muri; Nau gora kamadubuwani wi maba tondakani ki maba wi mete inako kwaiwogoi. Nau wi bamagau bausugu-buwani ki ka wi berokoi mo nau bamaneya eba kwaigubu. 13 Wi kataigau da nau naiya wi bamagau ika bausugu-buwani yona bagi kawaya dimasugekeya ki ka nau mibai sigirasugubuwani ki pokere ika bausugubuwani. 14 Nau sigirasugubuwani ki pokere nau bita wi mete negebuwani ko wi nau eba keisinimupu bo tagararasinimupu. Mamanuga God e aneyai mosi wi bamagau bauwagubena e diriwai kwaigumpena ki maba wi nau diriwani inako kwaigubu. Ade Keriso Iyesu e eya wi bamagau bauwagubena e diriwai kwaigumpena ki maba wi nau diriwani inako mete kwaigubu. 15 Naiya ka wi mibi mamamai idiwa ko karako ka wi mamamaga ki bani kayawena? Wi nau nene kawaya daganani wainapamawa, ena, wi wiga yabuga bonai toporu-pamana tegemana ki yawatai mete kina maba ki ka wi yabuga bonai ki bani toporumpena nau tegempena. 16 Ko nau karako yona mibai wi nidiyakani ki pokaiya ka wi nau iyaragasiniyamu bo?
17 Iyapana wi bamagau bautagubu mu ka supasupai eba kwaetagamu ko mu dayaya mena pokaiya wi diriwaga kwaetagamu. Mu nuwamugu wi nu bamanugu ki purunimana da wi mu mena diriwamaga kwaigamana ki nana. 18 Nau wi bamagau tondekeya wi diriwaga kwaesugekeya ki maba iyapana nota supasupai pokaiya wi diriwaga kwaetogomono ki ka baganai. Ko mu dayaya pokaiya wi diriwaga kwaetogomono ki ka eba baganai.
19 Mununiyoma nau nuwaneya po wiyo. Ridi munu wenapana makarai wainapiyau ki makarai maba ka nau karako wi nene ade wainapakani. Nau makarai ki wainaponi tondoni da Keriso e eya iyai wi rabinagau wata yadini makeya. 20 Nau wi nene tomo baba-pakani. Nau wi bamagau bausugubena da nau karako ragiragi kawaya suwaga-kani ki wirapena giyantau mena wi nidibena ki ka nau mamama wainapena. Nau badidi maba kwaesugani wi waita-niyani?
Ridi Eiga yo Sera mu keyakeyaimaga
21 Gora oragai kobaiya idiwana wainapiyamu ragidai, nau wi manu-niyani; Gora badidi kabuwaniyau ki mibai wi kataigau bo? 22 Gora wagau da oragai apunai Eburamu e gubagaiyoma ka apeya; Mosi ka bigabiga ridai ki e rabineya wenawena ade mosi ka e ebo wainai rabineya wenawena. E wainai ka eba bigabiga ridai ko e ka pakasi ridai. 23 Apunu Eburamu e ka bigabiga ridai ki mete ukwapamawa manako e gubagai ki wenawena ko e eya wainai ki ka Mama-nuga God badidi gwaiyabapupu ki makeya ka e munu ki wenapupu.
24 Nau yona karako suwagubuwani ki ka yona matarau ko ki rabineya ka keyakeyai dai mete kina. Keyakeyai ridi apeya mu naurimugu ki mibai ka Mamanuga God e gwaiyabai apeya. Keyakeyai ki mosi ka bigabiga ridai Eiga e naureya. Gwaiyaba e wadubu ka kweya Sainai were bauwena ki pokere ridi Eiga e munuiyoma ka bigabiga ragidai. 25 Keyakeyai ridi Eiga e naureya ki mibai mosi ka kweya Sainai tawana Araibiya rabineya ki kena ko ki ka ade natere Diyerusaremu yewe wairau ki keyakeyai. Natere ki e iyapanaiyoma mete kina ki ka gora mu umatapu dokodoko manako mu gora ki bigabigai mena kwaetagamu. 26 Ko natere Diyerusaremu usi kunumau e iyapanai-yoma mete kina ki ka gwede mosi mu eba umatapu dokodoko. Pa mena. Natere ki ka nu inanuga. 27 Mamanuga God e okai wagubu ke;
‘Kagara tondei ridai, kau mamama wainapiyowa.
Munu eba wenapipi ade munu wenapana makarai gogoi ridai, kau mibi mamamai patapiyowa.
Kau taerenugowa umowa mibai ka ridi wakeyara ki ka e munu ropani kawaya wenatamini,
ko ridi nobomoi mete kina munu wenatamini ka eba ropani.’
28 Kowaniyoma, Mamanuga God e gwaiyabai oragai apunai Eburamu sibu ki pokaiya e gubagai Aisiki wenawena ki maba ka wi mete kina e gwaiyabai pokaiya e munuiyoma mibai wenaigubu. 29 Takari kawaya ka oragai apunai Eburamu e bigabigai ridai mete ukwa-pamawa manako e munu wenapupu. Ko munu ki ubupu Mamanuga God e Keyai ki kasiyarai pokaiya ewa wenawena munui ki giripiyawa pasurawa. Munu naiya ki e momoiyoma karako mete ubumu munu ewa ki e momoiyoma inako mete giritamiyamu pasutamiyamu.
30 Mamanuga God e okai iyapana ki mu nene badidi wagubu? E okai wagubu ke; ‘Bigabiga ridai e gubagai mete kina ki wi baiyonotamuri da mu kayatagisi, mibai ka bigabiga ridai e gubagai ki eba uburoto pakasi ridai e gubagai buderi yadini.’ Oka ki inako wagubu, 31 ki pokere kowaniyoma, nu ka eba bigabiga ridai ki e munuiyoma da gwede mosi nu umaniyoto dokodoko manako nu e bigabigai kwaigomu. Ko nu ka pakasi ridai ki e munuiyoma.