IBURU
Iburu ragidai mu okamaga
Oka gwede nene tapu ki kabuwai
Oka yau ka suma sumatagamawa ragidai ragiragi bananamupu ki mu togitamana ki nana okamupu. Iyesu e ka tawiri ogayawa apunai Mamanuga God e yabareya nu nene uburau nu yonanuga wagau.
Oka debai empamana ki kabuwai
Keriso e Mamanuga God nunupu wetawetara 1:1-3
Keriso ka esida ko aneya kuduba ka erida 1:4–2:18
Keriso ka esida ko Mosisi yo Diyosuwa ka erida 3:1–4:13
Keriso ka esida ko dobopiyamu ragidai ka erida 4:14–7:28
Keriso ka gwaiyaba waunai esida 8:1–9:28
Keriso e puyoi ka kawaya esida 10:1-39
Suma ka gwede? 11:1–12:29
Mamanuga God mamamapamu 13:1-19
Guriguri siyarai 13:20-21
Parau siyarai 13:22-25
1
Mamanuga God e yonai Iyesu pokaiya matarawena
Naiya takari kawaya nu bodanuguma Mamanuga God e yonai wainapamana ki nana ka e yawata ebo ebo pokaiya mara ropani kawaya e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai kabuwatamiyawa. Ko karako mara siyarai yau rabineya ka e Gubagai pokaiya nu kabuwanibu. E pokaiya ka Mamanuga God kunuma waira kuduba yamanapupu ade e eya Gubagai mena winepupu da mara siyareya ki ka e gwedegwede kuduba e idai rabineya nakapoto. Mamanuga God e eya sinini tanai bagi kawaya ki e Gubagai naureya minibu siwa. E nuwai notai ade e kiyabui kuduba ka e eya Mamai nunupu wetawetara ade e yonai kasiyarai kawaya ki pokaiya ka kunuma waira kuduba e wagubu umuneya mu wata-mugu ubumu. E nu biginuga kuduba surupana ki yawatai mebu kewowena eweya ka e ade kipu ubupu kunumau kayawena manako Mamanuga God Kasiyarai Kawaya Esida Apunai ki e madaneya e idai garu deneya kwarisi-wena tondubu tondau.
Aneya kuduba ka kawakawaya ade mu simaga ka mete kawaya. Ko Mama-nuga God e ebo nuwaiya wagubu da e eya Gubagai ki e mena ka kawaya esida ade e si ka mete kawaya esida ko aneya kuduba mu simaga ka e kobaiya. Mamanuga God e eba ubupu e aneyai mosi sibu, wagubu ke;
‘Kau ka nau Gubagani ade karako kau mamagi ka nau.’
Pa mena, e inako eba wagubu. Ade e aneyaiyoma mete eba tadebu, wagubu ke;
‘Nau ka aneya buri ki e Mamai ade e nau Gubagani tondono.’
Pa mena, e aneyaiyoma inako eba tadebu.
Ko e eya Gubagai amu suwakarai waira yau kawareya tono-pana kwaewagawa ka e yona yau wagubu ke;
‘Nau aneyaniyoma kuduba, wi nau Gubagani yau e mena si esida tepapiyoi.’
Ade aneya mu nene ka e ubupu wagubu ke;
‘Nau suwagani manako nau aneyani-yoma nusuru maba baitagisi kayatagisi.
Nau suwagani manako nau bigabiga-niyoma mata nonarai maba wenatagisi.’
Mamanuga God e aneyaiyoma mu nene inako wagubu ko e eya Gubagai ki e nene ka e bonanai wainapiyawa wagawa apunai mosi oka yau okapupu, wagubu ke;
‘Kau ka God. Kau garigi rabineya ka kau kasiyaragi maramara tondono kaniyono.
Kau iyapanagiyoma mu yabiyabiri-maga kau uburei bagi supasupai mena mu wade supasupatamiyei
Bera bagi supasupai ki kau nuwageya poyo ko bera berokoi ki kau keipiyei,
ki pokere kau Mamagi God nau kau winenibuwani ade kau mamama-nugana ki nana monaganibuwani, tepanibuwani ade iyarau tamuni-buwani,
da kau kowagiyoma kuduba kau kobageya idiwana ki nana.’
10 Mamanuga God e okai inako wagubu ade e Gubagai nene ade wagubu ke;
‘Kau ka Kaiwawo. Kau mara kerareya nuwagibi manako waira kuduba wenawena.
Kau kaubo idagere kunuma yamanapipi.
11 Kunuma waira kuduba aita ewa gogatagisi,
ko kau ka maramara tondowa kaniyowa.
Sipuma goragora purupurutagamu gagai wenawagau ki maba ka kunuma yo waira mu kasiyara-maga aita kewoyagisi.
12 Iyapana aukwara ewopiyamu ki maba kau kunuma waira ewopi,
ade iyapana gwedegwede gagai rikapiyamu ki maba kau kunuma waira rikatami da mu kiyabumaga wirayagisi ebo wenayagisi.
Ko kau kiyabugi eba wirayagisi kudubai mo wenayagisi. Pa mena.
Kau eba maguranuwagi ade kau kwamuragi eba kewoyagisi.
Kau watageya mena mara mara tondowa kaniyowa.’
13 Mamanuga God e aneyaiyoma mo eba tadebu, wagubu ke;
‘Kau yewe madanani garu deneya tondowa da nau kau iyaragiyoma kuduba kwanatamani kau kerapugi kobaiya nakatamani kewoyagisi were.’
Pa mena. E mu mo inako eba tadebu ko e Gubagai mena yona ki sibu.
14 Ki pokere aneya ki mu ka gwede? Mu ka keyai. Mamanuga God mu tonotapu da mu e bigabigai kwaetagamana ki nana. Iyapana iya waunai wadamana ki nana winetapu ragidai ki mu waitatamiyamu togitamiyamu iwu.