2
Ridi apunu natere Kaina rabineya anikatagubu
1-2 Mara apeya kewowena eweya ka tawana Gariri ragidai natere Kaina rabineya anika kupei mo kupetagubu manako Iyesu e inai mete kina ade e tadeyau kabukabuwa ragidai ika mete kupe ki kawareya bautagubu.
Mu kupetagamawa idiwa da paunau ka awana ‘waeni’ kubamawa ki kewowena ki pokere Iyesu inai kanibu e sibu, wagubu ke; “Gubagani, awana ‘waeni’ ki kewowena.”
Ko Iyesu denai e sibu, wagubu ke; “Inai, kau gwede nana inako sidibi? Nau marani tondau, mana bauwagana kena.”
E inako wagubu, ko e inai kanibu bani tawiyatagamawa ragidai ki tadebu, wagubu ke; “Nau gubagani wi badidi nidini ki wi e umuneya makeya makeya kwaiwagi.”
Karako Diyu ragidai mu goramaga ka ropani kawaya. Goramaga ki mosi ka mu idamaga kerapumaga naigida mena siruwapamana ki nana ki pokere tawa ki rabineya ka mu awana kororai kawakawaya ida daikere kewowena daikere eyaka mena ika nakamupu. Awana kororai ki ka mu bowa pokaiya yamanatampu.
Ko Iyesu tawiya ragidai ki tadebu, wagubu ke; “Kaiwagi awana kasiga minimuri awana kororai yau posita-muri.” E inako wagubu manako mu kayatagubu e umunui wadumpu makeya makeya kwaetagubu awana kororai kuduba ki awana positampu. Ko Iyesu mu ade tadebu, wagubu ke; “Awana minimupu ki dai wi karako kapa rabineya gwepumuri manako kupe yau kwaewagau apunai kwemuri da e yabiri kuburoto.” E badidi wagubu ki mu makeya makeya kwaetagubu, ko awana kasiga ki karako awana ‘waeni’ bagi kawaya mo wenapupu ki pokere mu apunu ki kapa kwemupu ki ka e babawena, wagubu ke; “Awana midiyai bagi kawaya yau ka bani bauwena?” Tawiya ragidai ki mu kataimugu ko Iyesu badidi kwaewena sisiyai ki mu eba tagubu matara ki pokere apunu ki kanibu anikawena apunai ki sibu, wagubu ke; 10 “Nu kupe inako kwaigemei ki ka nu awana ‘waeni’ midiyai bagi kawaya yabiri iyapana tageyamu manako mu awana ki kubomono idiwono da matetagisi ki ka nu awana ‘waeni’ rerarerai ki kawareya mu tageyamu. Ko kau ka awana midiyai bagi kawaya yau wadibi doko tondeya yabedeya da karako kupe siyareya iyapana tageyei.”
11 Iyesu matakira mo naiya inako eba kwaewena. E tawana Gariri natere Kaina rabineya matakira kerarai yau birikapupu manako e tadeyau kabukabuwa ragidai e kasiyarai tanai bagi kawaya ki emupu sumamupu.
12 Kupe ki kewowena eweya ka Iyesu e inai ade e eya yowaiyoma ade e tadeyau kabukabuwa ragidai mete kina kayatagubu natere Kaponiyamu bau-tagubu manako e mara dai ika tondawa.
Iyesu ubupu iyapana siwakeketapu
(Mateyu 21:12-13; Maki 11:15-17; Ruki 19:45-46)
13 Diyu ragidai mu poragamaga kawaya si ‘Mamanuga God Nu Raurunibu Poragai’ tagamu ki marai ka waunitau ki pokere Iyesu poraga ki kupei mete kupetagamana ki nana natere Diyerusaremu kayawena. 14 Ika bauwena ka e Mamanuga God e Tawai rabineya kanibu manako iyapana ika papa burumakau yo papa sipi yo midiwari umago yo bowa madai mete kina inako deni deni nida kasiwara-tagamawa idiwa emitapu. 15 Emitami-yawa ka e nuwai pupuwena manako e taburuba mo wadubu koyapupu wikukupupu manako papa ki kuduba siwakeketapu bautagubu kayatagubu. E bowa madai deni deni nida kasiwara-tagamawa idiwa ragidai mu watara-maga wade rorororopupu ade mu bowamaga madai kuduba ki e mete tepupu isiyapupu. 16 E inako kwaewena manako e bonanai ragiragi kawaya iyapana ika midiwari umago nida-tagamawa idiwa ragidai ki mu tadebu, wagubu ke; “Wi midiwari yau kuduba tepumuri kaiwagi. Nau Mamai e Tawai rabineya ka wi bowa madai pokaiya deni deni inako eba nida kasiwara-iwogoi idiwoi.”
17 E tadeyau kabukabuwa ragidai e badidi kwaewena emupu ki ka mu Mamanuga God e okai iyapana naiya okamupu ki mo wainamupu. Oka ki wagubu ke; ‘Mamai, nau kau Tawagi nene wainapakani ki pokere nau rabinaneya muya warapiyau.’
18 Ko Diyu ragidai mu kawakawai-muguma Iyesu bameya ade bautagubu manako simpu ragiragi, tagubu ke; “Nima kasiyara negebu pokaiya kwaenugei? Kau kasiyaragi mete kina ki kau matakira mo kwaenuwagi da nu kau eminiyamu.”
19 Mu inako tagubu ko Iyesu denai mu tadebu, wagubu ke; “Mamanuga God e Tawai yau koritapumuri manako mara apeya eyaka rabineya ki nau mo ade yadani kewopani.”
20-21 Iyesu ka e eya kwakwarepui ki waigugui wagubu ko mu wainamupu da e mibai tawa wadana nene wagubu ki pokere mu denai e simupu, tagubu ke; “Tawa yau ka mu kwamura ropani kawaya (46) ki rabineya wadamawa yamawa da kewomupu. Ko kau mara apeya eyaka rabineya tawa yau maba mo ade wadana nuwegei bo?” 22 Iyesu powena ade iyawena kipu ubupu eweya ka e tadeyau kabukabuwa ragidai mu notamaga baurawena e kwakwarepui waigugui wagubu ki mibai wainamupu. Mamanuga God e okai badidi wagubu ade Iyesu e eya badidi wagubu ki yonai kuduba mu mete sumamupu.
Iyesu iyapana kuduba nu nuwanuga notanuga empiyau
23 Iyesu ‘Mamanuga God Nu Raurunibu Poragai’ ki kawareya natere Diyerusaremu rabineya tondawa ki makeya ka e kunuma kasiyarai pokaiya matakira ebo ebo kwaewagawa ki pokere iyapana ropani kawaya e sumamupu. 24 Mu e sumapamawa ko e denai mu eba sumatapu mibai ka mu nuwamaga notamaga kuduba ki e empupu kewowena. 25 Iyapana mu muga sisiyamaga e eba siyamana ki nana mibai ka mu nuwamaga notamaga kuduba ki e ororeya mena kataiwena.