28
Iyesu powena, ko e ade iyawena kipu ubupu
(Maki 16:1-10; Ruki 24:1-12; Diyoni 20:1-10)
Diyu ragidai aiyatamaga marai ki idiwa da kewowena manako ukwampu nawaru dumai tarawa ka ridi Meri Magidarini ade e waretai si ka Meri ki kimpu ubumpu Iyesu kwakwarepui tampu ki ragui empamana ki nana kayatagubu. Garugaru mena ka waira nutanuta kawaya mo bauwena manako ki makeya ka Mamanuga God e aneyai mosi kunumau kawapu bowa kawaya ragu umunai bodapupu ki gwairipupu ragu madaneya tapu manako yapu bowa ki kawareya tondubu ki mu yabumugere emupu. Aneya ki e kiyabui sinini tanai ka yangwara maba ade e midi tatamai ka poe kawaya midiwari weyaku ki maba. Piyara ragidai ika gopara ubumawa aneya ki emupu ka mu kudu ebotau wainamupu didiguramaga wagubu manako iyapana popai ki maba notamaga gogagogawena.
Ko aneya ridi ki inako tadebu, wagubu ke; “Wi notaga eba koyogono, kudu eba wainapiyoi. Nau kataineya da ripa korosi naureya minimpu poyo yewe ragu tampu apunai Iyesu e midi kwakwarepui ki wi empamana ki nana baigubu. Ko e yewe eba ukwarau. E naiya nidibu ki makeya makeya e iyawena kipu ubupu kayawena. Mu e tampu watai yau kena ki wi karako kebomuri empumuri. Ko karako garugaru mena kaiwagi e tadeyau kabukabuwa ragidai tademuri, iwagi ke; ‘Iyesu iyawena kipu ubupu yabiri kayawena tawana Gariri rabineya wi nawanaga ika tondau ki pokere karako kaiwagi e ika bananapumuri.’ Nau karako nidibuwani ki wi naigida mena wainapumuri.”
Aneya yona ki wagubu ka ridi ki garugaru mena ragu kamadumpu Iyesu kowakowaiyoma tademana ki nana mibi didigurai garugarumupu kayatagubu, ko mu mamama mete wainamupu.
Ki makeya ka Iyesu garugaru mena bauwena mu yabaramugu ubupu manako parautapu, wagubu ke; “Kaiwa kaiwa.” Mu e yonai ki wainamupu ka mu e yabareya kwarisitagubu ramata-maga kawareya ubumpu e kerareya wadumpu doko manako e si esida tepamupu. 10 Ko Iyesu tadebu, wagubu ke; “Kudu eba wainapiyoi ko karako kaiwagi nau kowaniyoma nau sumasiniyamu ragidai ki mu tademuri, iwagi ke; ‘Wi kaiwagi manako tawana Gariri rabineya ika bananasinimuri.’ ” Iyesu inako tadebu.
Ragu katamurui dagura ubumawa ragidai mu yonamaga
11 Ridi ki ragu kamadumpu wira-tagubu kayatagamawa ka piyara ragidai ika katamuru dagurapamawa ubumawa ki wiratagubu natere Diyerusaremu kayatagubu manako badidi wenawena mu yabumugere emupu ki sisiyai mu Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai mu kawakawaimuguma tade-mupu. 12 Mamanuga God bameya dobopiyamu ragidai ki yona ki waina-mupu ka mu Diyu ragidai kawakawai-muguma mete dibimupu mu badidi kwaetagamana ki yonai tagamawa kasiwara manako bowa madai kawaya daganani tempu piyara ragidai ki tagempu, 13 tadempu, tagubu ke; “Wi yona yau mena iyapana tadeyoi, iwogoi ke; ‘Nu kemorau ukwepemeya tetanugu ka e tadeyawa kabukabuwa ragidai bautagubu e midi kwakwarepui ki kuwatagubu kayatagubu.’ Wi inako mena iwogoi, 14 ko wi ukwapamawa sisiyai ki wi kawaiga wainapana manako ki pokaiya bita negeyana ki kudeya ki wi eba wainapiyoi. Yawata ki ka nu mena yadamu supasupa.”
15 Diyu ragidai kawakawaimuguma inako tagubu ki pokere piyara ragidai bowa madai ki temupu manako kawa-kawai ragidai ki mu badidi kwaetaga-mana ki nana tademupu ki mu makeya makeya kwaetagubu. Mu bera yonai iyapana tademupu ki kawayawagawa yabadawa da karako Diyu ragidai inako mete wainapiyamu.
Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai mu bamamugu matarawena
(Maki 16:14-18; Ruki 24:36-49; Diyoni 20:19-23; Bususu 1:6-8)
16 Iyesu e tadeyau kabukabuwa ragidai ida esida kewowena kerapu eyaka mena ki kimpu ubumpu tawana Gariri kayatagubu manako kweya mosi ki Iyesu naiya mena kabuwatapu ki ika bautagubu. 17 Mu Iyesu emupu ka mu e si tepapamawa ko mu dai notamaga apeya apeya mete wagawa. 18 Ko Iyesu mu bamamugu bauwena, manako tadebu, wagubu ke; “Kunuma waira ki kasiyarai kuduba ka nau tegebu wadu-buwani, 19 ki pokere kimuri ubumuri tawana tawana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau ki kaiwagi iyapana bani bani idiwu ki tadeyoi iwoi da mu nau ewakuma-sinimono. Mamanuga God e si pokaiya ade e Gubagai nau sini pokaiya ade e eya Keyai Tanai Bagi Kawaya ki e si pokaiya ka wi mu siruwatamiyoi, 20 ade yona kuduba nau nidibuwani ki wi kaiwagi mu tadeyoi kabukabuwa iwoi da nau yona kuduba suwagubuwani ki mu makeya makeya kwaetagamana ki nana. Nau suwagani wainapumuri; Wi inako kwaiwogoi ki ka nau maramara wi mete idiwomu yamomu da mara siyarai ki baiyagisi.” Iyesu inako wagubu.
Ika kewowena.