ROUMI
Apunu Poru natere Roumi ragidai mu okamaga tapu
Oka gwede nene tapu ki kabuwai
Apunu Poru e Iyesu sumapamawa ragidai natere Roumi rabineya idiwa ki mu bamamugu kayawagana wainapupu ki pokere e yawata wadana supasupa ki nana oka yau mu bamamugu okapupu.
Oka yau pokaiya ka e nu badidi sumaigamana ki notai wekewekei ropani kawaya matara-pupu ade nu supasupai badidi maba idiwana ki yonai e mete wagubu.
Oka debai empamana ki kabuwai
Parau 1:1-17
Iyapana iya yawatai paeremipi 1:18–3:20
Mamanuga God iya yawatai mebu 3:21–4:25
Iya waunai Keriso e bameya 5:1–8:39
Tawana Isiraero ragidai mu yonamaga 9:1–11:36
Badidi maba idiwomu 12:1–15:13
Oka gwede nana okapupu 15:14-33
Parau siyarai 16:1-27
1
Kaiwa kaiwa, nau Poru, Iyesu Keriso e bigabigai kwaesugakani apunai oka yau tarakani. Mamanuga God e nau winesinibu ade nau tono-sinibu da nau e yonai bagi kawaya iyapana tadeyana ki nana. Yona bagi kawaya yau ka e naiya takari kawaya gwaiyaba wagubu manako e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai yona ki e Okai Tanai Kawaya ki rabineya okamupu. E badidi wagubu okamupu ki ka e eya Gubagai nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso ki e nene wagubu. Keriso e ka tawiri ogayawa apunai. E madanai daikere ka e iyapana kaina nu maba oragai apunai Dewida e momai, ko e madanai daikere ka e Mamanuga God e nene supasupai bagi kawaya ki apunai. E powena ko kunuma kasiyarai pokaiya ka e ade iyawena kipu ubupu manako ki pokaiya ka nu kataigibi wetawetara da e ka Mamanuga God e eya Gubagai.
Keriso pokaiya ka Mamanuga God deni mena nau wadisinibu bagi ade e eya bigabigai apunai nau sidibu tonosinibu. E Keriso nene nau winesinibu da nau kayasugana iyapana tawana tawana idiwu ki tadeyana da mu e sumapamana ki nana manako e badidi wagubu ki makeya makeya mete kwaetagamana ki nana. 6-7 Wi natere Roumi rabineya idiwu ragidai ki wi mete kina ka Mamanuga God wi winenibu da wi ka Iyesu Keriso e iyapanaiyoma. Wi gwedewau ika Mamanuga God e nota kwarikwarisi rabineya e nene idiwu ki wi nene ka nau oka yau okapakani. Wi paerega ki denai bita wibo wadamana ko ki ka Mamanuga God e rikapupu deni mena wi wadinibu bagi. E ade nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso mete kina karako wi waitanimoto da mu wi nene kwaetagubu ki mibai wi naigida mena kataiwagi wetawetara manako nuwabagi rabineya idiwoi.
Apunu Poru guriguri pokaiya parauwena
Nau yonani yabiri suwagakani ka yau kena; Iyesu Keriso e pokaiya ka nau wi kuduba nene Mamanuga God parau-pakani mibai ka wi sumaga ki sisiyai karako kawayawena kayawena iyapana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau wainapiyamu. 9-10 Nau nuwani notani eyaka mena Mamanuga God e upi kwaesugakani ade e Gubagai e yonai bagi kawaya ki nau iyapana tadeyakani umakani. Nau Mamai God e kataiya da nau karako nidiyakani ki kuduba ka mibai.
Nau naiya mena wi daiyoga ika bausugana wainapekeya tondekeya ko nau karako Mamanuga God bameya ade gurigurisugakani da e nuwaiya waina-piyau baganai ki ka e nau yawatani yadini supasupa da nau waunitau wi bamagau ika bausugani. E kataiya da nau maramara gurigurisugakani ki ka nau wi nene mete gurigurisugakani.
11 Wi ragiragi kawaya ubumana ki nana ka nau nuwaneya po wi ade eminiyani mibai ka Mamanuga God e Keyai puyo tegebu ki pokaiya ka nau wi keyaiga togipana wainapakani. 12 Nau suwagakani ki mibai ka yau kena; Nau wi bamagau ika bausugani ki ka nau yo wi ewapuru togi kasiwaraigamu. Nau sumani pokaiya ka nau wi toginiyani ade wi sumaga pokaiya ka wi nau togisinimuri.
13 Kowaniyoma, nau nuwaneya wi yona yau naigida mena wainapumuri; Nau mara ropani kawaya wi bamagau ika bausugana wi eminiyana ki nana wainapekeya ko gwede mosi nau yawatani maramara bodabodapiyawa. Nau tawana tawana iyapana kwaiyanai ragidai mu paunamugu dimasugekeya umekeya manako mu dai iyamaga wiramupu ki maba ka nau nuwaneya wi bamagau inako mete dimasugani da wi paunagau iyapana dai mu iyamaga inako mete wirapomoto.
14 Mamanuga God e nau nene bagi kawaya kwaewena ki nau eba kapoisugoni. Natereu idiwu ragidai ade gwabau idiwu ragidai, katai ragidai ade kataimaga pa mena ragidai, iyapana kuduba inako mu bamamugu ka nau e yonai mu tadeyana kabukabuwa ki nana wainapakani mibai ka nau yawatani mo pa mena. 15 Ki pokere natere Roumi ragidai, nau nuwaneya po wi bamagau ika mete bausugani manako yona bagi kawaya ki wi paunagau mete kabuwasugoni.
16 Nau yona bagi kawaya yau dima-sugakani umakani ki ka nau midimama eba wadisiniyau mibai ka yona yau kasiyarai ka kawaya. Yona yau kasiyarai pokaiya ka iyapana gwedewau Iyesu sumapomoto ki ka mu iya maramara idiwana kaiwana ki iyai yadini. Yabiri ka Diyu ragidai e yonai kataitagisi manako ewa ka iyapana kwaiyanai ragidai mete kataitagisi. 17 Nu Mama-nuga God e yabuiya supasupai badidi maba idiwana ki ka e yonai bagi kawaya ki mena matarapiyau nu kabuwaniyau. Nu eba gwede bagi mo kwaigamu da ki pokaiya supasupaigamu. Pa mena. Nu sumanuga mena pokaiya ka Mamanuga God nu iyapana bagi supasupai nidini. E yonai naiya okamupu ki inako wagubu ke; ‘Mamanuga God e yabuiya supasupai bagi kawaya idiwu ragidai ki mu suma-maga mena pokaiya ka mu e nene idiwono.’
Iyapana kaina nu paerenuga
18 Iyapana gwedewau mu mubo beramaga berokoi ebo ebo kwaetagamu manako ki pokaiya yona mibai boda-bodapiyamu mu bigimaga ki pokaiya ka Mamanuga God e nuwa pupui kunuma were kawarau. 19 Nu Mamanuga God badidi maba kataipamana ki ka matarau mibai ka e eya yamanai empemei ki pokaiya ka e eya kiyabui nu kabuwa-niyau. Ko iyapana Mamanuga God tagararapiyamu ragidai ki mu paere-maga pokaiya ka e nuwai mu bama-mugu pupuwagau ade bita mu tageyau. 20 Naiya takari kawaya Mamanuga God kunuma waira yamanapupu makeya yabadawa da karako e eya badidi notapiyawa ade e eya kunumau badidi maba tondawa ade e kasiyarai mara-mara tondau kaniyau ki pokaiya badidi maba kwaewagawa yabadawa ki kuduba ka e eya yamanai pokaiya matarapiyau nu kabuwaniyau. Nu e idai watai yabunugere badidi empemei ki ka nu e eya kiyabui maba mete empemei. Ki pokere iyapana dai tagamu da mu eba kataimugu Mamanuga God ki ka mu beratagamu ade mu paeremaga ki wekepamana yawatai mo mu bama-mugu pa mena.
21 Mu ororeya mena Mamanuga God kataimupu ko mu e eba wiwirapiyamu. E si mu eba tepapiyamu ade e eba paraupiyamu. Mu notamaga ka kororai, mu yabaramaga ka babawena ade mu nuwamaga notamaga ka sisipu umapu. 22 Mu muga tagamu da mu ka katai ragidai. Ko ki pa mena, mu ka notababa ragidai. 23 Mamanuga God e eya maramara tondau kaniyau apunai e si mu eba tepapiyamu. Iyapana kaina aita ewa popotagisi bo midiwari bo papa ebo ebo bo motamota bo gwedegwede kuduba inako ki keyakeyaimuguma mu mubo idamugere yamanatampu ki mu mena simaga mu tepapiyamu ade mu bamamugu buburitagamu.
24 Mu notababa notai inako waina-piyamu ki pokere Mamanuga God mu eba togitamiyau ko e mu kamaditapu da mu mubo kwakwarepumaga taini-tamiyau poisiyasiyai wainapiyamu ki mena mu kwaetagamu ade taku igida yauda asusu iwu ki maba mu mubo midimaga deni deni nida kasiwara-tagamu. 25 Mamanuga God e yonai mibai ki mu kaumupu ade bera yonai ki mu wadumupu doko sumapiyamu. Gwedegwede kuduba yamanapupu apunai ki e si mu eba tepapiyamu ko e yamanai kuduba kiyabumaga ebo ebo ki mu mena simaga mu tepapiyamu. Mu inako kwaetagamu ki ka eba supasupai mibai ka Mamanuga God e mena si nu maramara esida tepapamana idiwana ki nana. Ki mibai.
26 Iyapana ki ka mu mubo nuwa-mugu taku maba kwaetagamana iwana ki poisiyasiyai wainapiyamu ki pokere Mamanuga God mu kamaditapu da mu midimama berai ebo ebo ki mena kwaetagamu iwu. Yewe waira kawareya ridi apunu uworoto mete iwono ki ka baganai ko ridi ade e eya waretai ridi mete ukwopomono ki ka eba baganai. Ko iyapana ki mu inako kwaetagamu. 27 Ade apunu ridi uworoto mete iwono ki ka baganai, ko apunu ade e eya waretai apunu mete ukwopomono ki ka eba baganai. Iyapana midimama berai deni deni inako kwaetagamu ki ka mu muga midimaga giripiyamu ki pokere mu paeremaga ki pokaiya ka mu bita wadamu mu muga midimugu tamu.
28 Mamanuga God e badidi kwae-wena yewe wairau tapu ki kuduba mu kataimugu. Ko katai ki mibai mu tagararamupu ki pokere Mamanuga God mu notamaga wirapupu ade notababa tagebu da mu eba kwae-tagamana berai ki mu kwaetagamu. 29 Mu rabinamugu ka bigi ebo ebo posiwena manako berokoi ki pokaiya ka mu kapoitagamu ade mu kowamuguma giritamiyamu pasutamiyamu. Mu nuwarorotagamu ade mu kowamuguma namutamiyamu. Mu kandetagamu, deni deni kerapu wadewade kasiwaratagamu ade maramara mu kowamuguma berokoi umani tadeyamu. Mu yanuwe-tagamu, 30 ade kowamuguma simaga berokoi tagamu. Mu Mamanuga God midi ragiragipiyamu ade mu kowa-muguma bamamugu nuwamaga pupuwagau gayagayatagamu. Mu mubo yabara kawakawaratagamu ade noda gongomutagamu. Mu berokoi kawareya kawareya kwaetagamana ki yawatai kwaekwenetagamu ade inamuguma mamamuguma mu umunumaga kwenu-piyamu ko eba wiwiratamiyamu. 31 Mu yona mena tagamu ko mu badidi tagamu ki mibai mu muga eba waina-piyamu. Mu badidi gwaiyabatagubu ki makeya mu eba kwaetagamu ade mu kowamuguma nene eba notapiyamu mu nuwaboyamaga mete eba wainapiyamu.
32 Mamanuga God e okai wagubu da iyapana gwedewau bera inako kwae-togomono ki ka mu denai popotagisi. Gora supasupai inako wagubu ki mu kataitagubu kewowena ko mu berokoi kwaetagamana wainapiyamu ki mu eba kamadamu ko kawareya kawareya ade kwaetagamu. Ena, eba ki mena ko mu kowamuguma bera inako mete kwae-tagamu emitamiyamu ki ka mu tade-yamu, tagamu ke; “Wi bagi kawaya kwaiwagamu.”