Naskanyam Yoan Leta
Yoanɨmna Ɨrɨki Naskanyam Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam leta ɨrɨka rɨga re ɨtmɨkitijog rɨga Yoante. Ɨ ton ɨtemb leta yɨrɨkonj re ama rɨka Epeso taun kena dɨde A.D. wan andred (100) kemag momta undwatapu nat.
Sɨ ɨnsiemb jɨ nɨmog ukoijog rɨl onggɨtyam leta ɨrɨkam:
1) ogenka rɨga ugoiny God dɨde Tina B'ɨga Yesu Keriso kɨma yɨpand b'inkɨndena mɨlend wɨmenam,
2) ten nonony omnenam b'anygɨnena ouyaena yɨmta undoka gatab rɨnte ra negɨr omnɨk onggɨtyam b'inkɨndena mɨle.
Sɨ opimemb b'anygɨnena ouyaena rɨgap ɨnaemb jɨ ouyaena yiyeneno odede utkunda kɨma da, “Yet ra onggɨt gowukoi kɨma b'itɨnkeny, ton ɨta negɨr ma ɨsma okas. Sɨ onggɨt penaemb Yesu Godɨmna B'ɨga, Ton ma rɨrɨr na ɨmɨnjog rɨga jɨ awowɨm.” Ɨ opimemb b'anygɨnena ouyaena rɨga b'anygɨnena wuweny odede da, “Yet ra singi tainy yɨrkokar okatam, ton b'ogla nony kubɨr auka mɨle nena rerarkin onggɨt gowukoi yɨrkokar gatab.” Ɨ ton kwa rɨga auyaenento da, “Rada yɨpa rɨgat kea yɨrkokar yokas, gɨm ke b'ogɨl mɨle omnɨka kesat o rɨga wa singi iyena mɨle omnɨka kesat ma ɨta tina yɨrkokar negɨr omɨny.” Sɨ onggɨt penaemb Yoan odede yɨt kɨma gensi amniny da, “Yesu re kea rɨga jɨ awonj ɨ Yesu Kerisond gar ke utkunda rɨgap goro God ake Keriso wa pɨlwa nena singi b'iyena mɨle omnɨka teyenanj ajɨ b'ogla daka kwa rɨga wa pɨlwa.”
1
Yɨrkokarɨm Yɨtkak Yesu
Simesime! Kon wa terɨkainyɨn ra yɨrkokarɨm yɨtkak gatab e. Sɨ ɨtemb yɨtkak re Yesu Kerisote yet re get ke yɨbnonj, re God komkesa gasa atobarkinonj. Sɨ sɨn ɨtmɨkitijog rɨgap kea Tin yutkundenonda, ɨ sowaina yɨrjog ke yɨr yongonda, ɨ yɨr ɨpka yiyenonda ɨ dɨde sowaina yɨmɨp kea yesopaeneno.
Ɨ ɨtemb yɨrkokar re kea pɨta awonj. Ɨ re sɨn ɨtemb dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar yɨr yongonda, sɨ sɨn onggɨt gatab yɨr ungata yɨt imemb apurenenindam, dɨde ket wa pɨtapɨta omnena eyenau. Sɨ ɨtemb yɨrkokar yɨbnonj re B'u kɨma na, ajɨ kea ket sowa pɨlwa pɨta awonj. Sɨ ɨntemb jɨ sɨn wa pɨtapɨta omnena eyenau rɨna re sɨn yɨr yongonda dɨde utkundenonda, nokɨm da ɨdenat wɨda kwa yɨpand sɨn kɨma b'itɨnkisindam. Ɨ meraina b'inkena mɨle re B'u kɨma e dɨde Tina B'ɨga Yesu Keriso kɨma e. Sɨ sɨn onggɨtyam yɨtkak wa erɨkaindam re nok mim da ɨdenat sowaina sam yɨndangɨr tawɨk.
Menonɨm Godɨmna Ngayand
Sɨ ɨntemb jɨ bage yɨt rɨna re sɨn Ti pɨlke utkundenindam dɨde ket wa pɨtapɨta omnena eyenau, ɨt re da God re ngaya e dɨde Ti pɨlɨnd awɨr e kwa nanggamog sɨbɨb e yɨbɨm. Ra men nitindenindam da men God kɨma opima b'inkɨndenenindam ajɨ ra men sɨbɨbɨnd menon okatenenyu, sɨ men b'anygɨnenenindam-a ɨ dɨde men ma opima ɨmɨnjog yɨtkak rɨrɨrɨnd mɨle amnɨkenenindam. Ɨ ra men ngayand menon okatenenyu odede wɨp rɨngma re God yɨbneneny ngayand, sɨ ɨngkaimemb men mera wɨngɨrɨnd yɨpand b'inkɨndenenindam dɨde ket Godɨmna B'ɨga Yesu, Tina kuste men kɨlkesa nomnɨkeneniny komkesa negɨr mɨle wa pɨlke. Ɨ ra men nitindenindam da mera awɨr im negɨr mɨle, men re meralenggyam b'anygɨnenindam-a dɨde awɨr e kwa ɨmɨnjog yɨtkak yɨbɨm mera pɨlɨnd. Sɨ ra men meraina negɨr mɨle Godɨm usekaindam, Ton opima meraina negɨr mɨle awɨr tamnɨkiny dɨde ket men kɨlkɨp kesa notɨniny komkesa kaokao mɨle ke, nokɨp Ton re Tina tɨrɨr omni yɨtkak ɨmɨnjog omna rɨga e dɨde Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e. 10 Ɨ kwa ra men nitindenindam da men maka negɨr mɨle amnɨktondam, sɨ ɨngkaemb men Godɨnd yomnenenyu da Ton re b'anygɨnena rɨga e. Sɨ Tina yɨtkak re awɨr e yɨbɨm mera pɨlɨnd.